Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Список рекомендованої літератури

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»

2. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2004. – 496с.

Акти розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

Додаток 1 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма Н-1

—————————

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________________ підпис власника або уповноваженої ним особи)

____________________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові) "____"_______________199_р.

(печатка підприємства)

АКТ N ________ про нещасний випадок

__________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові)

1. Дата і час нещасного випадку __________________________________ (число, місяць, рік)

__________________________________________________________________ (година, хвилина)

2. Підприємство (установа, організація), працівником якого є потерпілий _______________________________________________________ (найменування)

2.1. Адреса підприємства, працівником якого є потерпілий: Автономна Республіка Крим, область, ______________________________ район ____________________________________________________________ населений пункт _________________________________________________

2.2. Форма власності _____________________________________________

2.3. Міністерство, орган, до сфери управління якого належить підприємство _____________________________________________________

2.4. Найменування і адреса підприємства, де стався нещасний випадок __________________________________________________________

2.5. Цех, дільниця, ______________________________________________ місце нещасного випадку __________________________________________

3. Відомості про потерпілого:

3.1. Стать: чоловіча, жіноча _____________________________________

3.2. Число, місяць, рік народження _______________________________

3.3. Професія (посада) ___________________________________________ розряд (клас) _______________________________________________

3.4. Стаж роботи загальний _______________________________________

3.5. Стаж роботи за професією (посадою), під час якої стався нещасний випадок _________________________________________________

4. Проведення навчання потерпілого та інструктажів з охорони праці:

4.1. Навчання за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок __________________________________________ (число, місяць, рік)

Проведення інструктажів: 4.2. Вступного ___________________________________________________ (число, місяць, рік)

4.3. Первинного __________________________________________________ (число, місяць, рік)

4.4. Повторного __________________________________________________ (число, місяць, рік)

4.5. Цільового ___________________________________________________ (число, місяць, рік)

4.6. Перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок (для робіт підвищеної небезпеки) _______________________________________________________ (число, місяць, рік)

5. Проходження медоглядів: 5.1. Попередній __________________________________________________

5.2. Періодичний _________________________________________________

6. Обставини, за яких стався нещасний випадок ____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6.1. Вид події __________________________________________________

6.2. Шкідливий фактор та його значення ___________________________

7. Причини нещасного випадку _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до нещасного випадку

__________________________________________________________________ (найменування, тип, марка, рік випуску,

__________________________________________________________________ підприємство - виготовлювач)

9. Медичний висновок про діагноз ушкодження здоров'я потерпілого

__________________________________________________________________

9.1. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння ________________________________________________________ (так, ні)

10. Особи, які допустили порушення законодавства про охорону праці:

__________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові, професія, посада,

__________________________________________________________________ порушені вимоги законодавчих та інших нормативних актів

___________________________________________________________ДНАОП__ з охорони праці - статті, параграфи, пункти тощо)

11. Свідки нещасного випадку _____________________________________

__________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові, постійне місце проживання)

12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку

——————————————————————————————————————————————————————————————————

N | Найменування | Термін | Викона- | Відмітка про|

| заходів | виконання | вець | виконання |

————+———————————————————————+————————————+—————————+—————————————|

| | | | |

| | | | |

| | | | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Голова комісії _____________ ___________ ___________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали) Члени комісії _____________ ___________ ___________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

"______"___________________19__р.

ПОЯСНЕННЯ щодо заповнення акта за формою Н-1 про нещасний випадок, що стався під час виконання трудових обов'язків на підприємстві, в установі, організації

Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до загальноприйнятих (установлених) термінів, міжгалузевих, галузевих і спеціально розроблених класифікаторів.

Коди треба вносити в прямокутники, які містяться з правого боку сторінки акта.

Кодування актів за формою Н-1, складених про нещасні випадки зі смертельними наслідками, є обов'язковим, в інших випадках - за вказівкою органу, до сфери управління якого належить підприємство.

Пункт 1. У першому рядку число та місяць кодуються відповідно до їх порядкових номерів, а рік - двома останніми цифрами.

Наприклад:

—————————————————————————

1 грудня 1998 року кодується - | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 |

—————————————————————————

У другому рядку зазначається і кодується час, коли стався нещасний випадок, наприклад:

22 година 30 хвилин - —————————————————

| 2 | 2 | 3 | 0 |

—————————————————

Пункт 2. Кодується відповідно до загального міжгалузевого класифікатора підприємств і організацій (ЗКПО).

Підпункт 2.1. Кодується адреса підприємства відповідно до класифікатора "Система позначень об'єктів адміністративнотериторіального устрою населених пунктів 173002 (СПАТО)", т.1,2.

Підпункт 2.3. Кодується відповідно до загального міжгалузевого класифікатора "Система позначення органів державного управління (СПОДУ) 1.74.001."

Підпункт 2.5. Назва цеху, дільниці кодується відповідно до галузевого класифікатора (кодифікатора), а там, де його немає, назва цеху, дільниці повинна наводитися відповідно до затвердженого переліку підрозділів підприємства.

Примітка. Коди до пункту 2 і підпункту 2.1 - постійні для кожного підприємства і визначаються один раз відповідно до ЗКПО і СПАТО.

Підпункт 3.1. Стать кодується: 1 - чоловіча, 2 - жіноча.

Наприклад:

—————

Чоловіча - | 1 |

—————

Підпункт 3.2. Зазначається число, місяць і рік народження, а кодується число повних років потерпілого на час настання нещасного випадку.

Наприклад:

—————

45 років - |45 |

—————

Підпункт 3.3. Професія (посада), розряд (клас) записуються і кодуються відповідно до Класифікатора професій, розробленого Мінпраці і затвердженого Держстандартом.

У разі якщо потерпілий має кілька професій, зазначається та, під час роботи за якою стався нещасний випадок.

Підпункти 3.4. і 3.5. При зазначенні стажу роботи: загального, за основною професією (посадою), на яку оформлений потерпілий, за виконуваною роботою, під час якої стався нещасний випадок, зазначається і кодується число повних років на момент настання нещасного випадку.

Наприклад:

—————

20 років - |20 |

—————

—————

15 років - |15 |

—————

—————

5 років - | 5 |

—————

Якщо стаж менше року, то в текстовій частині вказується кількість місяців (днів), а кодується - 00.

Наприклад: —————

9 місяців 2 дні - |00 |

—————

Пункт 4. Заповнюється відповідно до Типового положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці.

