Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
нова риторика.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
963.58 Кб
Скачать

Форма № н-3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___”_________20__р. №___

______________________________________________________________________________________________

(назва центрального органу управління освітою, власник)

Міністерство освіти і науки України

Науково-методична комісія з вищої освіти

напряму 0101 «Педагогічна освіта»

Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

Риторика, культура і техніка мовлення вчителя-логопеда

Програма

нормативної навчальної дисципліни

підготовки спеціалістів

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

Напряму 0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва напряму)

спеціальності

Корекційна педагогіка (логопедія)

7.010106

(шифр і назва спеціальності)

(Шифр за ОПП________)

Миколаїв

2009

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: МДУ ім. В.О.Сухомлинського

(повна назва вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Савінова Н.В., доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики, кандидат педагогічних наук

Обговорено та рекомендовано до видання Науково-методичною комісією з напряму підготовки

0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва напряму)

“_______” __________________ 20___ р., протокол №__

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Риторика, культура мовлення корекційного педагога” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.010105 “Корекційна освіта. Логопедія”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми мовлення.

Міждисциплінарні зв’язки: фонетика, лексикологія, фразеологія, морфологія, синтаксис, стилістика, лексикографія, термінознавство, соціолінгвістика, історія літературної мови, сучасна українська літературна мова, літературознавство, педагогіка, логопедія, логіка, риторіка, загальна теорія культури.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Модуль 1. Культура мовлення як складова частина загальної культури людини та професійна необхідність вчителя.

2. Модуль 2. Культура ораторського мистецтва.Техніка мовлення

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Риторика, культура мовлення корекційного педагога” є ознайомити студентів з основними поняттями культури мови та споріднених з нею дисциплін, усвідомити основні принципи культури та техніки користування українською мовою.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Риторика, культура мовлення корекційного педагога” є:

- навчити майбутніх логопедів досконало володіти технікою мовлення;

- добирати мовностилістичні засоби і прийоми відповідно до умов і мети спілкування:

а) з дітьми у навчально - виховному процесі та при діагностиці;

б) з батьками дітей - під час консультування;

в) з дорослими з вадами мовлення;

г) з колегами - при обговоренні професійних питань.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

- основні поняття культури мови та споріднених з нею дисциплін,

- основні принципи культури та техніки користування українською мовою;

вміти :

- сприймати, відтворювати готові та створювати нові наукові фахові тексти;

- володіти прийомами підготовки і виголошення публічного виступу;

- вміти застосовувати фахову українську термінологію у різноманітних комунікативних ситуаціях;

- використуватись загально мовними та спеціальними словниками.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин/ 2 кредити ECTS.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.