Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК з бюджетної системи.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
06.11.2018
Размер:
1.13 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

СХВАЛЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Вченою радою Ректор ЧДУ ім. П.Могили

ЧДУ ім. П.Могили Л.П. Клименко

Протокол № ______________________

«___»__________2010 р. «___»____________2010 р.

Навчально-методичний комплекс

З ДИСЦИПЛІНИ

«БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»

Для напряму 6.030508 «Фінанси і кредит»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Денна та заочна форма навчання

Миколаїв – 2010

ЗМІСТ

1. Навчальна програма дисципліни 4

1.1. Вступ 4

1.2. Програма навчальної дисципліни 4

1.2.1. Мета, предмет та місце дисципліни 4

1.2.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 6

1.2.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 6

1.2.4. Рекомендована основна навчальна література 7

2. Робоча навчальна програма дисципліни 9

2.1. Лист погодження робочої програми 9

2.2. Пояснювальна записка 10

2.3. Витяг з навчального плану спеціальності 11

2.4. Зміст навчальної дисципліни 11

2.5. Погодинний план 15

2.5.1. Денна форма навчання 15

2.5.2. Заочна форма навчання 15

2.6. Плани лекційних занять 16

2.6.1. Денна форма навчання 16

2.6.2. Заочна форма навчання 17

2.7. Плани практичних занять 18

2.7.1. Денна форма навчання 18

2.7.2. Заочна форма навчання 24

2.8. Самостійна робота 30

2.8.1. Денна форма навчання 30

2.8.2. Заочна форма навчання 31

2.9. Контрольні запитання 31

2.10. Система оцінювання роботи студента з дисципліни 34

2.10.1. Денна форма навчання 34

2.10.2. Заочна форма навчання 34

3. Методичне забезпечення самостійної роботи 36

3.1. Теми позааудиторних та творчо-аналітичних завдань 36

3.2. Теми доповідей 36

3.3. Письмові самостійні роботи (тестування) 37

3.4. Завдання на ПМК 40

3.5. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студента 45

4. Методичне забезпечення індивідуальних та контрольних робіт 48

4.1. Завдання до індивідуальних та контрольних робіт 48

4.2. Методичні вказівки до виконання індивідуальних та контрольних робіт для студентів 50

5. Екзаменаційні білети 52

6. Навчально-наочні матеріали та технічні засоби 68

7. Конспект лекцій 70

8. Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) 73

9. Картка інформаційного забезпечення дисципліни 115

10. Словник дисципліни 116

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

С Х В А Л Е Н О З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Вченою радою ЧДУ Ректор ЧДУ ім. Петра Могили

ім. Петра Могили

_______________Л.П.Клименко

Протокол № _______

“____”___________ 20__ р. “____”_______________ 20__ р

Навчальна програма з дисципліни «бюджетна система»

Статус дисципліни: нормативна

Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво

Спеціальність: 6.030508 «Фінанси і кредит»

Форма навчання: денна, заочна

Перший проректор

_____________ О.М. Трунов

Декан факультету економічних наук

_____________ Ляховець О.О.

Перший проректор

_____________ О.М. Трунов

Завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту

________________ Бурлан С.А.

Миколаїв – 2010

  1. Навчальна програма дисципліни

    1. Вступ

Дисципліна «Бюджетна система» за освітньо-професійною програмою має статус нормативної.

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі:

ГСВО МОН України «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», 2007 р.;

ГСВО МОН України «Освітньо-кваліфікаційні характеристики бакалавра напряму «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»;

СВО ЧДУ ім. Петра Могили «Навчальний план підготовки бакалавра напряму «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.