Кодування здійснюється, як і в пункті 1, шестизначними кодами - число, місяць, рік.

Наприклад: 04.12.95 - дата проведення (завершення) навчання за професією, вступного, первинного, повторного або цільового інструктажів, останньої перевірки знань з охорони праці. У разі невиконання будь-якої позиції навпроти неї ставляться нулі -

—————————————————————————

| 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 |

—————————————————————————

—————

або |00 |

—————

Пункт 5. Заповнюється відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ. Кодування здійснюється, як і в пункті 1, шестизначними кодами - число, місяць, рік.

Пункт 6. Під час опису обставин нещасного випадку дається коротка характеристика умов праці та дій потерпілого, викладається послідовність подій, що відбувалися перед настанням випадку, описується, як проходив процес праці, а також зазначається, хто керував роботою або організував її.

Підпункт 6.1. Вид події. Заповнюється і кодується відповідно до зазначеного нижче класифікатора - підрозділ I.

Підпункт 6.2. Шкідливий фактор та його значення. Заповнюється і кодується відповідно до класифікатора N 6 МОЗ.

Пункт 7. Причини нещасного випадку. Зазначаються і кодуються дві причини нещасного випадку відповідно до зазначеного нижче класифікатора - підрозділ II. Причини нещасного випадку - основна (кодується першою) і супутня.

Інші причини нещасного випадку зазначаються в акті лише у текстовій частині.

Пункт 8. Устаткування кодується відповідно до класу і підкласу вищих класифікаційних угруповань ЗКП (ВКУЗКП). Основні класи і підкласи з класифікатора ЗКП (ВКУЗКП) наведені у класифікаторі - підрозділ III. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до нещасного випадку. Наприклад:

—————

верстати металорізальні - |381|

—————

—————

устаткування гірничо - шахтне - |314|

—————

Найменування устаткування в текстовій частині повинно зазначатися повністю без скорочення. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, підприємства у разі необхідності можуть давати повне кодове галузеве позначення устаткування (машин) за ЗКП.

Пункт 9. Зазначається діагноз пошкодження здоров'я за листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу. Кодується згідно з формою N 23-ТН "Звіт про причини тимчасової непрацездатності".

Підпункт 9.1. У разі перебування потерпілого в стані

—————

алкогольного чи наркотичного сп'яніння кодується - | 1 |

—————

Запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем, який проводив огляд потерпілого.

Пункт 10. Зазначаються посадові особи і працівники, у тому числі й потерпілий, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку (відповідно до пункту 7).

У разі коли порушення допущено працівниками іншого підприємства або приватною особою, це зазначається в цьому пункті.

Законодавчі та нормативні акти про охорону праці кодуються відповідно до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

Пункт 12. Зазначається кожний захід окремо. Не слід вносити до цього пункту накладення стягнень.

КЛАСИФІКАТОРИ

I. ВИД ПОДІЇ, ЩО ПРИЗВЕЛА ДО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

01 - дорожньо-транспортна пригода, в тому числі: 01.1 - наїзд транспортних засобів

02 - падіння потерпілого, в тому числі: 02.1 - падіння потерпілого під час пересування 02.2 - падіння потерпілого з висоти 02.3 - падіння потерпілого в колодязі, ємності, ями тощо

03 - падіння, обрушення, обвал предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо 03.1 - обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів 03.2 - обвал та обрушення породи, ґрунту тощо

04 - дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються, в тому числі: 04.1 - дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів 04.2 - дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які знаходяться під тиском, у вакуумі

05 - ураження електричним струмом, у тому числі: 05.1 - при доторкуванні до ЛЕП та обірваних проводів

06 - дія екстремальних температур (крім пожеж)

07 - дія шкідливих та токсичних речовин

08 - дія іонізуючих випромінювань

09 - фізичні перевантаження

10 - нервово-психічні перевантаження

11 - ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори і фауни

12 - утоплення

13 - асфіксія

14 - навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

15 - стихійне лихо

16 - пожежа

17 - вибух

18 - інші

II. ПРИЧИНИ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Технічні: 01 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва 02 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів 03 - неякісна розробка або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, обладнання тощо 04 - неякісне виконання будівельних робіт

05 - недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу

06 - незадовільний технічний стан: 06.1 - виробничих об'єктів, будинків, споруд, території 06.2 - засобів виробництва 06.3 - транспортних засобів

07 - незадовільний стан виробничого середовища

Організаційні: 08 - незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці 09 - недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, в тому числі: 0.9.1 - відсутність або неякісне проведення інструктажу; 0.9.2 - допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці 10 - неякісна розробка, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність 11 - відсутність у посадових інструкціях функціональних обов'язків з питань охорони праці 12 - порушення режиму праці та відпочинку

13 - відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)

14 - невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними

15 - виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо

16 - залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією)

17 - порушення технологічного процесу

18 - порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо

19 - порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів

20 - порушення правил дорожнього руху

21 - незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності)

22 - незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності)

23 - порушення трудової і виробничої дисципліни, в тому числі: 23.1 - невиконання посадових обов'язків 23.2 - невиконання вимог інструкцій з охорони праці

Психофізіологічні: 24 - алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсикологічне отруєння 25 - низька нервово-психічна стійкість

26 - погані фізичні дані або стан здоров'я

27 - незадовільний "психологічний" клімат у колективі

28 - травмування внаслідок протиправних дій інших осіб

29 - інші

III. УСТАТКУВАННЯ, МАШИНИ, МЕХАНІЗМИ, ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЯКИХ ПРИЗВЕЛА ДО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

311 - устаткування енергетичне

313 - устаткування для чорної та кольорової металургії

314 - устаткування гірничо-шахтне

315 - устаткування підйомно-транспортне (крани)

316 - устаткування підйомно-транспортне (конвеєри).

