Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Яценко,Кримінальне право України практикум.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
6.22 Mб
Скачать

Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжна­родного правопорядку

Загальна характеристика та види злочинів проти миру, без­пеки людства та міжнародного правопорядку. Міжнародні зло­чини та злочини міжнародного характеру.

Злочини проти миру, безпеки людства. Пропаганда війни: аналіз юридичного складу злочину. Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни: особливості юридич­них складів злочину. Порушення законів та звичаїв війни: особ­ливості юридичних складів злочину, зокрема порушення, пов’я­зані з застосуванням засобів ведення війни, заборонених міжна­родним правом, та інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Застосування зброї масового знищення: особливості юридичних складів злочину. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транс­портування зброї масового знищення: особливості юридичного складу злочину. Екоцид: аналіз юридичного складу злочину. Геноцид: аналіз юридичних складів злочину.

Злочини проти міжнародного правопорядку. Посягання на життя представника іноземної держави: особливості юридично-66

го складу злочину. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист: особливості юридичних складів злочинів. Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Черво­ного Півмісяця: особливості юридичного складу злочину, відме­жування від злочину, передбаченого ст. 435 КК України. Пірат­ство: особливості юридичних складів злочину. Найманство: аналіз юридичних складів злочинів, що охоплюються цим по­няттям.

Тема 22. Основні питання Особливої частини криміналь­ного права іноземних держав

Загальна характеристика Особливої частини кримінального права іноземних держав.

Особливості систематизації норм Особливої частини кримі­нального права в окремих іноземних державах (Російській Фе­дерації, Франції, Англії, ФРН, США та ін.)

Загальна характеристика злочинів проти особи за криміналь­ним правом окремих зарубіжних держав. Особливості кримі­нальної відповідальності за вбивства, завдання шкоди здоров’ю, злочини в сексуальній сфері за кримінальним правом Російсь­кої Федерації, Франції, ФРН, Англії, США.

Особливості відповідальності за злочини проти власності за кримінальним правом окремих іноземних держав (Російської Федерації, Франції, ФРН, Англії).

Відповідальність за посягання на публічний порядок за кри­мінальним правом Франції, ФРН, США. Акт про публічний порядок 1986 р. (Англія).

Загальна характеристика злочинів проти держави та посадо­вих злочинів за кримінальним правом окремих іноземних дер­жав (Російської Федерації, Франції, ФРН, Англії, США).

Список літератури

Вживані у списку скорочення:

ВВСУ — Вісник Верховного Суду України; ВВР — Відомості Верховної Ради України (до № 40 1991 року — Відомості Верховної Ради УРСР); ВКСУ — Вісник Конституційного Суду України; ВСУ — Верховний Суд України;

67

ГУ — Голос України;

ЗП України — Збірник постанов Уряду України;

ЗУ — Закони України;

КК — Кримінальний кодекс України;

ОВУ — Офіційний вісник України;

ПВСУ — Пленум Верховного Суду України;

ПУ — Право України;

Постанови … — Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973—2004): Офіц. вид. / За заг. ред. В. Т. Маляренка. — К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. — 336 с.

РП — Радянське право;

УК — Урядовий кур’єр;

ЮВУ — Юридичний вісник України;

ЮП — Юридическая практика.

До всіх тем

Конституція України // ВВР. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студ. юрид. вузів і факультетів / За ред. П. С. Матишевського, С. С. Яценка, П. П. Андрушка. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 903 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студентів вищ. навч. закл. освіти / За ред. М. І. Бажанова, В. В.Сташи-са, В. Я. Тація. — К.— Харків: Юрінком Інтер—Право, 2001. — 494 c.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. — К.: Юридична думка, 2004. — 656 с.

Гуторова Н. А. Уголовное право Украины: Особенная часть: Конспект лекций. — Харьков: Одиссей, 2003. — 320 с.

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — С. 334—1193.

Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюл. зако­нодавства і юридичної практики України. — 1996. — № 6. — С. 5—89.

Навроцький В. О. Кримінальне право України: Особлива час­тина: Курс лекцій. — К.: Т-во «Знання», 2000. — 771 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу Ук­раїни / Відп. ред.: В. Ф. Бойко, Я. Ю. Кондратьєв, С. С. Яценко. — 6-е вид., допов. — К.: А.С.К., 2000. — С. 245—1118.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу Украї­ни. 3-є вид., перероб. та допов. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хав-ронюка. — К.: Атіка, 2003. — С. 223—1017.

68

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу Ук­раїни. Особлива частина / За заг. ред. В. Г. Гончаренка, М. О. По-тебенька. — К.: Форум, 2001. — 942 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу Ук­раїни. 2-е вид., перероб. та допов. / Відп. ред. С. С. Яценко. — К.: А.С.К., 2002. — С. 227—962.

Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Укра­ины от 5 апреля 2001 года / Под ред. Н. И. Мельника, Н. И. Хавро-нюка — К.: Каннон, А.С.К., 2002. — С. 261—1216.

Уголовный кодекс Украины: Научно-практический коммента­рий. 3-е изд., исправ. и допол. / Отв. ред. С. С. Яценко — К.: А.С.К., 2003. — С. 252—1083.

Проблеми юридичної науки та правоохоронної практики: Зб. наукових праць. — К., 1994. — С. 15—113.

Уголовное право Украины: Общая и Особенная части: Учеб. для вузов / Под ред. Е. Л. Стрельцова. — Харьков: Одиссей, 2002. — С. 276—672.

Уголовное право УССР: Особенная часть: Учебник / Под ред. М. И. Бажанова, П. С. Матышевского, В. В. Сташиса. — К.: Вища шк., 1989. — 503 с.

Уголовное право Украинской ССР на современном этапе: Часть Особенная / Отв. ред. А. Я. Светлов, В. В. Сташис. — К.: Наук. дум­ка, 1985. — 455 с.

До теми 1

Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримі­нального кодексу України: Монографія. — К.: Атіка, 2003. — 144 с.

До теми 2

Андрусів Г. В., Бантишев О. Ф. Відповідальність за злочини проти держави. — Ред.-вид. центр «Київський університет», 1997. — 162 с.

Климчук О. Нове у кримінальній відповідальності за диверсію // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 3. — С. 84—86.

Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. в редакції від 21 вересня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 49. — Ст. 428; 2003. — № 45. — Ст. 361.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6 квітня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 28. — Ст. 224; 2003. — № 27. — Ст. 209.

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. // ВВР. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

69

Звід відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ): Затверджений наказом голови СБ України від 1 березня 2001 р. № 52 // ОВУ. — 2001. — № 13. — Ст. 580; № 48. — Ст. 2166;

2002. — № 46. — Ст. 2111; 2003. — № 16. — Ст. 732; № 29. — Ст. 1506; 2004. — № 24. — Ст. 1623.

До теми 3

Глушков В. А. Ответственность за преступления в области здра­воохранения. — К.: Наук. думка, 1987. — 200 с.

Борисов В. И., Куц В. Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. — Харьков: НПКФ «Консум», 1995. — 104 с.

Кобзаренко П. В., Володарський В. Л. Логічні аспекти кваліфі­кації умисних вбивств за обтяжуючих обставин // Вісн. Київсько­го ун-ту. Юрид. науки. — 1995. — Вип. 33/34. — С. 123—134.

Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2002. — С. 114—184.

Литвин О. П. Злочини проти життя: Навч. посібник. — К.: Вид-во Європейського університету, 2002. — 203 с.

Мамчур В. Проблема визначення поняття вбивства в криміналь­ному праві України // ПУ. — 1999. — № 3. — С. 71—73.

Навроцький В. О. Кримінальне право України: Особлива части­на: Конспект лекцій. — Львів—Хмельницький, 1994. — Вип. 1. — С. 79—140.

Сташис В. В., Бажанов М. И. Личность — под охраной уголовно­го закона (Глава ІІІ Уголовного кодекса Украины с научно-практи­ческим комментарием). — Симферополь: Таврида, 1996. — 236 с.

Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. // ЗУ. — К., 1996. — Т. 4. — С. 219—244; ВВР. — 1997. — № 15. — Ст. 115; 2000. — № 19. — Ст. 143; 2003. — № 10— 11. — Ст. 86.

Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини: Закон України від 16 липня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 41. — Ст. 377.

Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6 квітня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 29. — Ст. 228; ОВУ. —

2003. — № 26. — Ст. 1259.

Про запобігання захворюванню на синдром набутого імуноде­фіциту (СНІД) та соціальний захист населення: Закон України від 12 грудня 1991 р. в редакції від 3 березня 1998 р. // ВВР. — 1998. — № 35. — Ст. 235; 2002. — № 6. — Ст. 41.

70

Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993 р. № 926 // ЗП України. — 1994. — № 4. — Ст. 75.

Правила медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичного нагляду за ними: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026 // ОВУ. — 1998. — № 51. — Ст. 1895.

Положення про організацію роботи цілителя, який здійснює медичну діяльність в галузі народної та нетрадиційної медицини: Затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 лютого 1998 р. № 36 // ОВУ. — 1999. — № 3. — Ст. 112.

Інструкція щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку; Інструкція щодо вилучення органів людини в донора-тру­па; Інструкція щодо вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів у донора-трупа; Перелік анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів і фетальних мате­ріалів, дозволених до вилучення у донора-трупа і мертвого пло­ду людини: Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2000 р. № 226 // ОВУ. — 2000. — № 42. — Ст. 1804.

Інструкція про порядок проведення операції штучного перери­вання вагітності. Інструкція про проведення операції штучного переривання вагітності ранніх строків методом вакуум-аспірації: Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 червня 1994 р. № 111 // ЮВУ. — 1997. — 11—17 грудня.

Правила судово-медичного визначення тяжкості тілесних уш­коджень: Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 1995 р. № 6 // ЮВУ. — 1995. — 31 жовтня — 7 листопада.

Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоро­в’я особи: Постанова ПВСУ від 7 лютого 2003 р. № 2 // Постанови... — С. 73—82.

Про судову практику у справах про необхідну оборону: Поста­нова ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 1 // Там само. — С. 43—45.

До теми 4

Акімов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заруч­ників // ПУ. — 2002. — № 3. — С. 150—154.

Лизогуб Я. Г. Кримінальна відповідальність за торгівлю людь­ми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: Монографія. — Луганськ, РВВ ЛАВС, 2003. — 204 с.

71

Наден О. В. Торгівля жінками як кримінально-правова та со­ціальна проблема сучасності: Монографія. — К.: Атіка, 2004. — 288 с.

Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-право­вому аспекті. У 2 кн. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М.Корецького НАН України, Київський ун-т права, Нац. академія внутрішніх справ України, 2001. — Кн. перша. — 1012 с. (ч. І. — С. 1—512; ч. ІІ. — С. 513—1012); Кн. друга. — 772 с. (ч. ІІІ. — С. 1—486; ч. ІV. — С. 487—772).

Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 19. — Ст. 143.

До теми 5

Мачужак Я. В. Відповідальність за статеві злочини та інші сек­суальні зловживання щодо малолітніх і неповнолітніх // ВВСУ. — 1997. — № 3. — С. 52—60.

Панєвін О. Усунути помилки в справах про статеві злочини // ПУ. — 1992. — № 10. — С. 28—31.

Свиридов Б. Кримінальна відповідальність за злочини проти статевої недоторканості особи // ПУ. — 1999. — № 5. — С. 74—75.

Цвіліховський Л. Деякі питання застосування законодавства про відповідальність за вчинення статевих злочинів: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюл. законодавства і юридич­ної практики України. — 1996. — № 6. — С. 47—52.

Про судову практику у справах про згвалтування та інші ста­теві злочини: Постанова ПВСУ від 27 березня 1992 р. № 4 // По­станови ... — С. 83—89.

До теми 6

Андрушко П. П. Права громадян на задоволення політичних, еко­номічних, соціальних, культурних та інших інтересів та їх захист як об’єкт кримінально-правової охорони // Нові Цивільний і Кримі­нальний кодекси — важливий етап кодифікації законодавства Ук­раїни: Матер. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ) 3—4 жовтня 2002 р. — Івано-Франківськ, 2002. — С. 159—164.

