Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
новий вступ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
707.58 Кб
Скачать
  1. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Змістовий модуль 1.

Вища педагогічна школа.

1.

Тема 1. Вища педагогічна школа в Україні.

2

2.

Тема 2. Принципи та основні форми організації навчального процесу у ВНЗ.

2

3.

Тема 3. Професійна діяльність і особистість педагога

2

Змістовий модуль 2.

Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів

2.

Тема 4. Формування у студента навичок самостійної роботи у ВНЗ.

2

Тема 5. Організація науково-дослідної роботи студентів

2

Тема 6. Професійне самовиховання майбутнього педагога

2

Змістовий модуль 3. Корекційна освіта в Україні.

Тема 7. Корекційна освіти в Україні: історія, проблеми та перспективи розвитку.

2

Тема 8. Професійне спілкування у структурі діяльності педагога

2

  1. Теми лабораторних занять:

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Змістовий модуль 1.

Вища педагогічна школа.

1.

Тема 1. Вища педагогічна школа в Україні.

2

Змістовий модуль 3. Корекційна освіта в Україні.

.

2.

Тема 6. Особистість корекційного педагога. Педагогічна деонтологія

2

8. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Модуль 1.

Актуалiзацiя знань з теми ,, Вища педагогічна школа в Україні.

Скласти термінологічний словник.

4

2

Модуль 2

Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів.

Представити у вигляді реферату, доповіді, повідомлення, статті.

Скласти анотований каталог наукових досліджень з проблеми.

6

3.

Модуль 3. . Корекційна освіта в Україні.

Представити у вигляді опорної схеми.

6

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання:

Представити професійний портрет корекційного педагога

У вигляді презентації представити «Сучасні інноваційні засоби самостійної роботи студентів»

10. Методи навчання

1) Наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація, ТЗН);

2) Словесні (розповідь, опис, пояснення, доповнення, бесіда, диспут, дискусія, лекція)

3) Практичні (вправи, практичні роботи, лабораторні роботи, робота з книгою);

11. Методи контролю:

Попередній, поточний, періодичний, тематичний, підсумковий

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Для заліку

Змістовий

модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий

модуль № 3

Сума балів

Т1

Т2

Т3

200

50

50

100

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS (трансферна система)

За шкалою ECTS

За шкалою університету

Оцінка за національною шкалою

Екзамен

Залік

А

90 – 100 (відмінно)

5 (відмінно)

Зараховано

В

80-89 (дуже добре)

4 (добре)

С

65-79 (добре)

D

55-64 (задовільно)

3 (задовільно)

Е

50-54 (достатньо)

FX

35-49 (незадовільно)

2 (незадовільно)

Не зараховано

F

1-34 (неприйнятно)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.