317 - устаткування підйомно-транспортне (крім кранів і конвеєрів)

318 - устаткування і рухомий склад залізниць

331 - машини електричні малої потужності

332 - електродвигуни змінного струму потужністю від 0,25 кВт і більше

334 - електродвигуни вибухозахищені, врубово-комбайнові і електробури

336 - машини електричні постійного струму

337 - генератори змінного струму, перетворювачі, підсилювачі електромашинні, електростанції та електроагрегати живлення

338 - машини електричні великі, агрегати електромашинні, турбо- і гідрогенератори

341 - трансформатори і трансформаторне устаткування, апаратура високовольтна, силова перетворювальна техніка, прилади силові напівпровідникові, детектори ядерних і нейтронних випромінювань, хемотроніка (електрохімічні перетворювачі інформації)

342 - апарати електричні напругою до 1000 В

343 - комплектне обладнання напругою до 1000 В

344 - устаткування спеціальне технологічне, шинопроводи низької напруги

345 - електротранспорт (крім засобів міського транспорту і моторвагонних поїздів), електроустаткування для електротранспорту і підйомно-транспортних машин

346 - устаткування світлотехнічне і вироби

електроустановочні, лампи електричні, вироби культурнопобутового призначення і широкого вжитку

348 - джерела струму хімічні, фізичні, генератори електрохімічні й термоелектричні

361 - устаткування хімічне і запасні частини до нього

362 - устаткування для переробки полімерних матеріалів і запасні частини до нього

363 - насоси (центробіжні, парові та привідні поршневі)

364 - устаткування кисневе, кріогенне, компресорне, холодильне, для газополуменевої обробки металів, насоси, агрегати вакуумні і високо вакуумні, комплектні технологічні лінії, установки і агрегати

365 - устаткування целюлозно-паперове

366 - устаткування нафтопромислове, бурове, геолого- розвідувальне і запасні частини до нього

367 - устаткування технологічне і апаратура для нанесення лакофарбового покриття на вироби машинобудування

368 - устаткування нафтогазопереробне

381 - верстати металорізальні

382 - машини ковальсько-пресові (без машин з ручним і ножним приводами)

383 - устаткування деревообробне

384 - устаткування технологічне для ливарного виробництва

385 - устаткування для гальванопокриття виробів машинобудування

386 - устаткування для зварювання тертям, холодного зварювання і допоміжне зварювальне обладнання

451 - автомобілі

452 - автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілітягачі, кузови-фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди

472 - трактори

473 - машини сільськогосподарські

474 - машини для тваринництва, птахівництва і кормовиробництва

481 - машини для землерийних і меліоративних робіт

482 - машини дорожні, устаткування для приготування будівельних сумішей

483 - устаткування і машини будівельні

484 - устаткування для промисловості будівельних матеріалів

485 - устаткування технологічне для лісозаготівельної і торф'яної промисловості, машинобудування комунальне

486 - устаткування для кондиціонування повітря і вентиляції

493 - устаткування і прилади для опалення і гарячого водопостачання

511 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для легкої промисловості

512 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для вироблення хімічного волокна

513 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для харчової, м'ясної, молочної та рибної промисловості

514 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для борошномельних, комбікормових підприємств та зерносховищ

515 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для торгівлі, громадського харчування та блоків харчування, устаткування холодильне і запасні частини до нього, вироби культурно-побутового призначення та господарського вжитку

516 - устаткування поліграфічне і запасні частини до нього

517 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для скляно-ситалової промисловості, кабельної промисловості, для розвантаження, розфасування та упакування мінеральних добрив і отрутохімікатів

525 - устаткування та оснащення спеціальні для ремонту та експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, транспортування та складської переробки вантажів, пуску і налагоджування, технічного обслуговування та ремонту машин і устаткування тваринницьких та птахівницьких ферм, а також конструкції, устаткування та оснащення споруджень захищеного грунту

945 - устаткування медичне

947 - устаткування технологічне для медичної промисловості і запасні частини до нього

968 - устаткування, інвентар та приладдя театрально видовищних підприємств і закладів культури

Додаток 2 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма Н-2

——————————

Найменування підприємства,

________________________ N та дата відправлення _____________________________ (Найменування організації,

_____________________________ прізвище, ім'я та по батькові

_____________________________ її керівника чи особи, яким

_____________________________ надсилається повідомлення,

_____________________________ адреса)

ПОВІДОМЛЕННЯ про наслідки нещасного випадку (гострого професійного захворювання чи отруєння), що стався (сталося) "___"_____________199__ р.

з _______________________________________________________________, (професія, прізвище, ім'я, по батькові)

(акт за формою Н-1 про нещасний випадок від "__"______199_р. N__). 1. Діагноз за листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу _______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 2. Найменування лікувально-профілактичного закладу, що встановив діагноз ________________________________________________

__________________________________________________________________ 3. Наслідок нещасного випадку _______________________________ (потерпілий одужав, переведений

__________________________________________________________________ на більш легку роботу, установлено інвалідність I, II, III групи,

__________________________________________________________________ помер)

4. Тривалість виконання потерпілим більш легкої роботи, робочих днів ______________________________

5. Звільнено (за листком непрацездатності) від роботи

з "___"_______ 199_р. по "___"__________ 199__р.,

тривалість тимчасової непрацездатності, робочих днів _______

6. Витрати підприємства внаслідок нещасного випадку:

6.1. Сума доплати до попереднього заробітку при переведенні на більш легку роботу, грн.

6.2. Сума відшкодування підприємством витрат на виплату одноразової допомоги потерпілому (членам сім'ї та утриманцям померлого), грн.

6.3. Сума відшкодування підприємством витрат потерпілому на медичну та соціальну допомогу, грн.

6.4. Сума відшкодування підприємством потерпілому моральної шкоди, грн.

6.5. Сума внесків, що виплачена підприємством до фондів (пенсійного, соціального страхування тощо), грн.

6.6. Сума штрафу, що виплачена підприємством за нещасний випадок або його приховування, грн.

6.7. Вартість зіпсованого у зв'язку з аварією (нещасним випадком) устаткування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд, грн.

6.8. Інші витрати, грн.

6.9. Сумарна шкода (без урахування наступних періодичних виплат), грн.

