Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
новий вступ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
707.58 Кб
Скачать
 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

Корекційна освіта

Нормативна

(за вибором)

Напрям підготовки

0101 Педагогічна освіта

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

Корекційна освіта. Логопедія

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

«Сучасні інноваційні засоби самостійної роботи студентів»

Семестр

Загальна кількість годин -60

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

12 год.

год.

Практичні, семінарські

16 год.

год.

Лабораторні

4 год.

год.

Самостійна робота

28 год.

год.

ІНДЗ: 8 год.

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 32/28 годин.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Курс «Вступ до спеціальності» спрямований на формування у студентів педагогічного університету на початку обраного ними шляху – здобуття вищої освіти – вмінь і навичок організації власної навчальної діяльності.

Метою курсу є ознайомлення студентів зі значенням, змістом, особливостями обраного фаху, розвиток у них професійної спрямованості.

Навчальний курс передбачає розв'язання таких завдань:

 • засвоєння студентами знань, які сприятимуть адаптації до нових умов і форм навчання в університеті;

 • ознайомлення зі структурою, методами навчання, системою наукової, громадської роботи у ВНЗ з метою оволодіння студентами навичками самостійної роботи;

 • формування психологічних і педагогічних передумов активного, творчого ставлення студента до розвитку особистісних якостей, необхідних майбутньому педагогу-дошкільнику;

 • ознайомлення майбутніх педагогів із вітчизняною та зарубіжними системами освіти та тенденціями їх розвитку.

Опанування курсом передбачає також виконання різних видів самостійних завдань: опрацювання літератури, підготовка доповідей, побудова опорних схем, таблиць з означеного питання.

Контроль за роботою студентів здійснюється шляхом поточної оцінки знань і завершується заліком.

По закінченню вивчення курсу «Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» та педагогічна деонтологія» студенти повинні знати:

 • систему та структуру освіти України ;

 • пріоритетні напрямки розвитку освіти в Україні;

 • систему та структуру корекційної освіти;

 • мету та своєрідність педагогічної діяльності вчителя-дефектолога

 • особливості професійної діяльності вихователя дітей з вадами розвитку;

 • цілі та завдання вищої школи ;

 • професіограму вчителя-дефектолога сучасного спеціального закладу;

 • принципи засвоєння нового матеріалу ;

 • структуру бібліотек ;

 • методику самостійної роботи.

Мати поняття про:

 • Педагогічний процес, його принципи та організацію в сучасному спеціальному освітньому закладі для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

 • Мету, зміст, завдання, методи самовиховання майбутнього педагога .

Уміти :

  • Здійснювати пошук потрібної літератури ;

  • Складати бібліографічні списки ;

  • Самостійно працювати з навчальною літературою ;

  • Під керівництвом викладача застосовувати на практиці методи наукового дослідження ;

  • Будувати та користуватись опорними схемами з окремих питань;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.