Андрушко П. П. Коментар до статей 177 та 229 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Наук.-практ. комен­тарі. — 2002. — № 4. — С. 71—86.

Андрушко П. П. Злочини, що посягають на право інтелектуаль­ної власності (статті 176, 177, 229, 231 та 232 Кримінального ко­дексу України) // Там само. — 2003. — № 9. — С. 17—67.

72

Лихова С. Я. Кримінально-правова охорона виборчих прав громадянина та шляхи її вдосконалення // Наук. записки. — К.: Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», 2000. — Т. 18. Правничі науки. — С. 29—35.

Лихова С. Кримінально-правова охорона виборчих прав грома­дян за новим КК України // ПУ. — 2002. — № 2. — С. 115—119.

Лихова С. Етапи розвитку законодавства про охорону виборчих прав громадян України // ПУ. — 2003. — № 1. — С. 120—123.

Лихова С. Я. Актуальні проблеми систематизації злочинів про­ти окремих конституційних прав людини і громадянина за КК України 2001 р. // Нові Цивільний і Кримінальний кодекси — важ­ливий етап кодифікації законодавства України: Матер. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ) 3—4 жовтня 2002 р. — Івано-Франківськ,

2002. — С. 169—172.

Лихова С. Я. Вплив міжнародно-правових норм про охорону інтелектуальної власності на сучасне кримінальне законодавство України // Держава і право. — Київ—Дніпропетровськ: Ін-т дер­жави і права ім. В. М. Корецького, 2003. — С. 333—337.

Лихова С. Я. Окремі питання вдосконалення кримінально-пра­вових норм щодо відповідальності за порушення виборчих прав громадян України // Наук. вісн. Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. — 2002. — № 3. — С. 134—140.

Лихова С. Кримінально-правова охорона авторських прав пере­кладача // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. — 2003. — № 11. — С. 24—42.

Лихова С. Окремі питання вдосконалення кримінального зако­нодавства щодо відповідальності за порушення права громадян України на участь у референдумах // Вісн. Львівського ун-ту. —

2003. — № 38. — С. 452—461.

Лихова С., Берзін П. Кримінально-правова охорона трудових прав людини, громадянина, працівника // Бюл. Міністерства юс­тиції України. — 2004. — № 11. — С. 37—49.

Лихова С. Кримінально-правова охорона права найманих пра­цівників на участь у страйку (ст. 174 КК України) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції (5—6 лютого 2004 р.) — Львів, 2004. — С. 391—395.

Лихова С., Берзін П. Питання обгрунтовааності вживання по­няття «злочини, що посягають на право інтелектуальної власності» // Там само. — С. 396—399.

73

Лихова С. Я., Берзін П. С. Проблеми визначення об’єктів зло­чинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини (розділ V Особливої частини Кримінального кодексу Ук­раїни) // Законодавство України: Наук.-практ. коментар. — 2004. — № 2. — С. 38—68.

Тихенко С. І., Матишевський П. С. Радянське кримінальне пра­во (Частина Особлива). — Вип. 2. — К., 1966. — С. 3—37.

Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18 жовт­ня 2001 р. // ВВР. — 2001. — № 51—52. — Ст. 265; 2002. — № 9. — Ст. 69; 2004. — № 23. — Ст. 320.

Про вибори народних депутатів України: Закон України від 25 бе­резня 2004 р. // ВВР. — 2004. — № 27—28. — Ст. 366.

Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січня 1998 р. // ВВР. — 1998. — № 3—4. — Ст. 15; ГУ. — 2002. — 12 лютого.

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 6 квітня 2004 р. // ВВР. — 2004. — № 14. — Ст. 965.

Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січня 1998 р. // ВВР. — 1998. — № 3—4. — Ст. 15; 1999. — № 15. — Ст. 85; 2002. — № 24. — Ст. 165.

Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 р. в редакції від 18 березня 2004 р. // ВВР. — 2004. — № 21. — Ст. 291.

Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 р. // ОВУ. — 2004. — № 27. — Ст. 1763.

Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 р. // ВВР. — 1991. — № 33. — Ст. 443; 1992. — № 35. — Ст. 514; 2001. — № 49. — Ст. 259.

Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. // ВВР. — 2001. — № 30. — Ст. 142; 2002. — № 32. — Ст. 232; № 46. — Ст. 347; 2003. — № 10—11. — Ст. 86.

Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15 лис­топада 2001р. // ВВР. — 2002. — № 10. — Ст. 70.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 45. — Ст. 397; 2002. — № 11. — Ст. 79; 2003. — № 38. — Ст. 318.

Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // ВВР. — 2001. — № 23. — Ст. 118.

Про державну підтримку засобів масової інформації та соціаль­ний захист журналістів: Закон України від 23 вересня 1997 р. //

74

ВВР. — 1997. — № 50. — Ст. 302; 2002. — № 2. — Ст. 5; № 29. — Ст. 200; № 50. — Ст. 368; 2003. — № 28. — Ст. 214.

Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р. // ОВУ. —

2002. — № 8. — Ст. 327; 2003. — № 2. — Ст. 43; № 29. — Ст. 1444; 2004. — № 2. — Ст. 9.

Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. // Правове регулювання інформаційної діяльності в Украї­ні. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — С. 267 — 287; ВВР. — 2003. — № 37. — Ст. 303; 2004. — № 13. — Ст. 181; № 16. — Ст. 238.

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. // Там само. — С. 254 — 266; ВВР. — 2003. — № 29. — Ст. 234; № 30. — Ст. 247; 2004. — № 7. — Ст. 51; № 11. — Ст. 141; № 16. — Ст. 238.

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. // ВВР. — 1992. — № 49. — Ст. 668; 1996. — № 31. — Ст. 145; 1999. — № 34. — Ст. 274; 2003. — № 2. — Ст. 10.

Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. в редакції 21 липня 1997 р. // ВВР. — 1998. — № 11—12. — Ст. 44.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (кон­фліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. // ВВР. — 1998. — № 34. — Ст. 227.

Про оплату праці: Закон України від 23 березня 1995 р. // ВВР. — 1995. — № 17. — Ст. 121; 1997. — № 11. — Ст. 89; 2000. — № 35. — Ст. 288; № 50. — Ст. 436.

Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Основні чинні кодекси і закони України. — К.: Махаон,

2003. — С. 609—620.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 груд­ня 1993 р. в редакції 11 липня 2001 р. // ВВР. — 2001. — № 43. — Ст. 214; 2003. — № 35. — Ст. 271.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. в редакції від 1 червня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 37. — Ст. 307; 2001. — № 8. — Ст. 37; 2002. — № 16. — Ст. 114; 2003. — № 35. — Ст. 271.

Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15 груд­ня 1993 р. в редакції 21 грудня 1999 р. // ВВР. — 2000. — № 6—7. — Ст. 37; 2003. — № 23. — Ст. 145.

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5 листопада 1997 р. // ВВР. — 1998. — № 8. — Ст. 28; 1999. — № 34. — Ст. 274; 2001. — № 8. — Ст. 37; 2002. — № 16. — Ст. 17; 2003. — № 35. — Ст. 271.

75

Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. в редакції від 17 січня 2002 р. // ОВУ. — 2002. — № 7. — Ст. 278.

Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 груд­ня 1993 р. // ВВР. — 1994. — № 7. — Ст. 34; 2001. — № 8. — Ст. 37; 2002. — № 16. — Ст. 114; 2003. — № 35. — Ст. 271.

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // ВВР. — 1991. — № 25. — Ст. 283; 2003. — № 10— 11. — Ст. 87.

Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 р. // ВВР. — 1997. — № 32. — Ст. 206; 2004. — № 11. — Ст. 141; № 16. — Ст. 238.

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // ВВР. — 1992. — № 48. — Ст. 650; 2000. — № 27. — Ст. 213; 2003. — № 28. — Ст. 214; 2004. —№ 11. — Ст. 141.

Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. // ВВР. — 1993. — № 4. — Ст. 19; 1997. — № 15. — Ст. 115.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу­ційним поданням 66 народних депутатів України щодо відповід­ності Конституції України (конституційності) Постанови Кабіне­ту Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (справа про платні медичні послуги) від 25 листопада 1998 р. № 15-рп/98 // Конституційний Суд Ук­раїни. Рішення. Висновки. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — Кн. 1. — С. 297—302.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу­ційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції Ук­раїни «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я ме­дична допомога надається безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу) від 29 травня 2002 р. № 10-рп/02 // ОВУ. — 2002. — № 23. — Ст. 1132.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу­ційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлу­мачення положень частини третьої статті 53 Конституції України «держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, пов­ної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в дер­жавних і комунальних навчальних закладах» (справа про до-76

ступність і безоплатність освіти) від 4 березня 2004 р. № 5-рп/2004 / / ОВУ. — 2004. — № 11. — Ст. 674.

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21 вересня 1999 р. // ОВУ. — 1999. — № 42. — Ст. 2072; ВВР. — 2003. — № 24. — Ст. 159.

Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 черв­ня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 39. — Ст. 333; 2002. — №. 3—4. — Ст. 27; № 16. — Ст. 116.

Про освіту: Закон України від 23 травня 1993 р. в редакції від 23 березня 1996 р. // ВВР. — 1996. — № 21. — Ст. 84; 1997. — № 8. — Ст. 62;

1998. — № 48. — Ст. 294; 2001. — № 2—3. — Ст. 10; № 49. — Ст. 259;

2002. — № 11. — Ст. 80; № 12—13. — Ст. 92; 2003. — № 10—11. — Ст. 86. Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 р. //

ВВР. — 2001. — № 49. — Ст. 259; 2002. — № 12—13. — Ст. 9; 2003. — № 10—11. — Ст. 8.

Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 28. — Ст. 230; 2000. — № 27. — Ст. 213;

2001. — № 2—3. — Ст. 10; 2002. — № 12—13. — Ст. 92; 2003. — № 10—1. — Ст. 86.

Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10 лютого 1998 р. // ВВР. — 1998. — № 32. — Ст. 215; 1999. — № 26. — Ст. 218;

2003. — № 37. — Ст. 300.

Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р. // ВВР. —

2002. — № 20. — Ст. 134; 2003. — № 10—11. — Ст. 86; ОВУ. — 2003. — № 29. — Ст. 1444.

Про позашкільну освіту: Закон України від 2 червня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 46. — Ст. 393; 2003. — № 37. — Ст. 300; ОВУ. —

2003. — № 25. — Ст. 1179.

Сімейний кодекс України // Основні чинні кодекси і закони України. — К.: Махаон, 2003. — С. 757—783.

Порядок передачі дітей, які є громадянами України, на усинов­лення громадянами України та іноземними громадянами і здійснен­ня контролю за умовами їх проживання у сім’ях усиновителів: За­тверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 775 // ЗП України. — 1996. — № 14. — Ст. 394; ОВУ. —

1999. — № 25. — Ст. 1177; 2003. — № 31. — Ст. 1617. Положення про прийомну сім’ю: Затверджене постановою Ка­ бінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 // ОВУ. — 2002. — № 18. — Ст. 926.

Правила опіки та піклування: Затверджені наказом Держав­ного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства ос-77

віти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністер­ства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 р. № 34/166/131/88 // ОВУ. — 1999. — № 26. — Ст. 1252.

Положення про дитячий будинок сімейного типу: Затверджене постановою Кабінету Міністрів від 26 квітня 2002 р. № 564 // ОВУ. — 2002. — № 18 — Ст. 925.

До теми 7

Дудоров О. О., Мельник М. І., Хавронюк М. І. Злочини у сфері підприємництва: Навч. посібник / За ред. М. І. Хавронюка. — К.: Атіка, 2001. — С. 427—532.

Емельянов В. П. Защита права собственности уголовным зако­нодательством. — Харьков: Рубикон, 1996. — 127 с.

Клименко В. А., Мельник Н. И. Уголовно-правовая борьба с вы­могательством индивидуального имущества граждан: Учеб. посо­бие. — К., 1993. — 92 с.

Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2002. — С. 230—288.

Кузнєцов В. Комп’ютерна крадіжка: що розуміти під предме­том злочину // ПУ. — 1999. — № 10. — С. 74—76.

Матышевский П. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. — К.: Юрінком, 1996. — С. 3—197, 212—235.

Панов Н. И. Квалификация преступлений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. — Харьков, 1987. — 188 с.

Панов Н. И. Уголовная ответственность за причинение имущес­твенного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. — Харьков, 1977. — 127 с.

Пинаев А. А. Уголовно-правовая борьба с хищениями. — Харь­ков, 1975. — 188 с.

Стрекалов Є. Ф., Панєвін О. С. Практика розгляду судами кри­мінальних справ, пов’язаних з діяльністю довірчих, страхових то­вариств та комерційних банків // Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах: Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995—1997). — К.: Юрінком Інтер, 1998. — С. 42—57.

Стрижевська А. А. Проблеми кримінально-правової характери­стики дій, пов’язаних з використанням газових пістолетів (револь­верів) і балончиків // Вісн. Київського ун-ту. Юрид. науки. — Вип. 33/34. — 1995. — С. 135—140.

78

Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. // ЗУ. — К.,

1996. — Т. 1. — С. 173—187.

Рішення Конституційного Суду України у справі за консти­туційним поданням 46 народних депутатів України щодо офі­ційного тлумачення положень статті 58 Конституції України, статей 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про зворот­ну дію кримінального закону в часі) від 19 квітня 2000 р. № 6-рп / 2000 // ОВУ. — 2000. — № 39. — Ст. 1662.

Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, уста­нові, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та ва­лютних цінностей: Закон України від 6 червня 1995 р. // ВВР. — 1995. — № 22. — Ст. 173; 1999. — № 37. — Ст. 334.

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затверджений по­становою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116 // ЗП України. — 1996. — № 6. — Ст. 192; № 17. — Ст. 464; ОВУ. —

1997. — Ч. 4. — С. 29; Ч. 51. — С. 27.

Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: Постанова ПВСУ від 25 грудня 1992 р. № 12 // Постанови ... — С. 90—102.

Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслі­док порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки: Постанова ПВСУ від 2 липня 1976 р. № 4 в редакції від 3 березня 2000 р. // Там само … — С. 103—107.

До теми 8

Андрушко П. П. Кримінально-правова охорона інтелектуальної власності в Україні. — К.: Форум, 2004. — 160 с.

Андрушко П. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (Комен­тар до статті 1482 Кримінального кодексу України) // ЮВУ. — 2001. — 15—21 березня.

Андрушко П. Фіктивне підприємництво: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства // Предпринимательство, хозяй­ство и право. — 1998. — № 10. — С. 16—22; № 11. — С. 27—32.

Андрушко П. П. Кримінальна відповідальність за порушення по­рядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (Стаття 1488 Кримі­нального кодексу України) // ЮВУ. — 2001. — 29 березня — 4 квітня.

79

Андрушко П. Коментар до статей 1483, 1532, 1533, 1559, 1941 Кри­мінального кодексу України // ЮВУ. — 2001. — 1—7 лютого.

Андрушко П. Коментар до ст. 1483 Кримінального кодексу України // ЮВУ. — 2001. — 15—21 лютого.

Андрушко П. П. Коментар до ст. 148 Кримінального кодексу України // ЮВУ. — 2001. — 1—7 березня.

Андрушко П. П. Предмет злочинів порушення порядку випус­ку (емісії) та обігу цінних паперів (Стаття 1488 КК України) // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. — Вип. 100. Правознавство. —

2000. — С. 82—90.

Андрушко П., Данько В. Деякі питання кваліфікації обману по­купців // РП. — 1990. — № 5. — С. 24—27, 30.

Андрушко П. П. Коментар до статті 201 Кримінального кодексу України // ЮВУ. — 2001. — 22—28 грудня.

Андрушко П. П. Коментар до статей 204, 208 КК України // Там само. — 2001. — 3—9 листопада.

Андрушко П. П. Уголовно-правовая охрана свободы предпри­нимательской деятельности и порядка ее осуществления в Украи­не // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства. Матер. конф. — М.: ИМПЭ им. А. С. Грибоедова,

2001. — С. 77—81.

Андрушко П. П. Коментар до статей 205, 207 Кримінального ко­дексу України // ЮВУ. — 29 грудня 2001 р. — 4 січня 2002 р.

Андрушко П. П. Проблеми кваліфікації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом // Матер. наук.-практ. семінару «Теоретичні та практичні проблеми підтри­мання державного обвинувачення в суді в світлі судової реформи». — Донецьк: Прокуратура Донецької області, 2001. — С. 31—41.

Андрушко П. П. Коментар до статті 2091 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. — 2003. — № 8. — С. 3—22.

Андрушко П. П. Коментар до статті 210 Кримінального кодексу України // ЮВУ. — 2002. — 12—18 січня.

Андрушко П. П. Коментар до статті 211 Кримінального кодексу України // Там само. — 2002. — 19—25 січня.

Андрушко П. П. Коментар до статті 212 Кримінального кодексу України // Там само. — 2002. — 2—8 лютого.

Андрушко П. П. Коментар до статті 222 Кримінального кодексу України // Там само. — 2002. — 23 лютого — 1 березня.

80

Андрушко П. П. Коментар до статей 204, 210 Кримінального ко­дексу України // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. — 2002. — № 2. — С. 88—111.

Андрушко П. П. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (науково-прак­тичний коментар до статті 212 Кримінального кодексу України та проблеми її застосування) // Там само. — 2003. — № 5. — С. 9—52.

Андрушко П. П. Коментар до статті 213 Кримінального кодексу України // Там само. — 2003. — № 3. — С. 3—9.

Андрушко П. П. Коментар до статей 177 та 229 Кримінального кодексу України // Там само. — 2002. — № 4. — С. 71—86.

Андрушко П. П. Злочини, що посягають на право інтелектуаль­ної власності (статті 176, 177, 229, 231 та 232 Кримінального ко­дексу України) // Там само. — 2003. — № 9. — С. 17—67.

Андрушко П. П. Коментар до статей 205, 233, 234, 235 Кримі­нального кодексу України // Там само. — 2002. — № 1. — С. 42—68.

Андрушко П. П. Особенности ответственности за легализацию преступных доходов по УК Украины // Уголовное право: страте­гия развития в ХХІ веке: Матер. науч.-практ. конф. 29—30 января 2004 г. — М., 2004. — С. 453—458.

Багрий-Шахматов Л. В. Уголовно-правовые и криминологичес­кие проблемы коррупции, теневой экономики и борьбы с ними: Учеб. пособие. — Одесса: Латстар, 2001. — 530 с.

Беницкий А. С. Уголовная ответственность за легализацию (от­мывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства. — Луганск: РИО ЛИВД, 2001. — 352 с.

Берзін П. С. Кримінально-правова класифікація шахрайських дій з використанням банківських «смарт карток» // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. — 2002. — № 5. — С. 93—97.

Берзін П. С. Проблеми кваліфікації незаконних дій з докумен­тами на переказ, платіжними картками та іншими засобами досту­пу до банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення // Там само. — 2002. — № 6. — С. 30—44.

Берзін П. С. Суб’єктивна сторона шахрайства, що вчиняється з використанням підроблених банківських платіжних карток // Там само. — 2003. — № 1. — С. 36—42.

Берзін П. С. Кримінальна відповідальність за незаконну конвер­тацію грошових коштів, що вчиняється за допомогою використан­ня банківських платіжних карток // Наук. вісн. Юридичної ака-81

демії Міністерства внутрішніх справ: Зб. наук. праць. — 2002. — № 3. — С. 280—283.

Берзін П. С. Особливості голографічного захисту банківських платіжних карток. Кримінально-правовий аналіз // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. — 2003. — № 6. — С. 23—40.

Берзін П. С. Незаконні реконвертаційні операції. Тлумачення окремих ознак // Юрид. журнал. — 2003. — № 7. — С. 62—68.

Берзін П. С. Окремі проблеми визначення зброї як предмета контрабанди // Проблеми державотворення і захисту прав люди­ни в Україні: Матер. ІХ регіон. наук.-практ. конф. 13—14 лютого 2003 р. — Львів, 2003. — С. 378—379.

Берзін П. С. Визначення доходу як оціночної ознаки злочинів у сфері господарської діяльності // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. — 2003. — № 3. — С. 10—31.

Берзін П. Визначення складу та розміру доходу в злочинах у сфері господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 7. — С. 98—103.

Берзін П. Кримінально-правова кваліфікація дій, пов’язаних з порушенням законодавства, що регулює виробництво, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнан­ня чи сировини для їх виробництва // Там само. — 2003. — № 3. — С. 18—22.

Берзін П. С. Окремі проблеми визначення об’єкта ухилення від погашення кредиторської заборгованості // Законодавство Украї­ни: Наук.-практ. коментарі. — 2002. — № 4. — С. 87—93.

Берзін П. Об’єктивна сторона незаконного використання чужо­го знака для товарів і послуг // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 2. — С. 87—90.

Берзін П. С. Поняття «незаконне використання» у статті 229 Кримінального кодексу України (проблеми визначення та тлума­чення) // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. — 2003. — № 4. — С. 20—41.

Берзін П. Кримінально-правова характеристика обману як спо­собу здійснення незаконного використання знака для товарів і по­слуг, фірмового найменування та кваліфікованого зазначення по­ходження товару // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матер. Х регіон. наук.-практ. конф. (5—6 люто­го 2004 р.) — Львів, 2004. — С. 410—412.

Бондарєва М. «Відмивання» грошей: міжнародні кримінально-правові аспекти проблеми // ПУ. — 1999. — № 1. — С. 95—99.

82

Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). — Харків: Право, 2001. — 264 с.

Брич Л. П., Навроцький В. О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні. — К.: Атіка, 2000. — 288 с.

Брич Л., Навроцький В. Ознаки посадової особи та кваліфіка­ція господарських злочинів, вчинених нею // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 1. — С. 58—62; № 2. — С. 68—71.

Верещак В. М. Питання, що стосуються розгляду справ про фаль-шивомонетництво // Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995—1997). — К.: Юрінком Інтер, 1998. — С. 5—12.

Волинець Р. А. Проблемні питання застосування окремих поло­жень ст. 211 КК України // Вісн. Хмельницького ін-ту регіональ­ного управління і права. — 2002. — № 1. — С. 208—209.

Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України. — Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. — 384 с.

Гуторова Н. О. Проблеми кримінальної відповідальності за посе­редню винність при вчиненні злочинів проти державних фінансів // ПУ. — 2001. — № 12. — С. 120—124.

Гуторова Н. А. Преступления в сфере хозяйственной деятель­ности: раздел VІІ Особенной части УК Украины с научно-практи­ческим комментарием. — Харьков: Одиссей, 2003. — 256 с.

Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом // ПУ. — 2002. — № 2. — С. 89—93.

Дудоров О. О., Мельник М. І ., Хавронюк М. І. Злочини у сфері підприємництва: Навч. посібник / За ред. М. І. Хавронюка. — К.: Атіка, 2001. — 608 с.

Дудоров О. Тлумачення ознак фіктивного підприємництва у доктрині та правозастосовчій практиці // Підприємництво, госпо­дарство і право. — 2002. — № 2. — С. 83—87; № 3. — С. 71—74.

Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: Кримі­нально-правова характеристика: Монографія. — К.: Юридична практика, 2003. — 924 с.

Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2002. — С. 289—339.

Кравченко О. Щодо добровільної відмови від вчинення злочи­ну на стадії замаху по справах про контрабанду // ПУ. — 1999. — № 4. — С. 47—48.

83

Ляпунова Н. Стійка фінансова неспроможність як ознака при­ховування банкрутства // Вісн. Академії правових наук. — 2000. — № 3 (22). — С. 176—181.

Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства // ПУ. — 2000. — № 11. — С. 88—90.