Власник ________ ______________________________ (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

________ ______________________________ Головний бухгалтер (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

МП

Короткі пояснення щодо заповнення повідомлення:

підпункт 6.2 заповнюється згідно з пунктом 10 Правил відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків (далі - Правил відшкодування шкоди), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. N 472 ( 472-93-п ) (із змінами і доповненнями до них, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 18 липня 1994 р. N 492 ( 492-94-п ) та від 3 жовтня 1997 р. N 1100 ( 1100-97-п );

підпункт 6.3 заповнюється згідно з пунктом 12 Правил відшкодування шкоди;

підпункт 6.4 заповнюється згідно з пунктом 11 Правил відшкодування шкоди;

підпункт 6.5 заповнюється згідно з пунктом 46 Правил відшкодування шкоди. Сума відшкодування шкоди, на яку здійснюється нарахування за обов'язковими платежами, визначається як підсумок даних, зазначених у підпунктах 6.1 - 6.4; підпункт 6.6 заповнюється згідно з пунктом 3 Інструкції щодо застосування положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці;

підпункт 6.7 - наводиться загальна сума вартості всього зіпсованого устаткування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд. При груповому нещасному випадку для кожного з потерпілих вона визначається шляхом ділення загальної суми вартості на кількість потерпілих;

підпункт 6.8 - наводиться загальна сума коштів, витрачена на врятування потерпілого, поховання померлого, розслідування нещасного випадку, проведення експертизи, а також на транспорт, зв'язок тощо;

підпункт 6.9 заповнюється шляхом складання сум, зазначених у підпунктах 6.1 - 6.8.

Кодування повідомлень, складених про нещасні випадки зі смертельними наслідками, є обов'язковим.

Коди треба вносити в прямокутники.

Пункт 3 кодується відповідно до класифікатора "Наслідок нещасного випадку".

Тривалість тимчасової непрацездатності, зазначена в пунктах 4 - 5, кодується кількістю робочих днів.

Витрати підприємства, зазначені в підпунктах 6.1 - 6.9, кодуються числом гривень.

Додаток 3 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма Н-3

—————————

______________________________________ (Найменування санепідстанції, прізвище,

______________________________________ ім'я та по батькові її керівника,

______________________________________ найменування підприємства, прізвище,

______________________________________ ім'я та по батькові його власника)

ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про гостре професійне захворювання (отруєння)

1. Попередній діагноз ____________________________________________ 2. Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого _____________________

__________________________________________________________________ 3. Вік ___________________________________________________________ 4. Домашня адреса потерпілого ____________________________________

__________________________________________________________________ 5. Найменування і адреса підприємства, де працює потерпілий ______

__________________________________________________________________ 6. Дати: захворювання __________________________________________________ встановлення діагнозу _________________________________________ госпіталізації ________________________________________________ 7. Місце госпіталізації __________________________________________

__________________________________________________________________ (найменування лікувально-профілактичного закладу)

8. Шкідливий виробничий фактор, який викликав захворювання (отруєння) _______________________________________________________ 9. Дата і час передачі первинної інформації

__________________________ Посада, прізвище та підпис особи, яка надіслала повідомлення __________________________ Посада, прізвище та підпис особи, яка одержала повідомлення __________________________

Додаток 4 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма Н-4

—————————

ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок

Дата і час нещасного випадку (аварії)

Найменування підприємства, міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство

Місце нещасного випадку, аварії (виробництво, цех, дільниця, приміщення, вибій) і його коротка характеристика

Відомості про потерпілого (потерпілих): прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, професія (посада), місце роботи, стаж роботи загальний та за професією, сімейний стан, характер травм

Короткі обставини і передбачувані причини нещасного випадку (аварії)

Прізвище державного інспектора з охорони праці, який контролює підприємство, де стався нещасний випадок (аварія)

Дата, час передачі інформації та прізвище особи, яка її передала

Додаток 5 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма Н-5

—————————

АКТ

спеціального розслідування групового нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком, аварії I чи II категорії з нещасним випадком або без нещасного випадку, що стався (сталася) "____" ___________199__р. о _______год. _______хв. на _______________________________________________________________ (найменування підприємства, міністерства та

__________________________________________________________________ органу, до сфери управління якого належить підприємство)

__________________________ _______________________________ (дата складання акта) (місце складання акта)

Комісія, призначена наказом від ______N____ _____________________________________________, (найменування органу, яким призначена комісія) - голова комісії

у складі: ____________________ —————————————————————————————————

(прізвище ім'я та по (посада, місце роботи) батькові)

членів комісії:

_________________________ _________________________________ (прізвище, ім'я та по (посада, місце роботи) батькові)

_________________________ _________________________________ за участю:

_________________________ _________________________________ (прізвище, ім'я та по (посада, місце роботи) батькові)

_________________________ _________________________________ провела за період з "____"___________ по "_____"__________ 199__р. спеціальне розслідування нещасного випадку (аварії), який (яка) стався (сталася) _________________________________________________ (вказується місце події і кількість потерпілих,

__________________________________________________________________ у тому числі із смертельним наслідком)

1. ВІДОМОСТІ ПРО ПОТЕРПІЛОГО (ПОТЕРПІЛИХ)*

Прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, професія (посада), стаж роботи - загальний, у тому числі на цьому підприємстві, за професією, час проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, медичного профвідбору. Наслідки нещасного випадку.

Відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні потерпілого, - прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, сімейні відносини, рід занять**. Ці відомості можуть бути викладені у вигляді таблиці.

____________________________ *У разі групових нещасних випадків зазначаються відомості окремо щодо кожного потерпілого.

**Відомості про членів сім'ї зазначаються тільки у разі нещасних випадків зі смертельним наслідком.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА, ОБ'ЄКТА ДІЛЬНИЦІ ТА МІСЦЯ, ДЕ СТАВСЯ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (АВАРІЯ)

У короткій характеристиці підприємства, об'єкта, дільниці та місця, де стався нещасний випадок (аварія), наводяться відомості про проектний, затверджений та фактичний режим роботи об'єкта (устаткування) до настання нещасного випадку (аварії).

Описується стан об'єкта (дільниці), устаткування (конструкцій) і матеріалів, що застосовувалися перед аварією (нещасним випадком), а також дається висновок про їх відповідність нормативним вимогам.

Зазначається наявність аналогічних нещасних випадків (аварій), якщо вони раніше мали місце на підприємстві. Описується організація на підприємстві роботи з охорони праці та її недоліки.

Якщо нещасний випадок стався через аварію, то в цей розділ акта додатково вносяться такі дані: категорія аварії, втрати продукції (в натуральному вигляді та в гривнях), розмір загальної шкоди, заподіяної аварією (в гривнях).

3. ОБСТАВИНИ, ЗА ЯКИХ СТАВСЯ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (АВАРІЯ)

Описуються всі події, що відбувалися, та роботи, що проводилися до настання нещасного випадку (аварії), зазначається, як проходив процес праці з початку зміни, хто керував роботами і які він давав вказівки, дії потерпілого (потерпілих) та інших осіб, пов'язані з нещасним випадком (аварією).

