Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

9. Словник термінів з дисципліни

В таблиці наведено перелік ключових слів, термінів та словосполучень, які вводяться і вивчаються в курсі “Основи охорони праці”.

Ключові слова, терміни та словосполучення

№ з/п

Слово, термін, словосполученя

Переклад російською мовою

Переклад англійською мовою

1.

Аварія

Авария

Damage, breakdown

2

Акти державні нормативні про охорону праці

Акты государственные нормативные про охрану труда

Standard official acts of labour protection

3

Безпека експлуатації

Безопасность эксплуатации

Safety of operation

4

Блискавковідвід

Громоотвод

Lightning-rod

5

Вентиляція

Вентиляция

Ventilation

6

Випадок нещасний на виробництві

Случай несчастный на производстве

Unfortunate wretch

7

Виплати страхові

Выплаты страховые

Insurance payment

8

Вогнегасник

Огнетушитель

Fire extinguisher

9

Водопостачання

Водоснабжение

Water-supply

10

Гігієна праці

Гигиена труда

Occupational hygiene

11

Горіння

Горение

Burning, combustion

12

Діяльність розумова

фізична

Деятельность умственная

физическая

Mental and manual work

13

Допомога долікарська

Помощь доврачебная

First aid

14

Електробезпека

Электробезопасность

Electro security

15

Заземлення захисне

Заземление защитное

Protective ground

16

Занулення захисне

Зануление защитное

Protective nulling

17

Засіб індивідуального захисту

Средство индивидуальной защиты

Man-to-man defense facility

18

Засіб колективного захисту

Средство коллективной защиты

Collective defense facility

19

Захворювання професійне

Заболевание профессиональное

Occupational disease

20

Знаки безпеки праці

Знаки безопасности труда

Marks of occupational safety

21

Зона санітарно-захисна

Зона санитарно-защитная

Control area

22

Інструктаж з питань охорони праці

Инструктаж по вопросам охраны труда

Briefing in questions of labour protection

23

Категорія робіт

Категория работ

Job category

24

Комісія з питань охорони праці

Комиссия по вопросам охраны труда

Committee in in questions of labour protection

25

Концентрація гранично допустима

Концентрация гранично допустимая

Boundary possible concentration

26

Нагляд державний за охороною праці

Надзор государственный по охране труда

State inspection of labour protection

27

Огляд медичний

Осмотр медицинский

Medical examination

28

Опалення

Отопление

Heating

29

Опік

Ожег

Burn

30

Охорона пожежна

Охрана пожарная

Fire prevention

31

Охорона праці

Охрана труда

Labour protection

32

Пил виробничий

Пыль производственная

Occupational dust

33

Пожежа

Пожар

Fire

34

Потік світловий

Поток световой

Luminous flux

35

Приміщення виробничі

Помещения производственные

Production area

36

Пристрій запобіжний

Устройство предохранительное

Safeguard

37

Протигаз

Противогаз

Gas-mask

38

Психрометр

Психрометр

Psychrometr

39

Респіратор

Респиратор

Respirator

40

Рівень сили звуку

Уровень силы звука

Level of acoustic intensity

41

Санітарія виробнича

Санитария производственная

Industrial sanitation

42

Середовище виробниче

Среда производственная

Industrial environment

43

Система управління охороною праці

Система управления охраной труда

Control system of labor protection

44

Тариф страховий

Тариф страховой

Insurance rate

45

Тампература повітря

Температура воздуха

Air temperature

46

Температура сомоспалахування

Температура самовозгорания

Self-ignition temperature

47

Техніка безпеки

Техника безопасности

Safety measures

48

Травма виробнича

Травма производственная

Industrial injury

49

Умови мікрокліматичні

Условия микроклиматические

Microclimatic condition

50

Умови праці

Условия труда

Condition of work

51

Чинник виробничий

Фактор производственный

Industrial factor

52

Шум

Шум

Noise

162

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.