Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Юдіна Т.І.та ін. Практичний посібник.Диплом.про...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
2.22 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М. Туган-Барановського

Кафедра організації громадського харчування

Практичний посібник

до виконання технологічної частини дипломного проекту для студентів

денної та заочної форм навчання факультету харчування

Донецьк-2004

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М. Туган-Барановського

Кафедра організації громадського харчування

Юдіна Т.І., Роберман Н.Д., Ветров В.М.

Практичний посібник

до виконання технологічної частини дипломного проекту для студентів

денної та заочної форм навчання факультету харчування

Затверджено на засіданні

кафедри організації громадського харчування

Протокол № 22 від 1.06.2004 р.

Схвалено навчально-методичною радою ДонДУЕТ,

Протокол № __ від __. __.2004р.

Донецьк-2004

ББК 65.431 я 73

Ю 16

УДК 378.2:640.45.001.63

Рецензенти:

канд. техн. наук, проф. Г.Ф. Коршунова,

канд. екон. наук, доц. М.М.Левченко

Юдіна Т.І.

Ю 16 Практичний посібник до виконання технологічної частини дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання факультету харчування/ Юдіна Т.І., Роберман Н.Д., Ветров В.М. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 114 с.

Наданий зміст та алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування дипломного проекту, виконання розділу “Розробка організаційно-технологічних процесів підприємства” щодо проектування різних типів підприємств ресторанного господарства. Наведені необхідні довідкові матеріали.

ББК 65.431 я 73

© Колектив авторів, 2004

© Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського, 2004

Зміст

Вступ

4

1. Техніко-економічне обґрунтування проекту

5

1.1. Дослідження ринку

6

1.2. Характеристика підприємства харчування, що проектується

7

2. Розробка організаційно-технологічних процесів підприємства

9

2.1. Виробнича програма підприємства

9

2.2. Розрахунок приміщень для прийому та зберігання сировини

13

2.3. Проектування процесів механічної обробки сировини

17

2.4. Проектування процесів теплової обробки продуктів

31

2.5. Проектування інших виробничих, торгових, адміністративно-побутових і технічних приміщень

45

3. Література

52

Додатки

53

Вступ

Дипломний проект є найважливішою формою самостійної роботи студента, у процесі якої він одержує знання, вміння та навички у проведенні дослідних, проектних, розрахункових та інших видів робіт, притаманних інженеру-технологу.

Метою дипломного проектування є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів щодо обраної спеціальності, а також перевірка можливості застосувати ці знання при постановці та вирішенні інженерно-технологічних, маркетингових, організаційних, інженерно-техніч-них, дослідних, економічних та проектних задач, що розробляються у дипломному проекті.

Дипломний проект складається з пояснювальної записки та графічного матеріалу.

Розрахунково-пояснювальна записка до дипломного проекту, як правило, має наступну структуру:

Завдання на дипломний проект

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.