Викладається послідовність подій, наводяться небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які впливали на потерпілого, вказується конкретно машина, інструмент, устаткування, експлуатація яких призвела до нещасного випадку, наявність небезпечних умов і небезпечні дії потерпілого або інших осіб, характер аварії. Перелічуються заходи, вжиті для ліквідації аварії (якщо вона мала місце) відповідно до плану ліквідації аварії (надзвичайної ситуації) або плану локалізації аварійних ситуацій.

4. ПРИЧИНИ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ (АВАРІЇ)

Наводяться основні технічні та організаційні причини нещасного випадку (аварії), включаючи перевищення гранично допустимих норм небезпечних і шкідливих виробничих факторів, невідповідність та недостатність засобів колективного, індивідуального та медичного захисту чинним вимогам (якщо ці причини вплинули на подію). Після кожної причини вказується, які конкретні вимоги законодавства і нормативних актів з питань охорони праці та цивільної оборони, інструкцій з безпечного ведення робіт, посадових інструкцій були порушені (з посиланням на відповідні статті, розділи, пункти).

Зазначаються узагальнені результати перевірки стану охорони праці на цьому та інших підприємствах, проведеної органами державного нагляду за охороною праці та іншими організаціями.

5. ЗАХОДИ ЩОДО УСУНЕННЯ ПРИЧИН НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ (АВАРІЇ)

Запропоновані заходи повинні складатися із:

заходів щодо ліквідації наслідків аварії (у разі необхідності);

заходів щодо усунення безпосередніх причин нещасного випадку і запобігання подібним випадкам.

Ці заходи можуть бути викладені у вигляді таблиці або перелічені у тексті із зазначенням змісту заходів, термінів їх виконання і посадових осіб (установ), які відповідають за їх своєчасну реалізацію.

6. ВИСНОВОК КОМІСІЇ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ ДОПУСТИЛИ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА ІНШИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ, І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ЇХ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

У цьому розділі зазначаються особи, у тому числі й потерпілий, чиї дії або бездіяльність призвели до нещасного випадку (аварії). Вказуються конкретні порушення законодавчих і нормативних актів про охорону праці, посадових інструкцій тощо із зазначенням статей, параграфів та пунктів. Наприкінці розділу даються пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких стався нещасний випадок чи аварія. У висновку зазначається, що даний нещасний випадок підлягає (не підлягає) обліку і на нього складається(не складається) акт за формою Н-1.

Після висновку комісії щодо осіб, відповідальних за даний нещасний випадок, дається оцінка діяльності державних та відомчих органів нагляду та контролю за безпечним веденням робіт на підприємстві.

Наприкінці акта робиться запис про зустріч членів комісії з розслідування з потерпілими або членами їх сімей, розгляд на місці питань надання соціальної і матеріальної допомоги, роз'яснення потерпілим та членам їх сімей прав відповідно до законодавства.

7. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ

Голова комісії __________ _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Члени комісії:

__________ _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

__________ _________________________

__________ _________________________

__________ _________________________

Додаток 6 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма Н-6

—————————

ПРОТОКОЛ

огляду місця події групового нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком, аварії I чи II категорії з нещасним випадком або без нещасного випадку, що стався (сталася) "____"_________199__ р. о _______год. _________хв. з ________________________________________________________________ (професія, прізвище, ім'я та по батькові)

на _______________________________________________________________ (найменування підприємства та органу, до сфери

__________________________________________________________________ управління якого належить підприємство)

__________________________________________________________________ Комісія у складі: - голова комісії,

——————————————————————————————————————————————————————————————————

(прізвище, ініціали, посада, місце роботи)

членів комісії:

_________________________ __________________________________ (прізвище, ініціали) (посада, місце роботи)

_________________________ __________________________________ (прізвище, ініціали) (посада, місце роботи)

_________________________ __________________________________ у період з____годин___хвилин "____" ___________________ 199__р. до _____годин___хвилин "____" ___________________ 199__р. оглянула місце нещасного випадку (аварії) і встановила:

——————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Голова комісії ________ _____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Члени комісії: ________ _____________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

________ _____________________

________ _____________________

________ _____________________

Додаток 7 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма Н-7

—————————

Найменування підприємства

ЕСКІЗ місця події групового нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком, аварії I чи II категорії з нещасним випадком або без нещасного випадку, що стався (сталася) "___"_______199____р. о ______год._______хв.

з ________________________________________________________________ (професія, прізвище, ім'я та по батькові)

ПЛАН ПЛАН Прив'язка до території положення до положення після підприємства - копія події події генплану (плану гірничих робіт) з прив'язкою до запасних виходів

Окремі місця, Окремі місця, вузли, розрізи, вузли, розрізи, характерні для характерні для події події

Голова комісії ______________________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Члени комісії: ______________________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

Ескіз склав ______________________________________________________ (посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 8 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма Н-8

—————————

ФОРМИ ПРОТОКОЛУ ОПИТУВАННЯ ТА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ СВІДКІВ ТА ІНШИХ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ (АВАРІЇ)

1. Зразок форми протоколу:

ПРОТОКОЛ опитування щодо групового нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком, аварії I чи II категорії з нещасним випадком або без нещасного випадку, що стався (сталася) "___"__________199__р. о ______ год. ________ хв.

з ________________________________________________________________ (професія, прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________ (або) ____________________________________________________________ (категорія і характер аварії)

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________ Професія (посада) ________________________________________________ Домашня адреса ___________________________________________________

Про цей випадок (аварію) розповів:

(Вільно викладається розповідь про подію, що розслідується. Після запису відомих опитуваному фактів йому ставляться запитання для уточнення).

Запитання: Відповідь: (і таке інше)

Після закінчення запису запитань і відповідей протокол підписується в такому порядку:

"Протокол мною прочитано, записано з моїх слів вірно". (Підпис, у дужках прізвище та ініціали).

"Опитування провів і протокол склав" (прізвище, ініціали та посада особи, уповноваженої комісією з спеціального розслідування, її підпис, дата опитування).

