Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни, молоді та спорту україни чорноморський державний університет імені петра могили

СХВАЛЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Вченою радою Ректор ЧДУ ім. П.Могили

ЧДУ ім. П.Могили проф. ___________Л.П. Клименко

Протокол № «___»___________2012 р. «___»___________2012 р.

Навчально-методичний комплекс

З ДИСЦИПЛІНИ

«Основи охорони праці»

Для напряму 6.040303 «Системний аналіз»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Денна та вечірня форми навчання

Розглянуто на засіданні методичної ради факультету «__»_______20___р.

Протокол № ____

Миколаїв

2012

ЗМІСТ

1. Навчальна програма ……………………………………………………………………………….....3

1.1. Загальні положення …………………………………………………………………………..4

1.2. Мета та завдання вивчення дисципліни ………………………………………………….....4

1.3. Рекомендований розподіл навчального часу ……………………………..…………….......6

1.4. Зміст нормативної дисципліни ……………………………………………………................7

1.5. Рекомендований перелік лабораторних робіт …………………………………………..…10

1.6. Рекомендована тематика практичних занять ………………………………………….…..10

1.7. Індивідуальні семестрові завданн ……………………………………………………… ….11

1.8. Оцінка якості засвоєння навчальної програми ……………………………………….. ......11

1.9. Методичні вказівки і вимоги до розробки робочих навчальних програм ………… …....11

1.10. Підсумкова державна атестація …………………………………………………………...12

1.11. Умови реалізації навчальної програми …………………………………………...............12

1.12. Зв’язок зі стандартами освіти вищих навчальних закладів …………………………......12

1.13. Навчально-методичне забезпечення дисципліни ………………………………………..13

2. Робоча навчальна програма …………………………………………………………………..........15

2.1. Лист погодження робочої програми ……………………………………………………….16

2.2. Концепція викладання дисципліни ………………………………………………...............18

2.3. Витяг з навчального плану дисципліни ………………………………………....................20

2.4. Зміст навчальної дисципліни …………………………………………………………….…21

2.5. Погодинний план ....................................................................................................................23

2.5.1. Денна форма (перепідготовка)...............................................................................23

2.5.2. Заочна форма (перепідготовка) ….........................................................................24

2.6. Аудиторна робота………........................................................................................................25

2.6.1. Денна форма (перепідготовка)...............................................................................25

2.6.2. Заочна форма (перепідготовка) ………….............................................................29

2.7. Самостійна робота...................................................................................................................31

2.7.1. Денна форма (перепідготовка).............................................................................31 2.7.2. Заочна форма (перепідготовка)………...............................................................................33

2.8. Питання для самоконтролю....................................................................................................35

2.9 Підсумковий контроль до дисципліни …………………….................................................37

2.10. Система оцінювання роботи студентів з дисципліни…………………………………..38

3. Методичне забезпечення самостійної роботи ................................................................................39

3.1. Теми позааудиторних та творчо-пошукових завдань..........................................................40

3.2.Теми практичних (семінарських) занять………......................................................41 3.3. Письмові самостійні роботи...................................................................................................39

3.4. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студента ..............................39

4. Методичне забезпечення індивідуальних та контрольних робіт .............................................40

4.1. Завдання до індивідуальних та контрольних робіт.............................................................41

4.1.1. Завдання до індивідуальної (самостійної) роботи …………………………......41

4.1.2. Завдання до контрольної (розрахункової) роботи ……………………………..50

4.2. Методичні вказівки до виконання індивідуальних та контрольних робіт для студентів.....................................................................................................................................................55

4.2.1. Методичні матеріали до виконаня студентами перевірочного

розрахунку природного освітлення у виробничих приміщеннях …………………………....59

4.2.2. Довідкові матеріали до розрахунку природного та штучного освітлення

у виробничих приміщеннях …………………………………………………………….………62

5. Питання до іспиту з дисципліни ..................................................................................................... 69

6. Конспект лекцій з дисципліни..........................................................................................................71

7. Пакет комплексних контрольних робіт (ККР)..............................................................................73

8. Інформаційне забезпечення дисципліни ........................................................................................87

9. Словник термінів з дисципліни........................................................................................................91

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.