Мойсик В., Андрушко П. Відповідальність за ухилення від спла­ти податків: законодавство, практика застосування і напрями вдос­коналення // ЮВУ. — 1998. — 2—8 квітня; 9—15 квітня.

Мойсик В. Р., Андрушко П. П. Відповідальність за ухилення від сплати податків: Законодавство, практика застосування і напрями вдосконалення // Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995—1997). — К.: Юрінком Інтер, 1998. — С. 58—79.

Мойсик В. Р., Андрушко П. П. Шахрайство з фінансовими ресур­сами (ст. 1485 КК України) // ВВСУ. — 2000. — № 2. — С. 32—37.

Мойсик В. Р., Дудоров О. О. Порівняльно-правовий аналіз зако­нодавства США та України про відповідальність за ухилення від сплати податків // Адвокат. — 1998. — № 2. — С. 12—17.

Мойсик В. Р. Про об’єкт і предмет шахрайства з фінансовими ресурсами // ВВСУ. — 2002. — № 1. — С. 34—41.

Перепелица А. И. Новое в уголовном законодательстве об от­ветственности за хозяйственные преступления (комментарий к действующему законодательству) // Зб. наук. праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності. — Вип. перший. — Харків, 2000. — С. 45—80.

Попович В. М. Тіньова економіка як предмет економічної кримі­нології. — К.: Правові джерела, 1998. — 448 с.

Радутний Е. О. Кримінальна відповідальність за незаконне зби­рання, використання або розголошення комерційної таємниці // ПУ. — 2002. — № 3. — С. 110—113.

Салімонов І. Значення суспільно небезпечного наслідку як оз­наки обману покупців і замовників // Підприємництво, господар­ство і право. — 2002. — № 3. — С. 81—83.

Сергєєва О. Питання співвідношення ноу-хау та комерційної таємниці в праві України. // ПУ. — 2000. — № 11. — С. 85—88.

Сташис В. В. Уголовно-правовая охрана социалистического хозяйства. — Харьков, 1973. — С. 3—158.

Стрельцов Є. Л. Економічні злочини: внутрішньодержавні та міжнародні аспекти: Навч. посібник. — Одеса: АстроПринт, 2000. — 473 с.

84

Стрельцов Е. Л. Экономическая преступность в Украине: Курс лекций. — Одесса: АО «Бахва», 1997. — 572 с.

Таций В. Я. Ответственность за хозяйственные преступления. — Харьков, 1979. — С. 3—136.

Таций В. Я. Ответственность за хозяйственные преступления: Объект и система. — Харьков, 1984. — 232 с.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. // ВВР. — 1993. — № 17. — Ст. 184; 1994. — № 20. — Ст. 64; 1995. — № 16. — Ст. 113; 1999. — № 37. — Ст. 334; 2002. — № 7. — Ст. 503.

Про державне регулювання видобутку, виробництва і викорис­тання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 р. // ВВР. — 1998. — № 9. — Ст. 34; 2000. — № 38. — Ст. 318; № 46. — Ст. 396; ОВУ. — 2003. — № 26. — Ст. 1258.

Бюджетний кодекс України // ВВР. — 2001. — № 37 — 38. — Ст. 189; 2003. — № 24. — Ст. 161; 2004. — № 5. — Ст. 34.

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21 вересня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 48. — Ст. 405.

Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 29. — Ст. 238; 2000. — № 14 — 16. — Ст. 121; № 29. — Ст. 230; № 42. — Ст. 351; 2001. — № 5—6. — Ст. 30;

2002. — № 17. — Ст. 117.

Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. // Основні чинні кодекси і закони України. — К.: Махаон, 2003. — С. 186—194; ВВР. — 2004. — № 11. — Ст. 137.

Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і пра­вил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. // ВВР. — 1993. — № 23. — Ст. 247;

2000. — № 27. — Ст. 213; № 38. — Ст. 318; 2001. — № 31. — Ст. 151;

2003. — № 16. — Ст. 126; № 16. — Ст. 129.

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етило­вого, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19 грудня 1995 р. // ВВР. — 1995. — № 46. — Ст. 345; 1996. — № 41. — Ст. 193, № 45. — Ст. 232; 1998. — № 26. — Ст. 158; 1999. — № 8. — Ст. 56; 2000. — № 30. — Ст. 240;

2001. — № 11. — Ст. 45; 2002. — № 26. — Ст. 175; № 50. — Ст. 365; ОВУ. — 2003. — № 23. — Ст. 1034.

Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сирови­ни: Закон України від 23 грудня 1997 р. // ВВР. — 1998. — № 19. — Ст. 98; 2002. — № 1. — Ст. 2; № 48. — Ст. 359.

85

Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України від 11 лютого 1998 р. // ВВР. — 1998. — № 30—31. — Ст. 194; 2003. — № 30. — Ст. 247.

Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. в редакції від 18 лютого 1997 р. // Основні чинні кодекси і закони України. — К.: Махаон, 2003. — С. 636—639.

Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 р. // ВВР. — 2001. — № 10. — Ст. 44; 2002. — № 17. — Ст. 117; 2003. — № 10—11. — Ст. 86; № 14. — Ст. 94; № 24. — Ст. 154; № 30. — Ст. 247; ОВУ. — № 32. — Ст. 1689.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня

2000 р. // ВВР. — 2001. — № 5 — 6. — Ст. 30; 2003. — № 1. — Ст. 2; № 14. — Ст. 104; ОВУ. — 2003. — № 24. — Ст. 1110; № 26. — Ст. 1260.

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // ЗУ. — К., 1997. — Т. 10. — С. 303—311; ВВР. —

2003. — № 30. — Ст. 247.

Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 р. // ЗУ. — К., 1996. — Т. 2 — С. 3 — 18; ВВР. — 1999. — № 26. — Ст. 213; № 31. — Ст. 252; 2003. — № 30. — Ст. 247; № 38. — Ст. 313;

2004. — № 13. — Ст. 181.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. //ЗУ. — К., 1997. — Т. 11. — С. 177 — 189; ВВР. — 1999. — № 36. — Ст. 339; 2001. — № 21. — Ст. 103; 2002. — № 16. — Ст. 114; № 17. — Ст. 117; № 29. — Ст. 194.

Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990 р. // ЗУ. — К., 1996. — Т. 1. — С. 32 — 36; ВВР. — 1998. — № 10. — Ст. 36; № 33. — Ст. 225; 1999. — № 24. — Ст. 210; 2003. — № 30. — Ст. 247; 2004. — № 12. — Ст. 155; № 13. — Ст. 181

Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування: Закон України від 11 січня 2002 р. // ВВР. — 2002. — № 17. — Ст. 121.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2002 р. // ВВР. — 2002. — № 1. — Ст. 1; 2003. — № 14. — Ст. 104.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня

2001 р. // ВВР. — 2001. — № 12. — Ст. 64; 2003. — № 10—11. — Ст. 86; № 30. — Ст. 247.

Про Національну депозитарну систему та особливості електрон­ного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 грудня

86

1997 р. // ВВР. — 1998. — № 15. — Ст. 67; 2003. — № 36. — Ст. 277; 2004. — № 2. — Ст. 6; ГУ. — 2004. — 15 липня.

Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України від 15 вересня 1995 р. // ЗУ. — К., 1997. — Т. 9. — С. 194 — 202; ВВР. — 1998. — № 26. — Ст. 168; 2000. — № 30. — Ст. 240; 2001. — № 10. — Ст. 44; 2002. — № 26. — Ст. 175; № 50. — Ст. 365; ОВУ. — 2003. — № 23. — Ст. 1034.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // ОВУ. — 2000. — № 27. — Ст. 1109; № 41. — Ст. 1735; ВВР. — 2000. — № 36. — Ст. 299; № 45. — Ст. 377; 2001. — № 10. — Ст. 44; № 11. — Ст. 45; № 49. — Ст. 259; 2002. — № 1. — Ст. 1; № 6. — Ст. 39; № 7. — Ст. 50; ГУ. — 2002. — 2 березня, 5 берез­ня; УК. — 2002. — 4 квітня, 24 квітня; ВВР. — 2003. — № 10—11. — Ст. 86; № 13. — Ст. 92; № 23. — Ст. 145; 2004. — № 12. — Ст. 155.

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 р. в редакції від 1 червня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 38. — Ст. 315 — 316; 2001. — № 7. — Ст. 34 — 35; 2002. — № 5. — Ст. 32; 2003. — № 10-11. — Ст. 86; ОВУ. — 2003. — № 25. — Ст. 1179.

Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: Закон України від 23 березня 2000 р. в редакції від 10 липня 2003 р. // ВВР. — 2004. — № 7. — Ст. 46.

Про податок на промисел: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. // Бюлетень законодавства і юридичної прак­тики України: Законодавство України про податки і збори з гро­мадян. — 2000. — № 3. — С. 234—245.

Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 трав­ня 2003 р. // ВВР. — 2003. — № 37. — Ст. 308; 2004. — № 17—18. — Ст. 250. — № 25. — Ст. 345; ОВУ. — 2004. — № 27. — Ч. 1. — Ст. 1755; Ст. 1756; КК. — 2004. — 4 серпня.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. в редакції від 30 червня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 42—43. — Ст. 378; 2001. — № 10. — Ст. 44; 2002. — № 17. — Ст. 117; 2003. — № 24. — Ст. 159, Ст. 160; № 28. — Ст. 210; № 30. — Ст. 247; 2004. — № 6. — Ст. 38; № 13. — Ст. 181; № 22. — Ст. 312; ОВУ. — 2004. — № 25. — Ст. 1629.

Про металобрухт: Закон України від 5 травня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 25. — Ст. 212; 2001. — № 1. — Ст. 3; 2003. — № 6. — Ст. 52.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // ВВР. — 1994. — № 7. — Ст. 36; 1999. — № 32. —

87

Ст. 266; 2001. — № 8. — Ст. 37; 2002. — № 16. — Ст. 114; № 35. — Ст. 256; 2003. — № 30. — Ст. 247.

Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 32. — Ст. 267;

2001. — № 8. — Ст. 37; 2002. — № 16. — Ст. 114; ОВУ. — 2003. — № 25. — Ст. 1173.

Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акциз­ного збору нового зразка з голографічними захисними елемента­ми і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Зат­верджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 567 // ОВУ. — 2003. — № 17. — Ст. 751; № 45. — Ст. 2357.

Правила надання послуг поштового зв’язку: Затверджені по­становою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. № 1446 в редакції від 4 жовтня 2000 р. № 1515 // ОВУ. — 2000. — № 41. — Ст. 1748.

Положення про порядок виробництва, зберігання, продажу контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм; Положення про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок; Положення про порядок зберігання та зни­щення немаркованих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. № 1555 // ОВУ. — 2000. — № 42. — Ст. 1792;

2002. — № 21. — Ст. 1015; 2004. — № 12. — Ст. 741. Інструкція про порядок використання маркувальних машин у

поштовому зв’язку: Затверджена наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 29 травня 2000 № 81 // ОВУ. — 2000. — № 25. — Ст. 1074.

Про судову практику в справах про обман покупців: Постанова ПВСУ від 2 березня 1973 р. № 2 // Постанови ... — С. 134—140.

Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових пла­тежів: ПВСУ від 26 березня 1999 р. № 5 // Там само. — С. 126—133.

Про деякі питання практики застосування Закону України «Про банкрутство»: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного Суду України від 18 листопада 1997 р. № 02-5/444 // Вісн. Вищого ар­бітражного Суду України. — 1998. — № 1. — С. 85—100.

Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготов­лення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова ПВСУ від 12 квітня 1996 р. № 6 // Постанови … — С. 108—111.

Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова ПВСУ від 26 лютого 1999 р. № 2 // Там само. — С. 112—117.

88

Про практику застосування судами законодавства про відпові­дальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: По­станова ПВСУ від 25 квітня 2003 р. № 3 // Там само. — С. 118—125.