2. Зразок форми пояснювальної записки:

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

комісії з спеціального розслідування групового нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком, аварії I чи II категорії з нещасним випадком або без нещасного випадку, що стався (сталася) "___"___________199_ р. о ____год. ____хв. з ________________________________________________________________ (професія, прізвище, ім'я та по батькові)

(або)_____________________________________________________________ (категорія і характер аварії)

__________________________________________________________________

від __________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові особи,

__________________________________________ що дає пояснення, її посада, місце роботи)

Домашня адреса: _______________________________

_______________________________________________

(У вільній формі дається пояснення відомим фактам, пов'язаним з подією, висловлюється думка щодо її обставин і причин. Вказуються посадові особи, дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку чи аварії, а також висловлюються пропозиції щодо запобігання подібним подіям).

Підпис і дата подання пояснювальної записки.

Додаток 9 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма Н-9

—————————

Герб України

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

__________________________________________________________________ (найменування територіального управління Комітету по нагляду за охороною праці)

__________________________________________________________________ (назва держінспекції)

_________________________ __________________ (місце складання припису) (дата)

ПРИПИС N

__________________________________________________________________ (кому - посада, підприємство,

__________________________________________________________________ прізвище, ініціали )

Мною _____________________________________________________________ (посада, прізвище, ініціали )

на підставі вивчення і перевірки матеріалів щодо нещасного випадку з _______________________________________________________, (професія, прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) що стався "____"_____________199_р. о _____год. ________хв., ВСТАНОВЛЕНО: 1. Нещасний випадок з ____________________________________________ (прізвище, ініціали )

стався

——————————————————————————————————————————————————————————————————

(наводиться коротка характеристика місця події із зазначенням

——————————————————————————————————————————————————————————————————

небезпечних та шкідливих виробничих факторів) 2. Обставини, за яких стався нещасний випадок ___________________ (викладається

__________________________________________________________________ послідовність події, дій потерпілого та інших осіб, причетних до

__________________________________________________________________ цього нещасного випадку тощо)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 3. Причини нещасного випадку: ___________________________________ (зазначаються, залежно від наявності,

__________________________________________________________________ основні технічні, організаційні і психофізіологічні причини

__________________________________________________________________ нещасного випадку)

__________________________________________________________________ 4. Порушення законодавства про охорону праці, що призвели до нещасного випадку ________________________________________________ (зазначаються законодавчі та інші нормативні

__________________________________________________________________ акти про охорону праці, що порушені, з посиланням на конкретні

__________________________________________________________________ пункти, статті тощо)

__________________________________________________________________ 5. Посадові особи і працівники, у тому числі й потерпілий, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку _____________________________ (прізвище, ім'я та по батькові,

__________________________________________________________________ посада (професія), місце роботи, статті, пункти нормативних актів,

__________________________________________________________________ що були порушені)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ Виходячи з наявності порушень законодавства про охорону праці, вважаю даний нещасний випадок таким, що пов'язаний з виконанням трудових (посадових) обов'язків. На підставі статті 45 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) пропоную скласти акт за формою Н-1 і взяти цей нещасний випадок на облік.

________________ ______________________ (посада) (прізвище, ініціали)

(Печатка місцевого органу державного нагляду за охороною праці або іменний штамп посадової особи)

Припис отримав "____" _______________ 199_р.

________________ __________ ______________________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 10 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма Н-10

——————————

ЖУРНАЛ реєстрації потерпілих від нещасних випадків

на____________________________________________________________

____________________________________________________________ (найменування підприємства, установи, організації)

——————————————————————————————————————————————————————————————————

| |Прізви-| | |Обста-|Нас- |Заходи |Відміт-|Дата

N*|Дата|ще,ім'я|Профе-|Місце |вини і|лідки |щодо |ка про |видачі

| і |та по |сія |події |причи-|нещас-|запобі-|викона-|акта

|час |батько-|(поса-|(цех, |ни |ного |гання |ння за-|за

|по- |ві по-|да) |діль- |нещас-|випад-|подіб- |ходів |формою

|дії |терпі- | |ниця, |ного |ку |ним | |Н-1 і

| |лих | |ферма,|випад-| |нещас- | |підпис

| | | |об'єкт|ку | |ним | |особи,

| | | |тощо) | | |випад- | |яка

| | | | | | |кам | |його

| | | | | | | | |отри-

| | | | | | | | |мала

——+————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+——————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

——————————————————————————————————————————————————————————————————

__________________________ * Реєстраційний номер повинен відповідати номеру акта за формою Н-1 про нещасний випадок.

Додаток 11 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма П-1

—————————

ПЕРЕЛІК науково-дослідних інститутів, закладів охорони здоров'я України, що мають право на встановлення зв'язку захворювань з умовами праці (визнання професійного захворювання)

Донецький науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості (м. Донецьк) Інститут медицини праці АМН України (м. Київ) Український науково-дослідний інститут промислової медицини Харківський науково-дослідний інститут гігієни праці і профзахворювань Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології Інститут екогігієни і токсикології імені Медведя (м. Київ) Український науково-дослідний інститут медицини транспорту (м. Одеса) Донецька обласна спеціалізована клінічна лікарня професійних захворювань Відділення профпатології Луганської обласної клінічної лікарні Відділення профпатології Львівської обласної клінічної лікарні Відділення профпатології Черкаської обласної лікарні

Додаток 12 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма П-2

—————————

ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ ЗАХВОРЮВАННЯ З УМОВАМИ ПРАЦІ

1. Профзахворювання (отруєння) встановлюється комісією лікувально-профілактичного закладу (додаток 11), склад якої затверджує керівник цієї установи.

2. Голова комісії повинен пройти підготовку з питань профпатології в клініках науково-дослідних інститутів гігієни праці та профзахворювань або медицини праці з одержанням відповідного документа, а також мати досвід роботи з питань профпатології та стаж роботи за цим фахом не менше 5 років.

3. Рішення про зв'язок захворювання з умовами праці приймається на підставі клінічних, функціональних досліджень (амбулаторних або стаціонарних) з урахуванням відомостей, зазначених у таких документах:

3.1. Копія трудової книжки для визначення стажу роботи в умовах дії виробничих факторів;

3.2. Виписка з амбулаторної картки (форма 025/у) або історії хвороби, які відображають початок та динаміку розвитку захворювання;

3.3. Медичний висновок обласного спеціаліста з профпатології;

3.4. Манітарно-гігієнічна характеристика умов праці, яка складається фахівцями санепідстанції, на території якої розташовано підприємство.

4. Висновок комісії лікувально-профілактичного закладу про наявність (або відсутність) захворювання професійного характеру хворому не видається, а надсилається обласному спеціалісту з профпатології за місцем роботи або проживання хворого.

