Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Яценко,Кримінальне право України практикум.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
6.22 Mб
Скачать

ББК 67.9(4УКР)308я73 К82

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-1692 від 13 вересня 2002 р.)

Рецензенти: Туркевич І. К., доктор юридичних наук, професор; Скибицький В. В., доктор юридичних наук

Авторський колектив: Андрушко П. П., кандидат юридичних наук, доцент — глава 1 (у співав­торстві з Шапченком С. Д.); глава 2 (у співавторстві з Шапченком С. Д. і Яценком С. С.); глава 6 (у співавторстві з Кобзаренком П. В.); глави 7, 8, 9; глава 10 (у співавторстві з Кобзаренком П. В.); глави 12, 13, 14; глава 27 (у співавторстві з Матишевським П. С.); глави 29, 38; Кобзаренко П. В. , кандидат юридичних наук, доцент — глави 5, 11 (у співавторстві з Шапченком С. Д.); глави 6, 10 (у співавторстві з Андрушком П. П.);

Матишевський П. С. , доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України — глави 3, 23; глава 27 (у співав­торстві з Андрушком П. П.); глава 28; глава 32 (у співавторстві з Яцен-ком С. С.); глави 36, 39, 41;

Шапченко С. Д., кандидат юридичних наук, доцент — глава 1 (у співавторстві з Андрушком П. П.); глава 2 (у співавторстві з Анд-рушком П. П. і Яценком С. С.); глава 4; глави 5, 11 (у співавторстві з Кобзаренком П. В.); глави 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; Яценко С. С. (керівник авторського колективу), доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України — передмова; глава 2 (у співавторстві з Андрушком П. П. і Шапченком С.Д.); глави 24, 25, 26, 30, 31; глава 32 (у співавторстві з Матишевським П. С.); глави 33, 34, 35, 37, 40, 42

Кримінальне право України: Практикум: Навч. по-К82 сібник / Андрушко П. П., Шапченко С. Д. та ін.; За ред. С. С. Яценка. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 592 с.

ISBN 966-667-157-3

Посібник містить програми із Загальної та Особливої частин криміналь­ного права, методичні матеріали (методику виконання студентами завдань до практичних і семінарських занять, підготовки та проведення змодельова-них судових процесів, а також методичні рекомендації щодо вирішення за­дач), задачі майже з усіх тем навчального курсу кримінального права Украї­ни, а також перелік основних питань з кожної теми.

Буде корисним студентам вищих юридичних навчальних закладів та факультетів при вивченні кримінального права України.

ББК 67.9(4УКР)308я73+67.308я73

© Колектив авторів, 2004 ISBN 966-667-157-3 © Юрінком Інтер, 2004

Глава 1

Програма курсу

«Кримінальне право України.

Загальна частина»

для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тема 1. Поняття та загальна характеристика криміналь­ного права України як окремої галузі права. Кримінальне пра­во України як юридична наука та навчальна дисципліна у ви­щих навчальних закладах

Різні значення словосполучення «кримінальне право Украї­ни». Кримінальне право України як окрема галузь права, як юридична наука та як навчальна дисципліна у вищих навчаль­них закладах.

Кримінальне право України як окрема галузь права: по­няття, характерні особливості, місце в правовій системі.

Механізм кримінально-правового регулювання: поняття, за­гальна характеристика. Основні елементи механізму криміналь­но-правового регулювання: норми кримінального права, юри­дичні факти, кримінально-правові відносини, правозастосовні акти, акти реалізації кримінального права. Основні методи (типи) кримінально-правового регулювання. Основні завдання кримінального права та їх відображення в Кримінальному ко­дексі України 2001 р.

Кримінальне право України та інші галузі права, їх зв’язок та відмінності.

Система кримінального права України. Загальна та Особ­лива частини кримінального права України, їх особливості та взаємозв’язок. Система Загальної частини кримінального пра­ва України.

Кримінальне право України як юридична наука. Предмет та основні методи науки кримінального права. Основні напря­ми досліджень та завдання кримінально-правової науки на су­часному етапі розвитку України.

Кримінальне право України як навчальна дисципліна у ви­щих навчальних закладах, її предмет, основні методи та форми

4

вивчення. Система курсу Загальної частини кримінального пра­ва України. Загальна характеристика літератури до курсу.

Тема 2. Принципи кримінального права України

Поняття принципу права. Принципи права як особливий елемент його змісту. Система принципів кримінального права України.

Загальноправові принципи: верховенство права, рівність гро­мадян перед законом, гуманізм, справедливість тощо. Значення загальноправових принципів для кримінального права Украї­ни як окремої галузі права.

Міжгалузеві принципи права: винної відповідальності, пре­зумпції невинуватості тощо. Вплив міжгалузевих принципів права на зміст окремих інститутів та норм кримінального права України.

Галузеві принципи кримінального права: невідворотності кримінальної відповідальності, особистої відповідальності, еко­номії кримінальної репресії тощо. Основний зміст та особли­вості дії галузевих принципів на сучасному етапі розвитку кри­мінального права України.

Взаємодія принципів кримінального права України між собою. Можливість виникнення колізій (суперечностей) між окремими його принципами. Основні підходи до вирішення таких колізій.

Тема 3. Кримінальний кодекс та інші джерела криміналь­ного права України

Поняття «джерела кримінального права». Основні джерела сучасного кримінального права України.

Конституція України як джерело кримінального права Ук­раїни. Особливості окремих положень Конституції України, що мають кримінально-правовий зміст.

Кримінальний кодекс України 2001 р. — основне джерело кримінального права України. Загальна характеристика чинного Кримінального кодексу України. Кримінальний кодекс 1960 р. як джерело кримінального права України.

Міжнародні договори як джерела кримінального права Ук­раїни. Особливості імплементації окремих положень міжнарод­них договорів у кримінальне право України.

Рішення Конституційного Суду України як джерела кримі­нального права України.

5

Нормативно-правові акти, які містять окремі положення кри­мінально-правового характеру чи частково визначають зміст окремих кримінально-правових норм. Відмінність таких норма­тивно-правових актів від джерел кримінального права України. Юридична природа та кримінально-правове значення роз’яс­нень Пленуму Верховного Суду України.

Основні етапи розвитку кримінального права України. За­гальна характеристика основних джерел кримінального права України на окремих етапах його розвитку.

Нормативні приписи окремих джерел кримінального права України. Особливості норм КК України та інших кримінально-правових актів.

Поняття чинності КК та інших джерел кримінального права України в часі. Визначення поняття часу вчинення злочину в КК України та відмежування цього поняття від інших кримі­нально-правових понять (моменту визнання злочину закінче­ним, фактичного припинення злочинного діяння). Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність (кримінального зако­ну) та інших джерел кримінального права у часі.

Поняття чинності КК та інших джерел кримінального права України у просторі. Поняття місця вчинення злочину за КК України. Принципи чинності закону про кримінальну відпові­дальність (кримінального закону) у просторі: територіальний, національний (громадянства), універсальний, реальний. Особ­ливості дії зазначених принципів з урахуванням положень КК України та міжнародних договорів. Правові наслідки засуджен­ня особи за межами України. Видача особи, яка обвинувачуєть­ся у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення зло­чину.

Тлумачення в кримінальному праві. Види і способи тлума­чення окремих положень КК та інших джерел кримінального права України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.