Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Список рекомендованої літератури

 1. Беляков Г.И. Практикум по охране труда. – М.: Колос, 1999. – 192 с.

 2. Эргономика. Лабораторные работы / Под ред. Г.Ф. Дуганова. – К.: Вища школа, 1976. – 176 с.

5. Питання до іспиту з дисципліни

 1. Охорона праці як соціально-економічний чинник і галузь науки.

 2. Стан охорони праці в Україні та інших країнах.

 3. Основні поняття у галузі охорони праці.

 4. Основні розділи дисципліни „Основи охорони праці” та її зв’язок з іншими дисциплінами.

 5. Основні законодавчі акти про охорону праці.

 6. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Гарантії в законодавчому порядку прав громадян на охорону праці.

 7. Основні положення Закону України „Про охорону праці”.

 8. Основні положення Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

 9. Галузеві та міжгалузеві державні нормативні акти з охорони праці.

 10. Види та строки навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці.

 11. Основні види інструктажів з питань охорони праці, їх призначення та періодичність.

 12. Органи державного управління охороною праці.

 13. Органи державного нагляду за охороною праці.

 14. Розслідування та облік нещасних випадків.

 15. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

 16. Розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь.

 17. Розслідування та облік аварій.

 18. Відшкодування збитку робітникам у випадку пошкодження їх здоров’я.

 19. Штрафні санкції відносно підприємств.

 20. Відповідальність працівників за порушення законодавства з охорони праці.

 21. Гігієна праці та виробнича санітарія. Основні питання, що розглядаються в даному розділі дисципліни „Основи охорони праці”.

 22. Вентиляція виробничих приміщень. Призначення та класифікація систем вентиляції.

 23. Принципи розрахунку повітропродуктивності систем штучної вентиляції.

 24. Мікроклімат виробничих приміщень. Вплив параметрів мікроклімату на організм людини.

 25. Прилади для вимірювання параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях. Особливості повітряного середовища приміщень з використанням персональних комп’ютерів та відеодисплейних терміналів.

 26. Основні світлотехнічні поняття та одиниці.

 27. Види виробничого освітлення.

 28. Нормуваня природного та штучного освітлення.

 29. Принципи розрахунку природного та штучного освітлення виробничих приміщень.

 30. Фізичні характеристики шуму.

 31. Нормування шуму та вимірювання його рівнів.

 32. Вплив шуму на організм людини.

 33. Основні принципи захисту від шкідливого впливу шуму на організм людини.

 34. Інфразвук та ультразвук, його джерела та принципи нормування. Вплив на організм людини.

 35. Основні параметри та види вібрації.

 36. Нормування вібрації та вимірювання її рівнів.

 37. Вплив вібрації на організм людини.

 38. Види та властивості іонізуючих випромінювань. Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини.

 39. Нормування іонізуючого випромінювання. Заходи і засоби захисту від іонізуючого випромінювання.

 40. Електромагнітні випромінювання, що пов’язані з експлуатацією комп’ютерної техніки (рентгенівське, оптичне та радіочастотного діапазону). Їх вплив на організм людини.

 41. Електробезпека. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини.

 42. Фактори, що спливають на наслідки ураження людини електричним струмом.

 43. Основні види електричних травм.

 44. Умови ураження людини струмом при доторканні до струмопровідних частин електромереж.

 45. Надання медичної допомоги при ураженні людини електричним струмом.

 46. Пожежна безпека. Основні причини пожеж.

 47. Небезпечні та шкідливі чинники, що пов’язані з пожежами.

 48. Основи теорії горіння та різновиди горіння. Необхідні умови для виникнення горіння.

 49. Показники пожежовибухонебезпечності.

 50. Категорія приміщень за вибухо- та пожежонебезпечністю.

 51. Електробезпека приміщень з використанням персональних комп’ютерів і відеодисплейних терміналів

 52. Установки та засоби гасіння пожеж.

 53. Організація пожежної безпеки. Закон України „Про пожежну безпеку”.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Основи охорони праці»

Для напряму 6.040303 «Системний аналіз»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Денна та вечірня форми навчання

Розробив: к.т.н., доцент Ю.Г. Щербак

Розглянуто на засіданні кафедри біології та екологічної безпеки

Протокол №___ від «____» _______________2012 р.

Миколаїв – 2012

6. Конспект лекцій

За темами лекцій розроблено конспект. Див. вкладений CD.

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

”ЗАТВЕРДЖУЮ” ________________

Ректор ЧДУ ім. П.Могили

Л.П.Клименко

Перший проректор

О.М.Трунов_________________

Декан факультету еколого-медичних наук

С.Г. Лебідь_______________

Зав. кафедрою біології та екологічної безпеки

Л.І.Григор’єва_______________

ПАКЕТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з дисципліни “Основи охорони праці”

Кафедра біології та екологічної безпеки

Пакет ККР розроблений к.т.н., доц. Ю.Г. Щербак

Розглянутий та затверджений на засіданні кафедри економічної теорії та міжнародної економіки (протокол №___ від ______________)

Миколаїв - 2012

РЕЦЕНЗІЯ

на комплексні контрольні роботи

для оцінки якості підготовки фахівців

з дисципліни «Основи охорони праці»

Комплексні контрольні роботи, що подані на рецензування кафедрою біології та екологічної безпеки, розроблені з урахуванням рекомендацій, викладених у «Вимогах до складу, змісту та порядку розробки пакетів ККР» Міністерства освіти і науки України. Вони представлені в кількості 30 варіантів. Кожен варіант містить в собі 5 завдань. Зміст питань відображає передбачені робочою програмою розділи дисципліни «Основи охорони праці» для всіх спеціальностей і форм навчання.

Запропоновані завдання рівнозначні за їх складністю. В той же час вони в деякій мірі складні для студентів, яким відведено невелику кількість годин на вивчення дисципліни «Основи охорони праці».

Критерії оцінки базуються на повноті відповідей і достатньо обґрунтовані.

Запропоновані довідкові матеріали не містять методик та викладу теоретичного матеріалу. Вони представлені переважно довідковими таблицями та супровідними матеріалами до окремих завдань.

Завідувач кафедри здоров’я людини

та фізичної реабілітації, д.м.н., проф. В.А. Зюзін

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.