Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Яценко,Кримінальне право України практикум.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
6.22 Mб
Скачать

Тема 4. Поняття злочину та класифікація злочинів

Визначення поняття злочину на різних етапах розвитку людської цивілізації. Основні типи законодавчого визначення поняття злочину в сучасному кримінальному праві. Проблеми визначення поняття злочину в теорії кримінального права.

Поняття злочину за КК України. Ознаки злочину, їх загаль­на характеристика. Юридична природа положення ч. 2 ст. 11

6

КК України щодо малозначності діяння, його значення для пра-возастосовної практики.

Злочини та інші правопорушення: співвідношення, спільні ознаки, відмінності.

Класифікація злочинів у кримінальному праві. Окремі види класифікації злочинів, що використовуються в КК України. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості в КК України та її кримінально-правове значення.

Тема 5. Склад злочину і кваліфікація злочинів

Різні значення терміну «склад злочину»: склад злочину як специфічна юридична конструкція в кримінальному праві (юри­дичний склад злочину); склад злочину як системне поєднання юридичних фактів (фактичний склад злочину); склад злочину як елемент правосвідомості і категорія науки кримінального права.

Особливості юридичного складу злочину як специфічної юридичної конструкції в кримінальному праві. Співвідношен­ня поняття злочину і юридичного складу злочину.

Основні функції юридичного складу злочину в механізмі кримінально-правового регулювання.

Загальна структура, специфічна конструкція та нормативний зміст юридичного складу злочину як його основні криміналь­но-правові характеристики.

Загальна структура юридичного складу злочину, її складові частини.

Специфічна конструкція юридичного складу злочину як си­стемне поєднання його елементів. Обов’язкові та альтернативні елементи специфічної конструкції юридичного складу злочи­ну. Особливі елементи юридичного складу злочину. Зв’язки між окремими елементами юридичного складу злочину.

Нормативний зміст юридичного складу злочину як су­купність визначених кримінальним законом змістовних харак­теристик його обов’язкових та альтернативних елементів і зв’язків між ними. Загальний та конкретизований нормативний зміст юридичного складу злочину. Ознака юридичного складу злочину як змістовна характеристика його окремого елементу та зв’язку між елементами. Особливості окремих різновидів оз­нак юридичного складу злочину (постійні, бланкетні, оціночні тощо).

7

Юридичний склад злочину, кримінально-правова норма і диспозиція статей кримінального закону.

Проблеми класифікації юридичних складів злочинів. Підста­ви (критерії) поділу юридичних складів злочинів на види. Ос­новні види юридичних складів злочинів та їх кримінально-пра­вова характеристика.

Фактичний склад злочину як передбачене кримінальним за­коном системне поєднання юридичних фактів. Місце та функції фактичного складу злочину в механізмі кримінально-правово­го регулювання.

Склад злочину як елемент правосвідомості. Спірні питання щодо складу злочину в науці кримінального права.

Поняття кваліфікації злочинів. Кваліфікація злочинів – різновид кримінально-правової кваліфікації. Кваліфікація зло­чинів як стадія застосування кримінального закону. Загальний механізм кваліфікації злочинів. Формула кваліфікації злочину (злочинів) та юридичне формулювання обвинувачення як ос­новні форми закріплення кваліфікації злочинів у процесуаль­них документах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.