Хворому видається довідка про перебування на стаціонарному (або амбулаторному) обстеженні в лікувально-профілактичному закладі.

5. У висновку, крім діагнозу захворювання (отруєння), повинно бути чітко вказано встановлений (або ні) його професійний характер.

Додаток 13 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма П-3

—————————

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОФЕСІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ (ОТРУЄННЯ)

Прізвище, ім'я та по батькові_____________________________________

__________________________________________________________________ Стать ____________________________ Вік____________________________ (повних років)

Найменування підприємства ________________________________________

__________________________________________________________________ (вказуються його реквізити)

Міністерство, орган, до сфери управління якого належить підприємство _____________________________________________________

__________________________________________________________________ Діагноз основний _________________________________________________ супутній _________________________________________________ Виробничий фактор, шкідлива речовина, найменування трудового процесу, що викликав захворювання ________________________________ Дата встановлення остаточного діагнозу ___________________________ Найменування закладу, що встановив діагноз _______________________

__________________________________________________________________ Реєстраційний номер повідомлення _______ від "___"_______199 ___р.

Головний лікар

_______________________________ __________________ (прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)

М.П.

Дата відправлення повідомлення____________________________________ Посада, прізвище та підпис особи, яка надіслала повідомлення______

__________________________________________________________________ Дата одержання повідомлення ______________________________________ Посада, прізвище та підпис особи, яка одержала повідомлення ______

__________________________________________________________________

Додаток 14 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма П-4

—————————

АКТ розслідування професійного захворювання (отруєння)

1. Дата складання ________________________________________________ (день, місяць, рік)

2. Місце складання _______________________________________________ (район, місто, село)

3. Найменування підприємства ____________________________________

__________________________________________________________________

4. Найменування цеху, дільниці, відділу _________________________

5. Міністерство, орган, до сфери управління якого належить підприємство _____________________________________________________

6. Комісія у складі: __________________ ____________ голови комісії, (прізвище, ім'я та (посада, по батькові) місце роботи)

членів комісії:

__________________ ____________ (прізвище, ім'я та (посада, по батькові) місце роботи)

__________________ ____________ (прізвище, ім'я та (посада, по батькові) місце роботи)

провела розслідування випадку хронічного професійного захворювання (отруєння) _______________________________________________________ (діагноз)

——————————————————————————————————————————————————————————————————

7. Дата надходження повідомлення до санепідстанції _______________

8. Найменування медичного закладу, який установив діагноз ________

__________________________________________________________________

9. Захворювання (отруєння) виявлено під час медичного огляду, при зверненні ________________________________________________________ (найменування медичного закладу)

10. Відомості про хворого: Прізвище, ім'я та по батькові

___________________________________________________ Стать ____________________________ Вік __________________________ (повних років)

Професія, посада _________________________________________________ (за класифікатором)

Стаж роботи ________________, ___________________________________ (загальний) (за цією професією)

____________________________, ___________________________________ (у цьому цеху) (в умовах впливу шкідливих факторів)

11. Висновок про наявність шкідливих умов праці __________________

__________________________________________________________________

12. Діагноз: ___________________________________________________ , (основний)

__________________________________________________________________ (супутній)

13. На момент розслідування хворий _______________________________ (прізвище, ініціали)

__________________________________________працездатний за своєю професією, переведений на іншу роботу, перебуває на амбулаторному лікуванні, госпіталізований, переведений на інвалідність, помер (потрібне залишити)

14. Професійне захворювання (отруєння) виникло за таких обставин *

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

15. Причина професійного захворювання (отруєння)**

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

16. З метою ліквідації і запобігання професійним захворюванням (отруєнням) пропонується

__________________________________________________________________ (вказати прізвище, ім'я та по батькові,

__________________________________________________________________ посаду особи, якій адресована пропозиція, конкретне

__________________________________________________________________ формулювання організаційних, технічних і санітарно-гігієнічних

__________________________________________________________________ заходів, термін їх виконання)

17. Прізвище, ім'я та по батькові, посада осіб, які не виконали норм і правил охорони праці, гігієнічні регламенти і нормативи:

__________________________________________________________________ (вказати, що не виконувалось і які вимоги нормативних актів

__________________________________________________________________ порушені)

Голова комісії __________ _______________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Члени комісії: __________ _______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

__________ _______________________

__________ _______________________

_____________________________ * Робиться детальний опис конкретних фактів невиконання технологічних регламентів виробничого процесу; порушень режиму експлуатації технологічного устаткування, приладів, робочого інструменту; аварійних ситуацій; пошкодження захисних засобів і механізмів, систем вентиляції, екранування, сигналізації, освітлення, кондиціювання повітря; порушення правил техніки безпеки, гігієни праці; відсутності (невикористання) засобів індивідуального захисту; недосконалості технології, механізмів, робочого інструменту; неефективності роботи систем вентиляції, кондиціювання повітря, захисних засобів, механізмів, засобів індивідуального захисту; відсутності заходів і засобів рятувального характеру тощо.

** Зазначаються виробничі фактори, що призвели до захворювання:

запиленість повітря робочої зони (концентрація пилу), в тому числі вміст вільного SiO2 - середній _____________________, максимальний ________________, загазованість повітря робочої зони шкідливими речовинами (концентрація речовин та їх гранично допустима концентрація); підвищені та знижені температури, температура поверхні устаткування, матеріалів, повітря робочої зони; рівні шуму; рівні загальної та локальної вібрації; рівні інфразвукових коливань, ультразвуку; рівні електромагнітних випромінювань; рівні барометричного тиску; рівні вологості та рухомості повітря; рівні іонізуючих випромінювань; контакт із джерелами інфекційних захворювань, конкретні найменування; рівні фізичних перевантажень (параметри,ступінь, важкість роботи); інші виробничі фактори за гігієнічною класифікацією праці.