До теми 9

Гавриш С. Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законо­давства: Наук. вид. — К.: Ін-т законодавства Верховної Ради Ук­раїни, 2002. — 635 с.

Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 р. в редакції від 15 листопада 2001 р. // ВВР. — 2002. — № 8. — Ст. 62; 2003. — № 16. — Ст. 126; № 27. — Ст. 209.

Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2 березня 1995 р. // ЗУ. — К., 1997. — Т. 8. — С. 182—193.

Про планування і забудову територій: Закон України від 20 квіт­ня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 31. — Ст. 250.

Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 р. // ВВР. —

2002. — № 14. — Ст. 97.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. // ВВР. — 1991. — № 41. — Ст. 546; 1996. — № 15. — Ст. 70; 1998. — № 11—12. — Ст. 41; № 34. — Ст. 230; 1999. — № 38. — Ст. 338; 2000. — № 5. — Ст. 34; № 27. — Ст. 213; № 38. — Ст. 318; 2001. — № 48. — Ст. 252; 2003. — № 4. — Ст. 31; № 10— 11. — Ст. 86; № 30. — Ст. 247; № 35. — Ст. 269; 2004. — № 7. — Ст. 58.

Про Червону книгу України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // ВВР. — 2002. — № 30. — Ст. 201.

Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р. // ВВР. —

2003. — № 39. — Ст. 349.

Земельний кодекс України // ВВР. — 2002. — № 3 — 4. — Ст. 27; 2003. — № 28. — Ст. 213; № 30. — Ст. 247; 2004. — № 8. — Ст. 67; № 26. — Ст. 361; ОВУ. — 2004. — № 22. — Ст. 1486.

Лісовий кодекс України // ЗУ. — К., 1996. — Т. 7. — С. 3—37.

Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 р. // ВВР. — 1995. — № 8. — Ст. 54; 2000. — № 27. — Ст. 213; 2003. — № 4. — Ст. 31.

Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22 лютого 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 18. — Ст. 132; 2002. — № 29. — Ст. 198; 2003. — № 30. — Ст. 247; 2004. — № 7. — Ст. 58.

Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовт­ня 1992 р. в редакції від 21 червня 2001 р. // ВВР. — 2001. — № 48. — Ст. 252.

89

Положення про мисливське господарство та порядок здійснен­ня полювання: Затверджене постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 20 липня 1996 р. № 780 // ЗП України. — 1996. — № 15. — Ст. 397.

Тимчасовий порядок ведення рибного господарства і здійснен­ня рибальства: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. № 1192 // ЗП України. — 1996. — № 18. — Ст. 516.

Правила рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок: Затверджені постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 16 травня 1996 р. № 566 // ЗП України. — 1996. — № 12. — Ст. 336.

Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 р. № 559 // ОВУ. —

1999. — № 14. — Ст. 579; 2002. — № 1. — Ст. 13.

Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навко­лишнього природного середовища і стягнення цього збору: Затвер­джений постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 303 // ОВУ. — 1999. — № 9. — Ст. 347; 2000. — № 33. — Ст. 1408. — 2001. — № 44. — Ст. 1974; 2002. — № 1. — Ст. 8; № 4. — Ст. 136; № 27. — Ст. 1274; 2003. — № 14. — Ст. 613; № 30. — Ст. 1554; № 52. — Ст. 2815; 2004. — № 24. — Ст. 1558.

Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення: Затверджені постановою Ка­бінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 269 в редакції від 29 березня 2002 р. № 431 // ОВУ. — 2002. — № 14. — Ст. 741.

Правила рубок головного користування в лісах України: Зат­верджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 559 // ЗП України. — 1995. — № 10. — Ст. 255; ОВУ. —

2000. — № 48. — Ст. 2090.

Базові нормативи плати за забруднення навколишнього при­родного середовища України: Затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпе­ки України від 26 грудня 1996 р. № 157 // ОВУ. — 1997. — Число 8. — Кн. 2. — С. 299—305.

Правила любительського і спортивного рибальства: Затверд­жені наказом Державного комітету рибного господарства України від 15 лютого 1999 р. № 19 // ОВУ. — 1999. — № 19. — Ст. 847;

2001. — № 38. — Ст. 1738.

90

Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи: Постанова ПВСУ від 26 січня 1990 р. № 1 // Постанови ... — С. 141—151.

До теми 10

Антипенко В. Ф. Борьба с современным терроризмом: между­народно-правовые подходы. — К.: Юнона-М, 2002. — 723 с.

Берзин П. С. Соотношение понятий «боевые припасы», «взрыв­чатые вещества», «взрывчатые устройства» в уголовном праве // Матер. ІV звітної наук.-практ. конф. професорсько-викладацького та курсантського (студентського) складу Кримського юридичного ін-ту Нац. ун-ту внутрішніх справ (31 травня 2002 р.): У 2 ч. — Ч. 1. — Сімферополь: Доля, 2002. — С. 133—140.

Берзин П. С. Взрывные устройства как предметы преступлений, предусмотренных статьями 262, 263 Уголовного кодекса Украины // Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України: Матер. міжнар. наук.-практ. семінару (м. Харків) 1—2 жовтня 2002 р. — Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. — С. 270—273.

Матышевский П. С. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. — М., 1964. — С. 14—75.

Семикін М. В. Створення терористичної групи чи терористич­ної організації: кримінально-правове дослідження: Монографія. — Харків, 2003. — 145 с.

Тихий В. П. Уголовно-правовая охрана общественной безопас­ности. — Харьков, 1981. — 172 с.

Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками тер­роризирования: уголовно-правовое исследование. — СПб.: Юри­дический центр Пресс, 2002. — 289 с.

Єрмак О. Умови звільнення від кримінальної відповідальності учасника злочинної організації (порівняльно-правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 9. — С. 88—91.

Кононенко В. Деякі питання судової практики у справах про бан­дитизм // Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюл. законодавства і юридичної практики України. — 1996. — № 6. — С. 42—47.

Лихова С., Нагнойний Я. Бандитизм: спірні питання кваліфікації // ПУ. — 1998. — № 3. — С. 75—76.

Ліпкан В. А., Никифорчук Д. Й., Руденко М. М. Боротьба з теро­ризмом. — К.: Знання України, 2002. — 254 с.

91

Яценко С. С. Злочини проти громадської безпеки // Юрид. енцик­лопедія. — Т. 2: Д—Й. — К.: Укр. енциклопедія, 1999. — С. 617—618.

Яценко С. С. Спеціальна підстава звільнення від кримінальної відповідальності за терористичний акт // Наук. вісник Нац. ака­демії внутрішніх справ України. — 2003. — № 1. — С. 67—72.

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: За­кон України від 8 лютого 1995 р. // ВВР. — 1995. — № 12. — Ст. 81; 2000. — № 9. — Ст. 68; № 30. — Ст. 236; 2003. — № 29. — Ст. 236; ОВУ. — 2003. — № 25. — Ст. 1183; ГУ. — 2003. — 14 серпня.

Про поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 30 червня 1995 р. // ЗУ. — К., 1997. — Т. 9. — С. 97—111; ОВУ. — 2000. — № 25. — Ст. 1171; 2003. — № 29. — Ст. 236.

Про відходи: Закон України від 5 березня 1998 р. // ЗУ. — К., 1997. — Т. 15. — С. 394—413; ОВУ. — 2002. — № 15. — Ст. 791.

Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. // Основні чинні кодекси і закони України. — К.: Махаон, 2003. — С. 704—710; ВВР. — 2004. — № 10. — Ст. 95.

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випроміню­вання: Закон України від 19 жовтня 2000 р. // ВВР. — 2001. — № 1. — Ст. 1.

Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіо­активних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання: Затверджені наказом Міністерства екології та природних ре­сурсів України від 14 грудня 2000 р. № 241 // ОВУ. — 2001. — № 3. — Ст. 98.

Правила пожежної безпеки в Україні: Затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 червня 1995 р. № 400 // Пожежна безпека: Нормативні акти та інші документи. — К., 1997. — Т. 1 — С. 56—266; ОВУ. — 2002. — № 14. — Ст. 774.

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми влас­тивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Затверджена наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622 з доповненнями від 13 квітня 1999 р. № 292 // ОВУ. — 1998. — № 42. — Ст. 1574; 1999. — № 19. — Ст. 856; 2002. — № 28. — Ст. 1344.

Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслі-92

док порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки: Постанова ПВСУ від 2 липня 1976 р. № 4 в редакції від 3 березня 2000 р. // Постанови ... — С. 103—107.

Про судову практику в справах про викрадення та інше неза­конне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріа­лами: Постанова ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 3 // Там само. — С. 154—159.

Про судову практику в справах про бандитизм: Постанова ПВСУ від 7 липня 1995 р. № 9 // Там само. — С. 152—153.

До теми 11

Бахуринська О. До питання про потерпілого від порушення ви­мог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 8. — С. 85—88.

Бахуринська О. Співвідношення безпосереднього об’єкта зло­чину, передбаченого ст. 271 КК України, з родовим об’єктом зло­чинів проти безпеки виробництва // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матер. Х регіональної наук.-практ. конференції (5—6 лютого 2004 р.) — Львів, 2004. — С. 413—415.

Борисов В. И. Ответственность за нарушение техники безопас­ности на производстве. — К., 1984. — 70 с.

Кобзаренко П. В. Про об’єктивну сторону злочинних порушень правил при проведенні будівельних робіт // Вісн. Київського ун­ту. Серія права. — К., 1971. — Вип. 12. — С. 26—27.

Лановенко И. П., Чангули Г. И. Уголовно-правовая охрана тру­довых прав граждан. — К.: Наук. думка, 1989. — 280 с.

Маляренко В., Борисов В. Практика розгляду справ про пору­шення правил охорони праці і безпеки ведення робіт: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1996. — № 6. — С. 81—88.

Гірничий закон України: Закон України від 6 жовтня 1999 р. // ВВР. — 2000. — № 13. — Ст. 115; № 38. — Ст. 318; 2001. — № 2—3. — Ст. 10; № 22. — Ст. 109; № 32. — Ст. 172; 2002. — № 6. — Ст. 35; № 12—13. — Ст. 92; 2003. — № 10—11. — Ст. 86; 2004. — №6. — Ст. 38.

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. // Ос­новні чинні кодекси і закони України. — К.: Махаон, 2003. — С. 878—885; ВВР. — 2004. — № 14. — Ст. 205.

Правила безпеки на вугільних шахтах: Затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 серп­ня 2000 р. № 215 // ОВУ. — 2000. — № 42. — Ст. 1813.

93

Про судову практику в справах, пов’язаних з порушеннями вимог законодавства про охорону праці: Постанова ПВСУ від 10 жовтня 1982 р. № 6 // Постанови ... — С. 160—165.

Про практику застосування судами України законодавства і виконання постанови Пленуму Верховного Суду України у спра­вах, пов’язаних із порушеннями вимог законодавства про охорону праці: Постанова ПВСУ від 3 жовтня 1986 р. № 9 // Там само. — С. 166—168.

До теми 12

Борисов В. И., Гизимчук С. В. Уголовная ответственность за на­рушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. — Харьков: Консум, 2001. — 160 с.

Касынюк В. И. Уголовная ответственность за повреждение пу­тей сообщения и транспортных средств. — Харьков, 1979. — 58 с.

Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів. — К.: Атіка, 2002. — С. 389—449.

Водний кодекс України // ЗУ. — К., 1997. — Т. 9 — С. 25—66; ВВР. — 2000. — № 45. — Ст. 390; 2001. — № 2—3. — Ст. 10; 2002. — № 12—13. — Ст. 92; 2003. — № 10—11. — Ст. 86; № 30. — Ст. 247.

Кодекс торговельного мореплавства України // ЗУ — К., 1997. — Т. 8 — С. 292—392; ВВР. — 2003. — № 27. — Ст. 209; № 30. — Ст. 247.

Інструкція про порядок обліку транспортних засобів, оформ­лення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них та проведення перевірок в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції МВС України: Затверджена на­казом МВС України від 2 листопада 1994 р. № 599 // Законодав­ство про дорожній рух: Бюл. законодавства і юридичної практики. — 2000. — № 10 — С. 167—189.

