Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

2.10. Система оцінювання роботи студентів з дисципліни

Перелік оцінюваних робіт, терміни їх виконання та максимальна сума балів, що може бути отриманою студентом до початку екзаменаційної сесії наведено у відповідних Картах самостійної роботи студентів.

Надалі представлено підсумкові семестрові рейтингові оцінки у балах відповідно до національної шкали та шкали ECTS з урахуванням,що максимально іспитова кількість балів, яка може бути отриманою студентом дорівнює 40.

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою естs

Оцінка в балах

Оцінка

за національною

шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82-89

Добре

В

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

Добре

С

Добре

(в загальному вірне виконання

з певною кількістю суттєвих

помилок)

67-74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60-66

Задовільно

Е

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59

Незадовільно

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1-34

Незадовільно

F

Незадовільно

(з обов'язковим повторним курсом)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

Методичне забезпечення самостійної роботи з дисципліни «основи охорони праці»

Для напряму 6.040303 «Системний аналіз»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Денна та вечірня форми навчання

Розробив: к.т.н., доцент Ю.Г. Щербак

Розглянуто на засіданні кафедри біології та екологічної безпеки

Протокол №___ від «____» _______________2011 р.

Миколаїв – 2012

3.1 . Теми позааудиторних та творчо-пошукових завдань

Студентам пропонується обрати один з варіантів позааудиторної роботи за власним бажанням, а саме:

 1. реферат з однієї з тем, запропонованої студентом або узгодженої з викладачем;

 1. підготовка наочних (ілюстативних) матеріалів.

За умови вибору студентом роботи – реферат, студентам можуть бути запропоновані теми рефератів, що охоплюють основні розділи дисципліни.

Надалі наводиться список рекомендованих тем рефератів.

 1. Науково-технічний прогрес і безпека праці.

 2. Вдосконалення умов праці на підприємстві.

 3. Соціально-економічна оцінка умов праці.

 4. Управління охороною праці на підприємстві.

 5. Економічні методи управління умовами та охороною праці.

 6. Травматизм і захворювання на виробництві.

 7. Страхування виробничих ризиків.

 8. Планування поліпшення умов праці на основі колективного договору.

 9. Контроль за охороною праці на підприємстві.

 10. Сучасна економіка умов і охорони праці.

 11. Удосконалення механізму витрат, пов’язаних з поліпшенням умов праці.

 12. Економічне стимулювання підприємств, спрямоване на поліпшення умов праці.

 13. Економічна відповідальність підприємств за порушення нормативних актів про охорону праці.

 14. Світовий досвід управління умовами та охороною праці.

 15. Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці.

 16. Вплив ринкових відносин в економіці на стимулювання поліпшення умов і охорони праці (досвід західних країн).

 17. Форми й методи регулювання відповідальності підприємств за порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці.

 18. Методи оцінки стану умов праці.

 19. Стимулювання природоохоронної діяльності підприємств.

 20. Оцінка соціальної та соціально-економічної ефективності заходів з поліпшення умов і охорони праці.

 21. Реформування системи охорони праці.

 22. Розвиток соціального партнерства в галузі охорони праці.

 23. Охорона праці та соціальний захист.

 24. Атестація робочих місць за умовами праці.

 25. Розвиток охорони праці в Україні.

 26. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

 27. Колективний договір як правовий інструмент поліпшення умов і охорони праці.

 28. Сучасні проблеми поліпшення умов праці.

 29. Соціальна спрямованість перебудови управління умовами праці.

 30. Травматизм на виробництві та його соціально-економічні наслідки.

 31. Досвід зарубіжних країн у реалізації заходів з охорони праці.

 32. Науково-технічний прогрес і безпека праці.

 33. Система захисту працівників на виробництві та її вдосконалення.

 34. Психологічне та інженерне забезпечення охорони праці.

 35. Порядок організації державного нагляду за охороною праці.

 36. Науково-технічне та соціальне забезпечення охорони праці в Україні.

 37. Соціально-економічне значення охорони праці.

 38. Охорона праці та соціальний захист в Україні: стан, проблеми, перспективи.

 39. Охорона праці як основний напрямок соціальної політики України.

 40. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.

 41. Актуальні проблеми гігієни праці.

 42. Система управління охороною праці на підприємстві.

 43. Принципи організації та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

 44. Планування та стимулювання діяльності з охорони праці.

 45. Формування ринкових відносин і завдання підприємств у галузі охорони праці.

 46. Система соціального захисту від професійних ризиків.

 47. Фінансування заходів з поліпшення умов охорони праці.

 48. Застосування комп’ютерних методів, прикладного та інформаційного забезпечення охорони праці.

За умови вибору студентом роботи – підготовки наочних (ілюстративних) матеріалів, студентам пропонується створити плакати, стенди, макети тощо. Дані наочні (ілюстративні) матеріали повинні охоплювати тематику основних розділів дисципліни.

При виборі такого завдання студент проявляє свої творчо-пошукові здібності та більш ефективно засвоює теретичний та практичний матеріали з дисципліни.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.