Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Тема 2. Освітлення виробничих приміщень (2 години).

Передбачається вивчення основних вимог до природного та штучного освітлення і принципів їх розрахунку. Надалі студентами виконуються розрахунки системи природного (штучного) освітлення, що завершуються і оформлюються в межах годин, відведених на самостійну роботу. Варіанти вихідних даних компонуються викладачем або пропонуються студентом. Усі необхідні методичні та довідкові матеріали наведені в [2, 5, 6] списку основних джерел та кафедральних методичних матеріалах.

    1. Самостійна робота

      1. Самостійна робота для студентів денної форми навчання

На самостійну роботу студентів даної форми навчання відводиться 24 академічних годин (16 астрономічних годин). Передбачаються такі види робіт:

1. Виконання самостійної роботи, що містить шість контрольних запитань по основним розділам (модулям) курсу, на які, використовуючи нормативні документи і учбово-методичну літературу, студенти надають письмові відповіді. Комплект завдань (50 варіантів, більше 200 запитань) зберігається на кафедрі.

2. Виконання розрахункової роботи на тему: «Розрахунок природного (штучного) освітлення робочих місць у виробничому приміщенні».

Принципи розрахунків та їх послідовність (з використанням реальних вихідних даних), вимоги до оформлення робіт наводяться викладачем під час планових консультацій. Також слід скористатися матеріалами, наведеними в [2, 5, 6] списку основних джерел та кафедральними методичними матеріалами.

Варіанти вихідних даних компонуються викладачем або пропонуються студентом для певних виробничих умов.

3. Підготовка до практичних занять.

Даний вид самостійної роботи стосується тем 1 і 2 (див. підрозділ 4.1). Передбачається, що протягом цих занять студенту надається можливість виступити з попередньо підготовленою доповіддю (реально – це один-два виступи тривалістю 5...6 хвилин). Щодо занять за темами 3-7, то тут майже не передбачається попередня підготовка студентів до їх проведення, але за виконання запланованих робіт студенти отримують відповідні бали.

4. Опрацювання теоретичного матеріалу згідно з програмою курсу, контролюючи рівень підготовки згідно з базовими контрольними запитаннями до дисципліни «Основи охорони праці» (див. розділ 6).

5. Деякі додаткові види робіт (див. Карту самостійної роботи).

Далі наведено Карту самостійної роботи з дисципліни для денної форми навчання.

Карта самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» студентів денної форми навчання

для всіх спеціальностей підготовки за освітньо- кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

(кількість годин СРС згідно з навчальним планом – 24 години)

Види самостійної роботи

Трудомісткість

(годин)

Планові терміни виконання

Форми контролю

Максимальна

кількість балів

1

2

3

4

5

Денна форма навчання

Триместр (згідно з навчальним планом спеціальності)

І. Обов’язкові

Види робіт на практичних (семінарських) заняттях

1. Підготовка до практичного (семінарського) заняття та участь в обговоренні основних питань теми.

Тема 1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці.

1,5

На початок заняття відповідно до розкладу

Виступ на занятті та опитування під час занять

5

2. Підготовка до практичного (семінарського) заняття та участь в обговоренні основних питань теми.

Тема 2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

1,5

На початок заняття відповідно до розкладу

Виступ на занятті та опитування під час занять

5

3. Підготовка до практичних (лабораторно-практичних) занять та участь в їх проведенні.

Теми 4-7 (див. п. 4.1. Практичні заняття).

Всього

1

На початок заняття відповідно до розкладу

Виконання розрахунків, оформлення та перевірка правильності результатів

5х2=10

За виконання модульних (контрольних) завдань

1. Самостійна робота згідно п. 5.1 програми.

4

5-й тиждень

триместру

Перевірка викладачем якості виконання роботи

10

2. Розрахункова робота на тему: «Розрахунок природного (штучного) освітлення робочих місць у виробничому приміщенні».

5

Передостаній тиждень

триместру

Перевірка викладачем якості та правильності виконання роботи

15

За виконання завдань самостійного опрацювання та інших завдань

1. Опрацювання теоретичного матеріалу курсу згідно з переліком питань до самоконтролю (п.6 програми).

8

Протягом триместру

Контрольний захід у формі спрощеного варіанту ККР

5

Разом балів за обов’язкові види СРС

50

ІІ. Вибіркові

За виконання творчих завдань для самостійного опрацювання

1. Реферат з однієї з тем, запропонованої студентом та угодженої з викладачем

або

2. Підготовка наочних (ілюстративних) матеріалів.

3

Протягом триместру

Перевірка викладачем якості виконання роботи

10

за одне обране творче завдання

Всього балів за СРС

60

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.