Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
нова риторика.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
963.58 Кб
Скачать

10. Методи навчання

1) Наочні (спотерження, ілюстрація, демонстрація,ТЗН);

2) Словесні (розповідь, опис, пояснення, доповнення, бесіда, диспут, дискусія, лекція)

3) Практичні (вправи, практичні роботи, лабораторні роботи, робота з книгою);

4) Метод драматизації

11. Методи контролю:

Попередній, поточний, періодичний, тематичний, підсумковий

12. Розподіл балів, які отримують студенти

для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Т1

Т2

Т3

100

60/40

60/40

60/40

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1.Інтерактивний комплекс з дисципліни

14. Рекомендована література Базова

 1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. -Львів: Світ, 1990. - 232 с.

 2. Головин Б.Н. Основьі культури речи. - М., 1988.

 3. Грехнев В.С. Культура педагогического общения. - М.,1990.

 4. Иванова С. Ф. Речевой слух и культура речи. - М.,1970.

 5. Капська А.И. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття: - К., 1990.

 6. Капська А.Й. Педагогіка живого слова. - К.: 13МН,-140с.

 7. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. -Львів: Світ, 1996.-232 с.

 8. Культура української мови: Довідник /СЯ.Єрмоленко, Н.Я.Дзюбишина-Мельник, К.В.Ленець та ін.; /За ред. В.М.Русанівського. -К.:Либідь, 1990.-304с

 9. Мурашов А.А. Культура речи учителя.- М.- Воронеж,2002.-423с.

 10. Олійник Г.А. Виразне читання: Основи теорії: Навч. Посібник. - К. : Виша школа.,1995.- 205с.

 11. Олійник О. Світ українського слова. - К., 1994.

 12. Основи педмайстерності / За ред. І.А.Зязюна. - К., 1996.

 13. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова І культура мовлення. - К., 1995.

 14. Педагогічна майстерність: Підручник (ІА.Зязюн, Л.В.Крамущенко, Кривонос та ін.); За ред. І.А.Зязюна. - К.: Вища школа, 1997. - 349 с.

 15. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. - К.: Вежа, 1994. - 240 с.

 16. Український правопис. - 4-те вид. - К.: Наук, думка, 1993.-240 с.

Допоміжна:

  1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. - К., 1996.

  2. Антисуржик / За ред. О.Сербенської. - Львів, 1994.

  3. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. - К.: Либідь, 1991. -256с.

  4. Бабич Н.Д. Навчи мене, вчителю, розмовляти. - К., 1992

  5. Батракова С.Н. Основи профессионально-педагогического общения. -Ярославль, 1986.

  6. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. -М.,1991.

  7. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М., 1991

  8. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. - М., 1987.

  9. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество. - М., 1990.

  10. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. - К., 1987.

  11. Коваль А.П. Слово про слово. - К., 1986.

  12. Кондратенко Л.О. Весела грамота.- К., 1995.

  13. Крутій К. Л. Вчимося мови та розмови. - 3., 1999.

  14. Культура, общение, текст / Под ред. Е.Ф. Тарасова. - М.,1989.

  15. Кундзіч О.Л. Слово і образ. - К., 1966.

  16. Куракин К. Основи техники речи в трудах К. С. Станиславского. - М., 1959.

  17. Курбатов В. И. Культура речевого общения. — Ростов-на-Дону, 1992.

  18. Ладыженская Т.А. Живое слово: Устная речь как средство и предмет обучения. - М., 1986.

  19. Леонтьев А.А. Основи теории речевой деятельности. - М.,1974.

  20. Мацько Л.І., Мацько О. М. Риторика. - К.,2003.

  21. Мороз О., Омеляненко В. Перші кроки до майстерності. -К., 1992.

  22. Палажченко Є.Ф. Гігісна голосового апарату педагога //Рад. школа. -1986. -Ю.-С.82-83.

  23. Паламар Л.М., Бех О.О. Практичний курс української мови. -К., 1993.

  24. Поварова И.А. Практикум для заикающихся. - С - Пб., 1999.

  25. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К.: Либідь,1993. -248 с.

  26. Потебня А.А. Мысль и язык. - К., 1993.

  27. Сагач Г.М. Золотослів. - К., 1993.

  28. Синиця Ш. Педагогічний такт і майстерність учителя. -К., 1981.

  29. Сопер Поль. Основи искусства речи. - М„ 1992.

  30. Струганець Любов. Теоретичні основи культури мови. -Тернопіль, 1997.- 96 с.

  31. Сухомлинський В.О. Рідне слово// Вибр.тв.: В 5 т. - К.,1977.- Т.З.

  32. Сухомлинський В.О. Слово про слово //. - Вибр.тв Т.5

  33. Томан Іржі. Мистецтво говорити. - К., 1989.

Чернокозов И.И. Профессиональная зтика учителя. -К.,1988

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.