Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Загальний список рекомендованої літератури Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Закони України

1.1. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів (чотиритомник)). – К.: Основа, 1995.

1.2. Закон України “Про охорону праці”.

1.3. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17.12.93 р.

1.4. Закон України “Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99 р.

1.5. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. Постанова Верховної Ради України від 24.02.94 р.

2. Основні державні нормативні акти про охорону праці (днаоп)

2.1. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП). – К.: Основа, 1995.

2.2. ДНАОП 0.00.1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

2.3. ДНАОП 0.00.-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики.

2.4. ДНАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.

2.5. ДНАОП 0.00-4.03-01 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

2.6. ДНАОП 0.00-4.12.99 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

2.7. ДНАОП 0.00-8.05-94 Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці.

3. Основні державні стандарти України (дсту), міждержавні стандарти Системи стандартів безпеки праці (гост ссбт), санітарні та будівельні норми і правила

3.1. ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

3.2. ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження.

3.3. ГОСТ ССБТ 12.0.003-74 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

3.4. ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

3.5. ГОСТ ССБТ 12.2.032-78 Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

3.6. Дсан ПіН 3.3.2-007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ.

3.7. ДСН 3.3.6-037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

3.8. ДСН 3.3.6-039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

3.9. ДСН 3.3.6-042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

3.10. СН и П- ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение.

3.11. СН и П 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

3.12. ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд.

Основна література

 1. Підручники, навчальні посібники та науково-методична література

4.1. Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидасюк А.І. та ін. Охорона праці: Навчальний посібник. – Львів: ПТВФ “Афіша”, 1997. – 258 с.

4.2. Геврик Є.О. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – К.: Ельта, 2003. – 280 с.

4.3. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці. – К.: Знання, 2008. – 302 с.

4.4. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

4.5. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. Навчальний посібник. – Вид. 2-е, доп. – Львів: Афіша, 2001. – 176 с.

4.6. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Підручник. – Вид. 5-е, доп. – Львів: Афіша, 2002. – 350 с.

4.7. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 352 с.

4.8. Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2001. – 339 с.

4.9. Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2000. – 416 с.

4.10. Охорона праці: Навч. посібник / За ред. В.Кучерявого. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.

4.11. Пеклов А.А., Степанова Т.А. Кондиционирование воздуха. – К.: Вища школа, 1978. – 326 с.

4.12. Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чабанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. – К.: Наука, 1997. – 464 с.

4.13. Журнали “Охорона праці” та “Пожежна безпека”.

4.14. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни „Основи охорони праці” / О.А. Сирота, Ю.Г. Щербак. – Миколаїв: МДГУ імені Петра Могили, кафедра техногенної безпеки, 2003.

Додаткова література

    1. Охорона праці та промислова безпека: Навч. посіб. / К. н. ткачук, В. В. Зацарний, Р. В. Сабарно, С. Ф. Каштанов, Л. О. Мітюк, Л. Д. Третьякова, К. К.Ткачук, А. В. Чадюк. За ред. К. н. ткачука і В. В. Зацарного. – К.: 2009.

    2. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг. ред. к.т.н., доц. І. П. Пістуна. – Львів: “Тріада плюс”, 2010. – 648 с.

    3. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред.. к.т.н., доц.. І. П. Пістуна. – Львів: «Тріада плюс», 2011 – 436 с.

    4. Сєріков Я. О. Основи охорони праці: Навч. посіб. – Харків, ХНАМГ, 2007. ‑ 227с.

    5. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2004. – 408 с.

    6. Лабораторний практикум з курсу «Основи охорони праці»/ В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Л. А. Васьковець та ін.; За ред. В. В. Березуцького. — Х.: Факт, 2005. — 348 с.

Інтернет-ресурси

    1. http://www.dnop.kiev.ua ‑ Офіційний сайт Держгірпромнагляду.

    2. http://www.mon.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

    3. http://www.mns.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

    4. http://www.social.org.ua ‑ Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

    5. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

    6. http://www.iacis.ru ‑ Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

    7. http://base.safework.ru/iloenc ‑ Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

    8. http://base.safework.ru/safework ‑ Библиотека безопасного труда МОТ.

    9. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

    10. http://www.budinfo.com.ua ‑ Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.