Правила митного оформлення транспортних засобів, номер­них вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України: Затверджені наказом Державної митної служби Украї­ни від 25 червня 1999 р. № 393 // ОВУ. — 1999. — № 31. — Ст. 1631; 2000. — № 50. — Ст. 2184; ОВУ. — 2001. — № 25. — Ст. 1134.

Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. // ЗУ. — К., 1996. — Т. 5. — С. 249 — 272; ВВР. — 1999. — № 19. — Ст. 173; 2002. — № 26. — Ст. 176; № 29. — Ст. 194; 2003. — № 29. — Ст. 233; 2004. — № 6. — Ст. 38; № 22. — Ст. 317.

Правила дорожнього руху: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 // ОВУ. — 2001. — № 41. — Ст. 1852.

94

Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, та мотоколясок: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 // ОВУ. — 1998. — № 36. — Ст. 1327; 1999. — № 16. — Ст. 650; 2000. — № 34. — Ст. 1433; 2001. — № 20. — Ст. 868; 2004. — № 15. — Ст. 1048; № 18. — Ст. 1285.

Положення про використання повітряного простору України: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 бе­резня 2002 р. № 401 // ОВУ. — 2002. — № 14. — Ст. 727.

Правила технічної експлуатації залізниць України: Затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 р. № 411 // ОВУ. — 1997. — № 8. Кн. 2. — С. 212—298; 2002. — № 14. — Ст. 479.

Порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом: Затверджений наказом Міністерства транспорту України 21 січня 1998 р. № 21 // ОВУ. — 1998. — № 17. — Ст. 646; 2002. — № 8. — Ст. 371.

Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини: Постанова ПВСУ від 24 грудня 1982 р. № 7 // Постанови ... — С. 169—173.

До теми 13

Берзін П. С. Поняття «застосування зброї» у кваліфікації насиль­ницьких злочинів // Весы Фемиды. — 2000. — № 1. — С. 35—39.

Берзін П. С. Поняття «застосування предметів, спеціально при­стосованих для нанесення тілесних ушкоджень» у кваліфікації особливо злісного хуліганства // Там само. — 2000. — № 4. — С. 32—38.

Гальченко Ф., Матышевский П., Яценко С. Квалификация хули­ганства // Советская юстиция. — 1972. — № 13. — С. 8—9.

Даньшин И. Н. Уголовно-правовая охрана общественного по­рядка. — М.: Юрид. лит., 1973. — 200 с.

Даньшин И. Н. Ответственность за хулиганство по советскому уго­ловному праву. — Изд-во Харьковского ун-та, 1971. — 192 с.

Дороніна В., Шапченко С., Яценко С. Практика розгляду судами справ про хуліганство // РП. — 1986. — № 11. — С. 33—36.

Дудоров О. Порнографія і кримінальний закон: питання квалі­фікації, проблеми вдосконалення законодавства // ЮВУ. — 2000. — 7—13 грудня.

95

Дудоров О. О., Мельник М. І., Хавронюк М. І. Злочини у сфері підприємництва: Навч. посібник / За ред. М. І. Хавронюка. — К.: Атіка, 2001. — С. 533—568.

Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів. — К.: Атіка, 2002. — С. 450—491.

Матышевский П. С. Отвественность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. — М., 1964. — С. 8—13, 76—138.

Наклович М. Л. Кримінально-правова боротьба з хуліганством. — Львів, 1974. — 112 с.

Рудяк А., Кучинська О. Застосування законодавства про відпові­дальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигро­мадську діяльність: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюл. законодавства і юридичної практики України. — 1996. — № 6. — С. 72—77.

Фесенко Є. Об’єктивні і суб’єктивні фактори при вчиненні хулі­ганства // РП. — 1973. — № 9. — С. 83—87.

Фесенко Є. В. Місце, час, обстановка та їх значення для кваліфі­кації злочину // Вісн. Київського ун-ту. Серія права. — К., 1975. — Вип. 16. — С. 22—26.

Фетисенко К., Бантишев О. Відповідальність за виготовлення або поширення творів, що пропагують культ насильства і жорсто­кості // РП. — 1987. — № 8. — С. 37—39.

Яценко С. С. Ответственность за преступления против обще­ственного порядка. — К.: Издат. объед. «Вища школа». Головное издат., 1976. — 190 с.

Яценко С. С. Квалификация хулиганства. — К.: Министерство юстиции УССР. Республиканские курсы повышения квалифика­ции работников юстиции УССР, 1980. — 66 с.

Яценко С. С. Уголовно-правовая охрана общественного поряд­ка (Сравнительно-правовой аспект). — К.: Изд-во при Киев. гос. ун-те издат. объед. «Выща школа», 1986. — С. 3—29.

Яценко С. С., Половко А. Г. Деякі питання кваліфікації особливо злісного хуліганства // Вісн. Київського ун-ту. Серія права. — 1973. — № 14. — С. 70—75.

Яценко С. Кримінально-правова охорона пам’яток культури // РП. — 1976. — № 4. — С. 50—53.

Яценко С. С. Ответсвенность за вовлечение несовершеннолет­них в пьянство и доведение их до состояния опьянения // Право­вые меры борьбы против пьянства, алкоголизма и наркомании. — К.: Политиздат Украины, 1980. — С. 126—137.

96

Яценко С. С. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей // Проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: Межвуз. сб. науч. трудов. — К.: КВШ МВД СССР, 1990. — С. 179—181.

Яценко С. С. Про вдосконалення інституту кримінально-право­вої охорони громадського порядку // Сучасні проблеми держави і права. — К.: Либідь, 1990. — С. 120—124.

Яценко С. С. Масові безпорядки // Юрид. енциклопедія. Т. 3: К—М. — К.: Укр. енциклопедія, 2001. — С. 592—593.

Яценко С. С. Охрана общественного порядка: Некоторые пред­ложения к проекту Уголовного кодекса УССР // Актуальные про­блемы формирования правового государства: Краткие тезисы док­ладов и научных сообщений респуб. науч. конф. 24—26 октября 1990 г. — Харьков: Юридический институт, 1990. — С. 221—223.

Яценко С. С. Злочини проти громадського порядку // Юрид. енциклопедія. — Т. 2: Д—Й. — К.: Укр. енциклопедія, 1999. — С. 617.

Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 39. — Ст. 333; 2002. — № 3—4. — Ст. 27; № 16. — Ст. 114.

Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. в редакції від 13 грудня 2001 р. // ВВР. — 2002. — № 11. — Ст. 81.

Про охорону археологічної спадщини: Закон України від 18 бе­резня 2004 р. //ВВР. — 2004. — № 26. — Ст. 361.

Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 р. // ВВР. — 2004. — № 14. — Ст. 192.

Положення про Державний реєстр національного культурного надбання: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 р. № 466 // ЗП України. — 1992. — № 9. — Ст. 220.

Перелік наукових об’єктів, що становлять національне надбання України: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. № 1709 // ОВУ. — 2001. — № 51. — Ст. 2305.

Порядок визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. // ОВУ. — 2001. — № 52. — Ст. 2372.

Про судову практику в справах про хуліганство: Постанова ПВСУ від 28 червня 1991 р. № 3 // Постанови ... — С. 174—179.

Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську

97

діяльність: Постанова ПВСУ від 27 лютого 2004 р. № 2 // Поста­нови ... — С. 180—185.

До теми 14

Глушков В. А. Ответственность за преступления в области здра­воохранения. — К.: Вища шк., 1987. — С. 145—161.

Дидковская С. П. Фесенко Е. В., Гарницкий С. П. Наркомания: уголовно-правовые и медицинские проблемы. — К., 1989. — 157 с.

Козаченко О. Кількісні і якісні параметри предмета наркотизму // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 5. — С. 91—93.

Матышевский П. С. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. — М., 1964. — С. 139—156.

Мирошниченко Н. А., Музыка А. А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. — Киев—Одесса, 1988. — 207 с.

Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері обігу нар­котичних засобів. — К.: Логос, 1998. — 324 с.

Наден О. В. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, пси­хотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. — Харків: Право, 2003. — 224.

Наркотизм и преступность / Отв. редактор И. П. Лановенко. — К.: Наук. думка, 1994. — 344 с.

Селіванов М. П., Хруппа М. С. Антинаркотичне законодавство України: Історія. Теорія. Коментар. — К., 1997. — С. 7—239.

Смитиенко В. Н. Уголовно-правовая охрана здоровья населе­ния в СССР. — К., 1989. — С. 65—99, 192—205.

Стрекалов Є. Ф., Музика А. А. Застосування судами законодав­ства про відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Коментар судової практи­ки в кримінальних та адміністративних справах: Постанови Пле­нуму Верховного Суду України (1995— 997). — К.: Юрінком Інтер, 1998. — С. 88—131.

Фесенко Є. В. Злочини проти здоров’я населення та системи за­ходів з його охорони: Монографія. — К.: Атіка, 2004. — 280 с.

Фесенко Є. В. Кримінально-правовий захист здоров’я населен­ня (коментар законодавства та судової практики). — К.: Істина, 2001. — 192 с.

Фесенко Є. Захист людини від біологічних носіїв смерті (новела розділу ХІІІ Особливої частини КК України) // ПУ. — 2001. — № 12.

98

Фесенко Є. В. Злочин, передбачений ст. 307 КК України, з точ­ки зору правової доктрини та судової практики // Адвокат. — 2003. — № 4. — С. 11—14.

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Бюл. зако­нодавства та юридичної практики України. — 2000. — № 7. — С. 112— 135; ВВР. — 2001, № 9. — Ст. 38; 2002. — № 7. — Ст. 52; ОВУ. — 2002. — № 10. — Ст. 449.

Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Закон України від 15 лютого 1995 р. в редакції від 8 липня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 36. — Ст. 317; 2001. — № 25—26. — Ст. 131; 2003. — № 27. — Ст. 209.

Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15 лютого 1995 р. // ЗУ. — К., 1997. — Т. 8. — С. 128— 136; ВВР. — 1999. — № 36. — Ст. 317; 2003. — № 27. — Ст. 209; 2004. — № 8. — Ст. 66.

Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6 квітня 2000 р. // Законодавство України про охорону здоро­в’я: Бюл. законодавства та юридичної практики України. — 2000. — № 7. — С. 153—175; ОВУ. — 2003. — № 26. — Ст. 1259.

Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Затвер­джене постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. № 6 // ЗП України. — 1996. — № 5. — Ст. 151.

Порядок провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотич­них засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-про­філактичних закладах та установах: Затверджений постановою Ка­бінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 106 // ОВУ. — 2001 — № 6. — Ст. 226; ОВУ. — 2003. — № 32. — Ст. 1605.

Порядок знищення наркотичних засобів, психотропних речо­вин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого вико­ристання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини: Затверджений постановою Кабі­нету Міністрів України від 28 березня 2001 р. № 299 // ОВУ. — 2001. — № 13. — Ст. 558.

Порядок видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезен­ня з України наркотичних засобів, психотропних речовин і пре­курсорів: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 146 // ОВУ. — 1997 — Число 6. — С. 78; 2001. — № 13. — Ст. 556.

99

Правила санітарної охорони території України: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1999 р. № 696 // ОВУ. — 1999. — № 17. — Ст. 740; 2001. — № 3. — Ст. 63.

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекур­сорів: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 // ОВУ. — 2000. — № 19 — Ст. 789; 2003. — № 51. — Ст. 2316.

Перелік особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб (Ст. 28 Закону України «Про забезпечення санітарного та епіде­мічного благополуччя населення» від 24.02.94): Затверджений на­казом МОЗ України від 19 липня 1995 р. № 133 // Законодавство про охорону здоров’я: Бюл. законодавства і юридичної практики України. — К., 2000. — № 7. — С. 175—178.

Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоро­в’я України: Затверджений наказом Міністерства охорони здоро­в’я України 18 грудня 1997 р. № 356 // ОВУ. — 1998. — № 8. — Ст. 307; 1999. — № 35. — Ст. 1814.

Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу (таблиця 1). Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебува­ють у незаконному обігу (таблиця 2). Великі та особливо великі роз­міри прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу (таблиця 3): Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 1 серпня 2000 р. № 188 // ОВУ. — 2000. — № 34. — Ст. 1468.

Інструкція про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речо­вини: Затверджена спільним наказом Міністерства охорони здо­ров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генераль­ної прокуратури України, Міністерства юстиції України від 10 жовтня 1997 р. № 306/680/21/66/5 // ОВУ. — 1997. — Число 48. — С. 440—446.

Про судову практику в справах про злочини, у сфері обігу нар­котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Постанова ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4 // Постанови … — С. 194—203.

До теми 15

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. // ВВР. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

100

Про загальний військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. в редакції від 18 червня 1999 р. // Основні чинні кодекси і закони України. — К.: Махаон, 2003. — С. 95—106; ВВР. — 2004. — № 10. — Ст. 94.

Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12 грудня 1991 р. в редакції від 18 лютого 1999 р. // Там само. — С. 107—109; ОВУ. — 2004. — № 23. — Ст. 1542.

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21 жовтня 1993 р. в редакції від 13 травня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 27. — Ст. 221; 2003. — № 37. — Ст. 300.

Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. в редакції від 21 вересня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 49. — Ст. 428; 2003. — № 45. — Ст. 361.

Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // ВВР. — 2001. — № 13. — Ст. 65.

Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. // ЗУ. — К., 1996. — С. 237 — 247; ВВР. — 2003. — № 27. — Ст. 209.

Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. // ВВР. — 2001. — № 47. — Ст. 250; 2003. — № 27. — Ст. 209.

Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 р. // ВВР. — 1994. — № 23. — Ст. 161; 2000. — № 38. — Ст. 318; 2001. — № 13. — Ст. 66; 2002. — № 46. — Ст. 347; 2003. — № 16. — Ст. 117; № 27. — Ст. 209.

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 р. // ВВР. — 2003. — № 27. — Ст. 208.

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Основні чинні кодекси і закони України. — К.: Махаон, 2003. — С. 227—233.

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання: Закон Ук­раїни від 20 лютого 2003 р. // ОВУ. — 2003. — № 12. — Ст. 518.

Положення про порядок і механізм формування та опубліку­вання зводу відомостей, що становлять державну таємницю; По­ложення про порядок надання, переоформлення, зупинення дії або скасування дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з дер­жавною таємницею; Положення про порядок надання, скасування та переоформлення допуску громадян до державної таємниці: За­тверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопа­да 2001 р. № 1601 // ОВУ. — 2001. — № 49. — Ст. 2190.

Положення про підготовку і проведення призову громадян Ук­раїни на строкову військову службу: Затверджене постановою Кабі-101

нету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 // ОВУ. — 2002. — № 13. — Ст. 656.

Звід відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ): Затверджений наказом Голови Служби безпеки України від 1 березня 2001 р. № 52 // ОВУ. — 2001. — № 13. — Ст. 580; № 48. — Ст. 2166; 2002. — № 46. — Ст. 2111; 2003. — № 16. — Ст. 732; № 29. — Ст. 1506; 2004. — № 24. — Ст. 1623.

Положення про державний експортний контроль в Україні: Затверджене Указом Президента України від 13 лютого 1998 р. № 117/98// ОВУ. — 1998. — № 7. — Ст. 242; 1999. — № 13. — Ст. 509; № 31. — Ст. 1607; 2002. — № 32. — Ст. 1506; № 52. — Ст. 2364.

До теми 16

Андрушко П. П. Коментар до статті 357 КК України // ЮВУ. — 2001. — 10—16 листопада.

Андрушко П. Коментар до статті 358 Кримінального кодексу України // Нотаріат для Вас. — 2002. — № 3. — С. 10—15.

Нагнойный Я. П., Яценко С. С. Практика расследования преступ­ных посягательств на работников милиции и народных дружин­ников: Метод. пособие для прокуроров и следователей. — К.: Про­куратура Украинской ССР, 1966. — 50 с.

Нагнойный Я. П., Яценко С. С. Расследование преступных пося­гательств на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и народных дружинников // Расследование преступлений против личности, порядка управления, общественного порядка и обще­ственной безопасности: Учеб.-практ. пособие. — К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1975. — С. 92—120.

Осадчий В. І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності. — К.: Атіка, 2004. — 336 с.

Тарарухін С., Яценко С. Значення суб’єктивної сторони пося­гання на життя охоронців громадського порядку // РП. — 1965. — № 5. — С. 78—81.

Яценко С. С. Законодавство про охорону життя працівників міліції і народних дружинників // Проблеми правознавства. — 1966. — Вип. 5. — С. 115—123.

Яценко С. Кримінальна відповідальність за посягання на жит­тя, здоров’я і гідність працівників міліції і дружинників // РП. —

1964. — № 6. — С. 80—82.

Яценко С. С. Питання відповідальності за злочинні посягання на охоронців громадського порядку // Проблеми правознавства. —

1965. — Вип. 2. — С. 103—108.

102

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — С. 139—148.

Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Там само. — С. 235—261; ВВР. — 2002. — № 17. — Ст. 117; № 26. — Ст. 176; 2003. — № 29. — Ст. 233; № 30. — Ст. 247; 2004. — № 10. — Ст. 95; № 23. — Ст. 323.

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державно­го кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // ОВУ. — 2000. — № 30 — Ст. 1248; ВВР. — 2000. — № 40. — Ст. 338; 2003. — № 27. — Ст. 209.

Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах Украї­ни: Закон України від 7 березня 2002 р. // ВВР. — 2002. — № 32. — Ст. 225.

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 р. // ВВР. — 2003. — № 27. — Ст. 208.

Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // ЗУ. — К., 1996. — Т. 3. — С. 298 — 309; ВВР. — 2001. — № 44. — Ст. 252; 2003. — № 27. — Ст. 209; № 30. — Ст. 247.

Про телекомунікацію: Закон України від 18 листопада 2003 р. // ОВУ. — 2003. — № 51. — Ст. 2644; ГУ. — 2004. — 3 серпня.

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Ос­новні чинні кодекси і закони України. — К.: Махаон, 2003. — С. 227—233.

Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні / Відп. ред. С. П. Павлюк. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — С. 6—20.

Земельний кодекс України // (Див. літературу до теми 9).

Кодекс торговельного мореплавства України // ЗУ — К., 1997. — Т. 8 — С. 292—392; ВВР. — 2003. — № 27. — Ст. 209; № 30. — Ст. 247.

Правила охорони ліній зв’язку: Затверджені постановою Кабі­нету Міністрів України від 29 січня 1996 р. № 135 // Бюл. законо­давства і юрид. практики України. — 2001. — № 10. — С. 229—238.

Правила користування телеграфним зв’язком: Затверджені поста­новою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 208 // ОВУ. — 1997. — Число 18. — С. 37—68.

Правила користування проводовим мовленням: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 1997 р. № 484 // ОВУ. — 1997. — Число 21. — С. 42—53.

103

Про застосування судами законодавства, що передбачає відпо­відальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів: Постанова ПВСУ від 26 червня 1992 р. № 8 // Постанови ... — С. 216—224.

До теми 17

Андрушко П. П. Коментар до статей 361—363 КК України // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи за­хисту інформації в Україні: Наук.-техн. збірник. — Вип. 4. — К.: Нац. техн. ун-т України «КПІ», МОН України, Департамент спец. телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ, 2002. — С. 23—29.

Біленчук П. Д., Романюк Б. В., Цимбалюк В. С. та ін. Комп’ютер­на злочинність: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2002. — 240 с.

Вехов В. Б. Компьютерные преступления. — М., 1996. — С. 6—27, 49—104.

Лащук Є. Інформація з обмеженим доступом як предмет злочи­ну // ПУ. — 2001. — № 3. — С. 75—78.

Лісовий В. «Комп’ютерні» злочини: питання кваліфікації // ПУ. — 2002. — № 2. — С. 86—88.

Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон Ук­раїни від 5 липня 1994 р. // ЗУ. — К., 1997. — Т. 7. — С. 296—302.

До теми 18

Андрушко П. Коментар до статті 358 Кримінального кодексу України // Нотаріат для Вас. — 2002. — № 3. — С. 10—15.

Бантишев О. Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питан­ня кваліфікації): Навч. посібник. — К.: МАУП, 2002. — 128 с.

Дудоров О. О., Мельник М. І., Хавронюк М. І. Злочини у сфері підприємництва: Навч. посібник / За ред. М. І. Хавронюка. — К.: Атіка, 2001. — С. 328—426.

Жук В. Г. Деякі проблемні питання застосування судами за­конодавства про відповідальність за посадові злочини // ВВСУ. — 2000. — № 5. — С. 46—50.

Зейкан І. Поняття посадової особи в кримінальному законо­давстві: порівняльний аналіз // ПУ. — 2002. — № 3. — С. 118—120.

Застосування судами законодавства про кримінальну відпові­дальність за окремі посадові злочини // ВВСУ. — 1997. — № 1. — С. 30—35.

104

Клименко В. А., Мельник Н. И., Хавронюк Н. И. Уголовная ответ­ственность за должностные преступления. — К.: Блиц-Информ, 1996. — С. 3—162.

Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2002. — С. 545—593.

Маляренко В. Деякі питання перевищення влади або посадових повноважень: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1996. — № 6. — С. 64—68.

Мельник М. І. Хабарництво: загальна характеристика, пробле­ми кваліфікації, удосконалення законодавства. — К.: Парламентське вид-во, 2000. — 256 с.

Мельник М., Хавронюк М. Розмежування складів злочинів «зло­вживання владою або посадовим становищем» та «перевищення влади або посадових повноважень» // ПУ. — 1997. — № 2. — С. 31—33.

Мельник М. І., Редька А. І., Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар Закону України «Про боротьбу з корупцією» / За ред. М. І. Мельника. — К.: Атіка, 2003. — 320 с.

Про стан законодавства щодо боротьби з корупцією і організо­ваною злочинністю та пропоновані зміни і доповнення до нього // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. — Вип. 1. — Харків: Право, 1997. — С. 69—86.

Светлов А. Я. Ответственность за должностные преступления. — К.: Наук. думка, 1978. — 252 с.

Тихенко С. І., Матишевський П. С. Радянське кримінальне право (Частина Особлива). — Вип. 2. — Вид-во Київського ун-ту, 1966. — С. 37—94.

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // ЗУ. — К., 1996. — Т. 6. — С. 231 — 244; ВВР. — 1999. — № 24. — Ст. 208; 2003. — № 14. — Ст. 97; № 30. — Ст. 247 (Про поширення дії Закону див. ВВР. — 2001. — № 33. — Ст. 175).

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності посадових осіб: Закон України від 11 липня 1995 р. // ЗУ. — К., 1997. — Т. 9. — С. 138—145.

Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова ПВСУ від 26 грудня 2003 р. № 15 // Постанови... — С. 204—208.

Про судову практику в справах про хабарництво: Постанова ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 5 // Там само. — С. 209—215.

105

До теми 19

Берзін П. С. Кримінальна відповідальність за постановлення завідомо неправосудних постанови і ухвали у цивільних та кримі­нальних справах // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. — 2003. — № 7. — С. 19—25.

Василенко В. І. Радянське кримінальне право (Частина Особ­лива). — Вип. 3. — К.: Вид-во Київського ун-ту, 1967. — 52 с.

Клименко В. Забезпечення безпеки засуджених, які брали або беруть участь у кримінальному судочинстві // ЮВУ. — 2000. — 26 жовтня — 1 листопада.

Маляренко В. Окремі питання відповідальності свідків за дачу завідомо неправдивих показань: Коментар судової практики з кри­мінальних справ // Бюл. законодавства і юридичної практики Ук­раїни. — 1996. — № 6. — С. 68—72.

Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — С. 118—124; 130— 131; 168—172; 182; 187—188; 209—219.

Трубников В. М. Научно-практический комментарий к Закону Украины «Об административном надзоре за лицами, освобожден­ными из мест лишения свободы». — Харьков: Рубикон, 1998. — 112 с.

Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // ЗУ. — К., 1996. — Т. 5. — С. 238—248.

Кримінально-процесуальний кодекс України: Офіц. видання. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002 (статті 141, 20, 43, 431, 521, 522, 523, 524, 525, 691, 70, 106, 135, 136, 148, 155, 156).

Правила тримання осіб, узятих під варту і засуджених, у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань вико­нання покарань; Правила поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узя­тих під варту і засуджених: Затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 ве­ресня 2000 р. № 192 // ОВУ. — 2000. — № 44. — Ст. 1910; 2002. — № 20. — Ст. 999.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання пока­рань: Затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 грудня 2003 р. № 275 // ОВУ. — 2003. — № 52. Частина 2. — Ст. 2898.

Інструкція про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Затверджена на­казом Міністерства внутрішніх справ України, Державного депар-106

таменту України з питань виконання покарань від 4 листопада 2003 р. № 1303 / 2031 // ОВУ. — 2004. — № 2. Частина 2. — Ст. 103.

Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // ЗУ. — К., 1997. — Т. 7. — С. 423—427; ВВР. — 2004. — № 7. — Ст. 49.

Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з пору­шеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі: Постанова ПВСУ від 26 березня 1993 р. № 2 // Постанови... — С. 225—232.

Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів: Постанова ПВСУ від 12 квітня 1996 р. № 4 // Там само. — С. 19—25.

Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві: Постанова ПВСУ від 18 червня

1999 р. № 10 // Там само. — С. 26—29.

Про застосування судами законодавства, що передбачає відпо­відальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів: Постанова ПВСУ від 26 червня 1992 р. № 8 // Там само. — С. 216—224.

До теми 20

Карпенко М. Кримінальна відповідальність за нестатутні взає­мовідносини // ПУ. — 2002. — № 3. — С. 147—150.

Майоров І. Питання гармонізації кримінального законодавства Ук­раїни з правом збройних конфліктів // ПУ. — 1999. — № 2. — С. 79—80.

Хавронюк М. І., Дячук С. І., Мельник М. І. Військові злочини: Коментар законодавства // Відп. ред. М. Д. Дрига, В. І. Кравченко. — К.: А.С.К., 2002. — 272 с.

Про загальний військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. в редакції від 18 червня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 33. — Ст. 270; 2000. — № 30. — Ст. 235.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6 квітня

2000 р. // ВВР. — 2000. — № 28. — Ст. 224; 2003. — № 27. — Ст. 209. Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 р.

в редакції від 5 жовтня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 48. — Ст. 410; ОВУ. — 2003. — № 29. — Ст. 1443; 2004. — № 2. — Ст. 8.

Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 р. в редакції від 5 жовтня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 49. — Ст. 420; 2003. — № 27. — Ст. 209; 2004. — № 2. — Ст. 8.

107

Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Затвердже­ний Законом України від 24 березня 1999 року // ОВУ. — 1999. — № 19. — Ст. 812; ВВР. — 2003. — № 27. — Ст. 209; ОВУ. — 2004.

— № 8. — Ст. 464.

Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України: Затверджений Законом України від 24 березня 1999 року // ОВУ.

— 1999. — № 19. — Ст. 809; ВВР. — 2003. — № 27. — Ст. 209; ОВУ. — 2004. — № 8. — Ст. 464.

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Затвердже­ний Законом України від 24 березня 1999 року // ОВУ. — 1999. — № 19. — Ст. 809. ВВР. — 2003. — № 27. — Ст. 209; № 29. — Ст. 234; ОВУ. — 2004. — № 8. — Ст. 464.

До теми 21

Базов В. П. Кримінальна відповідальність за серйозні порушен­ня міжнародного гуманітарного права. Навч. посібник. — К.: Істи­на, 2003. — 136 с.

Попович В. Питання імплементації норм міжнародного гумані­тарного права в чинне кримінальне законодавство України // Дер­жава і право / Ін-т держави і права НАН України ім. В. М. Корець-кого. — Вип. 17 — 2002. — С. 382—386.

Попович В. Кримінальна відповідальність за злочини проти людяності // Проблеми державотворення в Україні. Матер. Х ре­гіон. наук.-практ. конф. (5—6 лютого 2004 р.). — Львів, 2004. — С. 507—509.

Яценко С. С. Міжнародні злочини // Юрид. енциклопедія. — Т. 3: К—М. — К.: Укр. енциклопедія, 2001. — С. 694—696.

Яценко С. С. Злочини міжнародного характеру // Юрид. енцик­лопедія. — Т. 2: Д—Й. — К.: Укр. енциклопедія, 1999. — С. 615—616.

Яценко С. С. Злочини проти миру і людства // Там само. — С. 619—620.

Яценко С. С. Конвенції про боротьбу зі злочинністю // Юрид. ен­циклопедія. Т. 3. : К—М. — К.: Укр. енциклопедія, 2001. — С. 204—205.

Яценко С. С. Геноцид // Юрид. енциклопедія. Т. 1: А—Г. — К.: Укр. енциклопедія, 1998. — С. 573—574.

Яценко С. С. Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни // Юридична енциклопедія. Т. 4: Н—П. — К.: Укр. енциклопедія, 2003. — С. 567—568.

Яценко С. С. Порушення законів та звичаїв війни // Там само. — С. 674—675.

108

Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Ук­раїні: Закон України від 8 липня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 36. — Ст. 316.

До теми 22

Бойцов А. И. Преступления против собственности. — СПб.: Юри­дический центр Пресс, 2002. — 775 с.

Бородин С. В. Преступления против жизни. — М.: Юристъ, 1999. — 356 с.

Волженкин Б. В. Служебные преступления. — М.: Юристъ, 2000. — 368 с.

Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятель­ности (экономические преступления). — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. — 312 с.

Гаухман М. Д., Максимов С. В. Ответственность за преступле­ния против собственности. — М.: АО «ЦентрЮрИнфоР», 2001. — 310 с.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой / Под общей ред. С. И. Никулина. — М.: Изд-во «Менеджер» совместно с изд-вом «Юрайт», 2001. — С. 309—1120.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В. М. Лебедев. 3-е изд., доп. и испр. — М.: Юрайт-Издат, 2004. — С. 284—891.

Крылова Н. Е. Основные черты нового Уголовного кодекса Франции. — М.: Спарк, 1996. — С. 4 — 19; 80 — 120.

Крылова Н. Е. Новый Уголовный кодекс Франции: Особенная часть // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. — 1995. — № 2. — С. 69—75.

Кузнецова Н., Вельцель Л. Уголовное право ФРГ. — Изд. Мос­ковского ун-та, 1980. — С. 139—170.

Курс уголовного права: Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. — М.: ИКД «Зерца-ло-М», 2002. — Т. 3. — 468 с; Т. 4. — 672 с.; Т. 5. — 512 с.

Лейленд П. Кримінальне право: Злочин, покарання, судочинство (англійський підхід). — К.: Основи, 1996. — С. 98—127.

Лопашенко Н. А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. — 802 с.

Навроцький В. О. Кримінальне законодавство зарубіжних дер­жав: питання Особливої частини. — Львів, 1999. — 56 с.

109

Никифоров А. С. Ответственность за убийство в современном уголовном праве: Комментарий. — М.: Учеб.-консульт. центр «ЮрИнфоР», 2000. — 60 с.

Никифоров Б. С., Решетников Ф. М. Современное американское уголовное право. — М.: Наука, 1990. — С. 106—192, 209—237.

Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. — М.: Юрид. лит., 1994. — 77 с.

Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российс­кой Федерации / Под ред. А. И. Чучаева. — М.: ИНФРА-М; КОНТРАКТ, 2004. — С. 248—795.

Российское уголовное право: В 2 т. / Под ред. А. И. Рарога. — М.: Профобразование, 2001. — Т. 2. Особенная часть. — 872 с.

Уголовное право России: Особенная часть: Учебник / Под ред.

B. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. — М.: Юристъ, 2003 — 496 с.

Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть: Учеб­ник. — Алматы: Жеті жаргы, 2003. — 792 с.

Серебренникова А. В. Преступные деяния против жизни по УК ФРГ // Вест. Московского ун-та. Серия 11. Право. — 1997. — № 3. —

C. 57—62.

Яценко С. С. Уголовно-правовая охрана общественного поряд­ка (сравнительно-правовой аспект). — Изд-во при Киевском гос. ун-те, 1986. — С. 78—116.

Яценко С. С. Відповідальність за злочини проти публічного по­рядку за законодавством США // Вісн. Київського ун-ту. Юрид. науки. — 1984. — Вип. 25. — С. 81—91.

Яценко С. С. Антропологічна школа // Юрид. енциклопедія. — Т. 1: А—Г. — К.: Укр. енциклопедія, 1998. — С. 124.

Яценко С. С. Уголовно-правовая охрана общественного поряд­ка по законодательству Финляндии // Пробл. правоведения. — 1985. — Вып. 46. — С. 76—85.

Яценко С. С. Уголовно-правовая охрана публичного порядка по общему праву Англии // Пробл. правоведения. — 1986. — Вып. 47. — С. 107—114.

Соединеннные штаты Америки: Конституция и законодатель­ные акты. — М.: Прогресс, Универс, 1993. — С. 557—701.

Уголовный кодекс Австрии. — М.: Зерцало, 2001. — 134 с.

Уголовный кодекс Республики Беларусь. — Минск, 2001. — 230 с.

Уголовный кодекс Республики Болгария. — СПб.: Юридичес­кий центр Пресс, 2001. — 298 с.

110

Уголовный кодекс Голландии. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2000. — 253 с.

Уголовный кодекс Грузии. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. — 409 с.

Уголовный кодекс Испании. — М.: Зерцало, 1998. — 218 с.

Уголовный кодекс Республики Польша. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. — 234 с.

Уголовный кодекс Российской Федерации. — М.: Омега — Л., 2004. — 168 с.

Уголовный кодекс Франции. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. — 648 с.

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. — 524 с.

Уголовный кодекс Швейцарии. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. — 350 с.

Уголовный кодекс Швеции. — МГУ, 2000. — 167 с.

Уголовный кодекс Японии. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. — 226 с.

Alan Reed and Peter Seago. Crіmіnal Lаw. — 2nd edіtіon. — Sweet and Maxwell, 2002. — P. 343—577.

Andrzej Marek. Komentarz do Kodeksu karnego. Czкњж ogуlna. — Warszawa: Wydawnіctwo Prawnіcze Sp, 2000. — 420 p.

Andrzej Marek. Prawo karne. — Warszawa: Wydawnіctwo C. H. BECK, 2001. — P. 393 — 690.

Kodeks karny. Czкњж szczegуlna. Komentarz do K.K. — T. 1 / Pod red. Andrzeja Zolla. — Krakow: Kantor Wydawnіczy ZAKAMYCZE, 1999. — 1120 p.

Kodeks karny. Czкњж szczegуlna. Komentarz do K.K. — T. 2 / Pod red. Andrzeja Zolla. — Krakow: Kantor Wydawnіczy ZAKAMYCZE, 1999. — 978 p.

Les dіsposіtіon du nouveau code penal// Nouveau code penal, mode d’emploі. — Parіs: «Documents», 1993. — P. 193—393.

Allen Mіchael J. Texbook on Crіmіnal Law. — Fіfth Edіtіon. — Blackstone Press Lіmіted, 1999. — P. 272—465.

Smіth J. C. The Law of Theft. — London, 1989. — 265 p.

Code penal. Nouveau Code penal. Ancіent Code penal. Textes, jurіsprudence, annotatіons. — Parіs: Dalloz, 2000. — 2384 p.

Sue Tіtus Reіd. Crіmіnal Law. — Fourth Edіtіon. — McGraw Hіll, 1998. — P. 152—385.

111

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.