Додаток 15 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма П-5

—————————

КАРТА ОБЛІКУ професійного захворювання (отруєння)

——————————— ———————————

Дата заповнення ——————————— Реєстраційний номер ———————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Зміст інформації | N | Код |

|рядків| |

—————————————————————————————————————————————————————+————————————

Автономна Республіка Крим або область ________ 1 —————————

Район, місто, село ___________________________ 2

Міністерство, інший центральний —————————

орган виконавчої влади ______________________ 3 —————————

—————

Галузь _______________________________________ 4 —————

—————————

Підприємство _________________________________ 5 —————————

—————————

Цех, дільниця ________________________________ 6 —————————

Дата одержання повідомлення про —————————————

профзахворювання _____________________________ 7 —————————————

Кількість одночасно потерпілих —————————————

з урахуванням даної особи ____________________ 8 —————————————

Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого __________________________________ 9

———

Стать: чоловіча - 1, жіноча - 2 10 ———

—————

Вік (кількість повних років) _________________ 11 —————

———————————

Професія _____________________________________ 12 ———————————

—————

Стаж роботи за даною професією _______________ 13 —————

Стаж роботи в контакті з шкідливим виробничим —————

фактором, що спричинив профзахворювання ______ 14 —————

Шкідливі виробничі фактори, що спричинили профзахворювання (отруєння) згідно з гігієнічною класифікацією ____________________

—————————

Основний _____________________________________ 15 —————————

(конкретні найменування згідно з класифікатором 6) —————————

Супутній _____________________________________ 16 —————————

(конкретні найменування згідно з класифікатором 6)

Параметри факторів ___________________________

______________________________________________

—————————

Основний _____________________________________ 17 —————————

—————————

Супутній _____________________________________ 18 —————————

Обставини виникнення профзахворювання —————

1. ___________________________________________ 19 —————

—————

2. ___________________________________________ 20 —————

Вид профзахворювання: захворювання - 1 ———

отруєння - 2 21 ———

Форма профзахворювання: гостре - 1 ———

хронічне - 2 22 ———

—————————————

Діагнози: 1. Основний ________________________ 23 —————————————

—————————————

2. Супутні - виробничо обумовлені __ 24 —————————————

Стадії захворювання ———

стадії (1, 2, 3) основного 25 ———

———

стадії (1, 2, 3) супутнього 26 ———

Профзахворювання (отруєння) виявлено: ———

при медогляді - 1, при зверненні - 2 27 ———

Діагноз встановлено: ———

ЛПУ - 1, профвідділенням - 2, НДІ - 3 28 ———

Тяжкість захворювання: без втрати працездатності - 1, з втратою працездатності - 2, ———

смерть - 3 29 ———

———

Пенсіонер: не працює - 1, працює - 2 30 ———

—————

Заходи, вжиті санепідстанцією ________________ 31 —————

______________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові санітарного лікаря ______________________________________ (повністю)

Підпис _______________________________ Джepeлo документа http://zakon.rada.gov.ua

Додаток 16 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма П-6

—————————

ЖУРНАЛ обліку професійних захворювань (отруєнь)

Розпочатий "___"_______ 199__р. Закінчений "___"_______199__р.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

|Прізви- | | |Найме-|Найменуван-|Найме-|

N|ще,ім'я | |Вік |нуван-|ня |нуван-|

|та по |Стать|(пов- |ня |міністерст-|ня | Стаж роботи

|батько- | |них |під- |ва, |цеху, |————————————————

|ві | |років)|приєм-|органу, до |діль- |загаль|у контак-

|хворого | | |ства |сфери |ниці | ний |ті з

| | | | |управління | | |шкідливи-

| | | | |якого | | |ми вироб-

| | | | |належить | | |ничими

| | | | |підприємст-| | |факторами

| | | | |во | | |

—+————————+—————+——————+——————+———————————+——————+——————+—————————

1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

——————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Наймену-|Найменування | | |

вання |шкідливих |Вид | |

професії|факторів |профза- | |

|(згідно з гі-|хворюван-| |

|гієнічною |ня (отру-| |

|класифікаці- |єння): | Діагнози | Захворювання

|єю), які|гостре | | встановлено

|сприяли ви-|або |————————————————+————————————————

|никненню про-|хронічне |основний|супутні|при |ЛПЗ

|фесійного | | | |медогляді|згідно

|захворювання | | | | |додат-

|(отруєння) | | | | |ком 11

————————+—————————————+—————————+————————+———————+—————————+——————

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

——————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Назва |

лікувальної| Наслідки профзахворювання

установи, |——————————————————————————————————————————————————————

що |тимчасова|тимчасове |працез- |стійка |інва- |

встановила |втрата |переведення|датний за|втрата |лід- |смерть

остаточний |пра- |на іншу |своєю |працез-|ність |

діагноз |цездатно-|роботу |професією|датнос-|(група)|

|сті | | |ті | |

———————————+—————————+———————————+—————————+———————+———————+——————

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

Додаток 17 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма А-1

—————————

ВІДОМОСТІ

щодо втрат, викликаних аварією, що сталася "____"_________199 _ р. о ____ год._____хв. на ___________________________________________ (найменування підприємства, міністерства,

__________________________________________________________________ органу, до сфери управління якого належить підприємство)

__________________________________________________________________ 1. Категорія і характер аварії ___________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 2. Прямі втрати, пов'язані з ліквідацією аварії, всього (тис.грн.)

_________________________________________________________________, у тому числі: 2.1. втрати на підприємстві, де сталася аварія ___________________ 2.2. втрати на інших підприємствах _______________________________ 2.3. втрати від ураження населення, житлового фонду і приватного майна громадян ___________________________________________________ 2.4. втрати від забруднення навколишнього природного середовища___

__________________________________________________________________ 3. Втрати, пов'язані з невиробленою продукцією, всього (тис. грн.)

_________________________________________________________________, у тому числі: 3.1. на підприємстві, де сталася аварія

__________________________________________________________________ 3.2. на інших підприємствах

__________________________________________________________________

Власник _________ _______________________________ (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) Головний бухгалтер _________ _______________________________ (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Дата складання (печатка підприємства)

Додаток 18 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Форма А-2

—————————

ЖУРНАЛ реєстрації аварій

на ________________________________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації)

________________________________________________________

________________________________________________________

——————————————————————————————————————————————————————————————————

| | |Причини | |Тривалість |Заходи, |

| |Кате- | і |Економіч-|простою |запропо-|Відміт-

N |Дата і |горія |короткий|ні |від |новані |ка про

|час |і |опис |втрати |початку |комісією|виконан-

|настан-|харак-|обставин|від |аварії до |з роз- |ня

|ня |тер |аварії |аварії |введення в |слідува-|заходів

|аварії |аварії| |(тис. |експлуа- |ння |

| | | |гривень) |тацію, |аварії |

| | | | |годин (діб)| |

——+———————+——————+————————+—————————+———————————+————————+————————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

————————————————————————————————————————

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.