Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ярошева О.І.Основи Екології.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
2.34 Mб
Скачать

178

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ

І ТОРГІВЛІ ім. М. ТУГАН - БАРАНОВСЬКОГО

Кафедра екології і фізики

О.І. Ярошева

Основи екології

Курс лекцій

Для студентів денної і заочної форм навчання

всіх спеціальностей

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри екології і фізики

Протокол №9 від 01 .02. 2005р.

Донецьк – 2005

Ст.

ЗМІСТ 2

Лекція1 ЕКОЛОГІЯ ЯК ПРИРОДНИЧА ТА ГУМАНІТАРНА НАУКА 6

Вступ 6

1.1 Предмет екології, її об’єкт і завдання. Становлення і розвиток екологічної науки 8

1.2 Місце екології в системі наукових знань 9 1.3 Структура екології 11

1.4 Соціальні аспекти екології 13

1.5 Методи досліджень в екології. Метод моделювання 14

Лекція 2 екосистеми, їхні властивості і закони функціонування 18

2.1 Концепція екосистеми. Критерії виділення екосистем 18 2.2 Класифікація екосистем 19

2.3 Компоненти екосистеми, закони формування їхньої

структури 20

2.4 Екологічні фактори 22

2.5 Лімітуючи екологічні фактори, принцип Лібіха.

Межа толерантності екосистеми. Принцип емерджентності 22

2.6 Функціонування екосистем. Потоки енергії та речовини

в екосистемах 25

2.7 Концентрація речовини у трофічних ланцюгах 30

2.8 Розвиток та еволюція екосистем 31

2.9 Стійкість і саморегуляція екосистем 35

Лекція 3 біосфера її структура та закони функціонування 38

3.1 Поняття біосфери. Вчення В. І. Вернадського

про біосферу 38

3.2 Структура біосфери 40

3.2.1 Основні типи речовини в біосфері 40

3.2.2 Атмосфера 40

3.2.3.Гідросфера 42

3.2.4 Літосферa 43

3.2.5 Живі організми у біосфері 44

3.3 Структура біосфери запропонована М.Ф.Реймерсом 45

3.4 Функціонування біосфери 45

3.4.1 Функції живої речовини у біосфері 45

3.4.2 Складові енергетичного балансу в біосфері 47

3.4.3 Біохімічні кругообіги речовини. 50

3.5 Стабільність біосфери 56

3.6 Самоорганізація біосфери 59

Лекція 4 СОЦІОЕКОСИСТЕМИ, ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ 61

4.1 Соціоекологія - наука про структуру і закони функціонування соціоекосистем. Поняття соціоекосистеми 61

4.2 Історія взаємовідносин людського суспільства і природи.

Чотири етапи розвитку глобальної соціоекосистеми нашої

планети 62

4.3 Класифікація і структура соціоекосистем 66

4.4 Функціонування соціоекосистем. Залежніст соціоекосистем

від речовинно- енергетичного балансу 67

4.5 Соціоекосфера. Навчання Вернадського В.І. про ноосферу 68

4.6 Роль соціоекології в розвитку соціологічної культури 71

Лекція 5 РОЗВИТОК СИСТЕМИ "БІОСФЕРА - ЛЮДИНА" 73

5.1 Критичні епохи в історії еволюції біосфери Землі 73

5.1.1 Докембрійський період 73

5.1.2 Полеозойська ера 74

5.1.3 Мезозойська ера 75

5.1.4 Кайнозойський етап 75

5.2 Походження людини. Вплив змін навколишнього середовища на еволюцію людини 76

5.3 Еволюція біосфери 78

5.4 Цивілізація і біосфера Землі 79

5.5 Сучасна екологічна ситуація. Антропогенна

деградація біосфери 80

5.6 Зростання народонаселення Землі і екологічні проблеми 83

Лекція 6 ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ 86

6.1Соціально-економічний механізм взаємодії суспільства

і природи. Природокористування і природні ресурси 86

6.2 Економічний і еколого - економічний принципи

природокористування. Перехід до соціоекологічного

принципу природокористування 89

6.3 Завдання раціонального природокористування 90

6.4 Розрахунок еколого-економічної ефективності виробничих

процесів. Визначення еколого-економічної шкоди 95

6.5.Економічні оцінки і стимули відтворення природного

середовища 96

6.6 Плата за природокористування 101

6.7 Проблеми гармонізації взаємодії між суспільством і

природою 104

Лекція7 ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ 107

7.1 Роль юриспруденції в регулюванні взаємодії між

суспільством і природою. Норми права у цій області 107

7.2 Три етапи в історії правового регулювання суспільних

відносин у сфері взаємодії суспільства і природи 108

7.3 Головні джерела соціоекологічного права в Україні 110

7.4 Екологічні нормативи і стандарти 111

7.5 Еколого-правова відповідальність 113

7.6 Державне управління в галузі охорони навколишнього

середовищ і природокористування 114

7.7 Міжнародна-правова охорона навколишнього середовища. 116

Лекція 8 ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 119

8.1 Загальна характеристика глобальних проблем 119

8.2 Забруднення біосфери 121

8.2.1 Забруднення атмосфери 121

8.2.2 Забруднення гідросфери 122

8.2.3 Забруднення грунтів 125

8.2.4 Радіація у біосфері 126

8.2.5 Токсична дія забруднюючих речовин 128

8.3 Екологічні наслідки забруднення біосфери і

безгосподарної діяльності людей 130 8.3.1 «Парниковий ефект» 131

8.3.2 Виснаження озонового прошарку 132

8.3.3 Кислотні дощі 133

8.3.4 Масове зведення лісів 134

8.3.5. Відходи виробництва 135

8.3.6 Сільське господарство 136

8.3.7. Виробництво енергії 136

      1. Екологічна криза, як криза антропоцентричної 137

Лекція 9 МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ

ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 140

9.1 Міжнародна екополітика на урядовому та

неурядовому рівнях 140

9.2 Діяльність урядових та неурядових міжнародних

організацій у галузі охорони навколишнього середовища 143

9.2.1 Діяльність МСОП 143

9.2.2 Діяльність ООН. 145

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.