Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

2.2.3. Міждисциплінарні зв’язки

Дана дисципліна є комплексною і базується як на загальноосвітніх (фізика, хімія, математика тощо) так і на загально технічних і спеціальних дисциплінах (електротехніка, теплотехніка, опір матеріалів, технологія та устаткування технологічних процесів) і т. ін. Особливо тісно дисципліна „Основи охорони праці” пов’язана з безпекою життєдіяльності, науковою організацією праці, ергономікою, інженерною психологією та технічною естетикою. Всі вищевказані дисципліни належать до комплексу наук, що вивчають людину в процесі праці. В них єдина мета − сприяти збереженню здоров’я та працездатності людини, підвищенню продуктивності праці, усуненню або зменшенню впливу на неї шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу.

    1. Витяг з навчального плану спеціальності

В табл. 1 наведено розподіл навчального часу на вивчення дисципліни “Основи охорони праці праці” за видами занять для денної та заочної форм навчання.

Таблиця 1. Розподіл навчального часу

Форма навчання

Курс

Триместр

Всього годин

В тому числі

Форма

підсумкового

контролю

аудиторних

Самостійна робота

студентів

Лекцій

Групових

Консультацій

Денна

ІІ, ІІІ або ІV

Згідно з навчальним

планом спеціальності

54

14

14

2

24

іспит

Заочна

ІІІ, ІV або V

Згідно з навчальним

планом спеціальності

54

4

4

2

44

іспит

    1. Зміст навчальної дисципліни – тематичні плани дисципліни

Надалі наведено зміст навчальної дисципліни, який є єдиним для всіх спеціальностей підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» денної та заочної форм навчання.

Розділ (модуль) 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Тема 1. Правове та нормативне регулювання охорони праці. Загальні закони України та нормативно-правові документи про охорону праці. Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці. Гарантії прав громадян на охорону праці. Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці. Планування та фінансування охорони праці.

Тема 2. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Система управління охороною праці. Органи державного управління охороною праці та державного нагляду за охороною праці, їх основні права та повноваження. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

Тема 3. Організація охорони праці на підприємстві. Основні принципи, функції та завдання управління охороною праці на підприємстві (в організації, установі). Служба охорони праці на підприємстві. Комісія з питань охорони праці підприємства. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі. Стимулювання охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

Тема 4. Навчання з питань охорони праці. Принципи організації навчання з питань охорони праці. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу і в процесі роботи. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах. Інструктажі з питань охорони праці.

Тема 5. Профілактика травматизму та професійних захворювань. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл нещасних випадків (виробничого та невиробничого характеру) та виробничих травм за ступенем тяжкості. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням. Аналіз виробничого травматизму.

Розділ (модуль) 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Тема 6. Санітарно-гігієнічні та ергонометричні основи охорони праці. Основи фізіології праці. Гігієна праці та виробнича санітарія. Загальні підходи до оцінки умов праці. Ергономіка й охорона праці.

Тема 7. Повітряне середовище виробничих приміщень. Робоча зона, повітря робочої зони та мікроклімат робочої зони. Забруднення повітряного середовища та гранично допустимі концентрації шкідливих речовин. Вентиляційний режим виробничих приміщень.

Тема 8. Освітлення виробничих приміщень. Основні світлотехнічні визначення. Класифікація виробничого освітлення та основні вимоги до виробничого освітлення. Нормування освітлення, розряди зорової роботи.

Тема 9. Виробничий шум, ультра- та інфразвук й виробнича вібрація. Фізичні характеристики звукового поля, нормування та вимірювання рівнів шуму; вплив шуму на організм людини. Ультразвук та інфразвук. Фізичні характеристики вібрації, нормування та вимірювання рівнів вібрації; вплив вібрації на організм людини.

Тема 10. Електромагнітні поля та випромінювання різної фізичної природи та частотних діапазонів. Іонізуюче випромінювання. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону. Випромінювання оптичного діапазону. Іонізуюче випромінювання.

Розділ (модуль) 3. Основи виробничої безпеки

Тема 11. Загальні вимоги безпеки праці. Безпечність праці в системі «людина-машина-середовище». Загальні вимоги безпеки до виробничого (технологічного) обладнання та процесів.. Вимоги безпеки під час роботи транспорту. Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Безпечна експлуатація трубопроводів і посудин, які працюють під тиском.

Тема 12. Електробезпека. Загальні питання електробезпеки та дія електричного струму на організм людини. Види електротравм та чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Основні причини електротравм та умови ураження людини електричним струмом. Безпечна експлуатація електроустановок. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Розділ (модуль) 4. Основи пожежної профілактики на виробничих обєктах .

Тема 13. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. Горіння та показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю та класифікація вибухонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень та зон. Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкту. .Пожежна сигналізація та способи і засоби пожежогасіння. Вивчення правил пожежної безпеки та дії персоналу при виникненні пожежі.

У табл. 2 наведено розподіл навчальних годин за розділами (модулями) та темами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.