Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
нова риторика.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
963.58 Кб
Скачать

Тема II. Культура ораторського мистецтва.

 1. Поняття риторичного ідеалу як основи педагогічного світо­гляду вчителя.

 2. Основні типи риторичних ідеалів (сократівський, софістич­ний, радянський, західний тощо).

 3. Основні риси традиційного українського риторичного ідеалу.

 4. Риторичний ідеал учителя.

 5. Актуальні проблеми педагогічної риторики.

 6. Кращі традиції вітчизняного красномовства.

 1. Внесок Ф.Прокоповича у розвиток вітчизняної риторики.

 2. Погляди Г.Сковороди на риторичний ідеал.

 3. Корифеї вітчизняної риторики.

 1. Сторінки історії вітчизняної педагогічної риторики.

 2. Визначні ритори античності та їх внесок у скарбницю крае^ номовства.

 3. Видатні педагоги про силу слова у вихованні.

 4. Основні риторичні закони.

 5. Як підготувати промову.

 6. Основні способи зняття напруги, втоми аудиторії.

 7. Діалог як спосіб гуманітарного пізнаних.

 8. Правила побудови та ведення діалогу.

 9. Диспут, полеміка, суперечка, їх спільні риси та »ідмш= ність.

 10. Роль бесіди у професійній діяльності вчителя.

 11. Культура ведення бесіди.

 12. Ефективні способи викладу нового матеріалу на уроці.

 13. Культура усної відповіді учня.

 14. Культура усного опитування учня.

 15. Ви сказали: "Доброго дня..." /Як краще відрекомендува­тися класу/.

 16. Особливості мовленнєвого спілкування вчителя з учнями в позаурочний час.

 17. Як краще вести бесіду з батьками учня.

Тема III. Техніка мовлення.

 1. Педагогічна техніка та техніка мовлення.

 2. Основні характеристики техніки мовлення.

 3. Техніка мовлення вчителя.

 4. Що означає "виразне читання"?

 5. Погляди К.С.Станіславського на підготовку до виразного читання.

 6. Техніка складання партитури тексту.

 7. Інтонація та її роль у професійному мовленні вчителя.

 8. Гігієна голосового апарату вчителя.

IV. Рекомендована література: Основна:

 1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. -Львів: Світ, 1990. - 232 с.

 2. Головин Б.Н. Основьі культури речи. - М., 1988.

 3. Грехнев В.С. Культура педагогического общения. - М.,1990.

 4. Иванова С. Ф. Речевой слух и культура речи. - М.,1970.

 5. Капська А.И. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття: - К., 1990.

 6. Капська А.Й. Педагогіка живого слова. - К.: 13МН,-140с.

 7. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. -Львів: Світ, 1996.-232 с.

 8. Культура української мови: Довідник /СЯ.Єрмоленко, Н.Я.Дзюбишина-Мельник, К.В.Ленець та ін.; /За ред. В.М.Русанівського. -К.:Либідь, 1990.-304с

 9. Мурашов А.А. Культура речи учителя.- М.- Воронеж,2002.-423с.

 10. Олійник Г.А. Виразне читання: Основи теорії: Навч. Посібник. - К. : Виша школа.,1995.- 205с.

 11. Олійник О. Світ українського слова. - К., 1994.

 12. Основи педмайстерності / За ред. І.А.Зязюна. - К., 1996.

 13. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова І культура мовлення. - К., 1995.

 14. Педагогічна майстерність: Підручник (ІА.Зязюн, Л.В.Крамущенко, Кривонос та ін.); За ред. І.А.Зязюна. - К.: Вища школа, 1997. - 349 с.

 15. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. - К.: Вежа, 1994. - 240 с.

 16. Український правопис. - 4-те вид. - К.: Наук, думка, 1993.-240 с.

Додаткова:

 1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. - К., 1996.

 2. Антисуржик / За ред. О.Сербенської. - Львів, 1994.

 3. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. - К.: Либідь, 1991. -256с.

 4. Бабич Н.Д. Навчи мене, вчителю, розмовляти. - К., 1992

 5. Батракова С.Н. Основи профессионально-педагогического общения. -Ярославль, 1986.

 6. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. -М.,1991.

 7. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М., 1991

 8. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. - М., 1987.

 9. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество. - М., 1990.

 10. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. - К., 1987.

 11. Коваль А.П. Слово про слово. - К., 1986.

 12. Кондратенко Л.О. Весела грамота.- К., 1995.

 13. Крутій К. Л. Вчимося мови та розмови. - 3., 1999.

 14. Культура, общение, текст / Под ред. Е.Ф. Тарасова. - М.,1989.

 15. Кундзіч О.Л. Слово і образ. - К., 1966.

 16. Куракин К. Основи техники речи в трудах К. С. Станиславского. - М., 1959.

 17. Курбатов В. И. Культура речевого общения. — Ростов-на-Дону, 1992.

 18. Ладмженская Т.А. Живое слово: Устная речь как средство и предмет обучения. - М., 1986.

 19. Леонтьев А.А. Основи теории речевой деятельности. - М.,1974.

 20. Мацько Л.І., Мацько О. М.. Риторика-К.,2003.

 21. Мороз О., Омеляненко В. Перші кроки до майстерності. -К., 1992.

 22. Палажченко Є.Ф. Гігісна голосового апарату педагога //Рад. школа. -1986. -Ю.-С.82-83.

 23. Паламар Л.М., Бех О.О. Практичний курс української мови. -К., 1993.

 24. Поварова И.А. Практикум для заикающихся. - С - Пб., 1999.

 25. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К.: Либідь,1993. -248 с.

 26. Потебня А.А. Мысль и язык. - К., 1993.

 27. Сагач Г.М. Золотослів. - К., 1993.

 28. Синиця Ш. Педагогічний такт і майстерність учителя. -К., 1981.

 29. Сопер Поль. Основи искусства речи. - М„ 1992.

 30. Струганець Любов. Теоретичні основи культури мови. -Тернопіль, 1997.-96 с.

 31. Сухомлинський В.О. Рідне слово// Вибр.тв.: В 5 т. - К.,1977.- Т.З. -

 32. Сухомлинський В.О. Слово про слово //. - Вибр.тв Т.5

 33. Томан Іржі. Мистецтво говорити. - К., 1989.

 34. Чернокозов И.И. Профессиональная зтика учителя. -К.,1988.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.