Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Для самостійної роботи - частина 1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
7.32 Mб
Скачать

Точки розриву функції

Це точки, в яких функція не є неперервною, тобто якщо функція неперервна в околі точки х0, але не є неперервною саме в точці х0.

Це точки, в яких:

 1. Функція у = не визначена.

 2. Не існує границя .

 3. Існує границя , але вона не співпадає із значенням функції в цій точці. .

Класифікація точок розриву

1 порядку

2 порядку

Точка х0 - якщо не виконується хоча б одна з умов 1, 4, 5.

Якщо лівостороння границя функції і правостороння існують, але не рівні між собою

х

Стрибок функції: - або - - усувний стрибок якщо стрибок дорівнює нулю. Якщо не існує. Якщо існує, то це ізольована точка.

Точка х0 – якщо не існує або нескінчена хоча б одна з границь функції зліва або справа у точці х0.

Неусувний розрив (нескінчений).

0 а х

Правила відшукання точок розриву:

Елементарна функція може мати розрив, якщо:

  1. Тільки в окремих точках, але не може бути розривною у всіх точках будь-якого інтервалу.

  2. Тільки в точках, де вона не визначена, якщо вона визначена хоча б з однієї сторони від цієї точки в скіль завгодно близьких до неї точках.

Неелементарна функція може мати розриви, як в точках, де вона не визначена, так і в точках, де вона визначена.

Якщо функція задана декількома різними формулами для різних інтервалів змінення х, то вона може мати розриви саме в точках, де змінюється її аналітичний вираз.

Опитувальні листи до лекцій

Заповнити опитувальні листи в колонці „Код відповіді”.

Модуль №1. Елементи лінійної алгебри

Питання

Код відповіді

1.

Визначники – це:

 1. Число у вигляді довільної таблиці числових або літерних значень.

 2. Число у вигляді квадратної таблиці числових або літерних значень.

 3. Прямокутна таблиця числових або літерних значень.

2.

Детермінант позначається:

 1. А, В, ...

 2. ,

 3. , ( )

3.

Матриці – це:

 1. Число у вигляді довільної таблиці числових або літерних значень.

 2. Число у вигляді прямокутної таблиці.

 3. Довільна таблиця числових або літерних значень.

 4. Квадратна таблиця, яку можна обчислити.

4.

Матриці позначаються:

 1. А, В, ...,

 2. ,

d) ,

5.

Добуток прямокутних матриць існує:

 1. завжди.

 2. , коли

 3. , коли

 4. , коли

6.

Для знаходження оберненої матриці застосовують:

 1. Алгебраічні доповнення елементів прямокутної матриці, та операцію транспонування.

 2. Алгебраічні доповнення елементів квадратної

матриці, та операцію транспонування.

 1. Мінори елементів квадратної матриці, та операцію множення матриць.

 2. Мінори елементів будь-якої матриці, та операцію піднесення матриці у степень.

7.

Ранг матриці – це...

 1. Порядок будь-якого ненульового мінору.

 2. Порядок найвищого ненульового мінору.

 3. Порядок найвищого нульового мінору.

 4. Будь-який визначник із елементів матриці.

8.

Система лінійних алгебраічних рівнянь - це...

 1. Сукупність будь-якої кількості рівнянь.

 2. Сукупність нескінченої кількості будь-яких рівнянь

 3. Сукупність скінченої кількості лінійних рівнянь.

 4. Сукупність однорідних рівнянь.

9.

Теорема Кронекера –Капелі: „Для сумісної системи лінійних рівнянь необхідно і достатньо...

 1. , де А – матриця, А* - розширена матриця

 2. , де А* – матриця, А - розширена матриця

 3. , де А – матриця, А* - розширена матриця

 4. , де А* – матриця, А - розширена матриця

10

Необхідність мати однакову кількість рівнянь і змінних

 1. Для метода Гауса і метода оберненої матриці.

 2. Для метода Крамера і метода оберненої матриці.

 3. Для метода оберненої матриці і правила Крамера.

11

Сутність метода Гауса полягає в...

 1. Складанні і обчисленні визначників.

 2. В розв’язанні матричного рівняння.

 3. Метод послідовного виключення невідомих.

 4. В знаходженні оберненої матриці.

12

Сутність метода Крамера полягає в...

 1. Складанні і обчисленні визначників.

 2. В розв’язанні матричного рівняння.

 3. Метод послідовного виключення невідомих.

 4. В знаходженні оберненої матриці.

Модуль №2. Аналітична геометрія.

Питання

Код відповіді

1.

Вектор – це...

 1. Величина скалярна (характеризується модулем).

 2. Величина, яка характеризується числовим значенням і напрямком.

 3. Відрізок, довжина якого дорівнює одиниці.

2.

Скалярний добуток векторів застосовується для...

 1. Визначення кута між прямими та площинами.

 2. Обчислення площі паралелограма.

 3. Обчислення об’єму паралелепіпеда.

3.

Векторний добуток векторів застосовується для...

 1. Визначення кута між прямими та площинами.

 2. Обчислення площі паралелограма.

с) Обчислення об’єму паралелепіпеда.

4.

Змішаний добуток векторів застосовується для...

 1. Визначення кута між прямими та площинами.

 2. Обчислення площі паралелограма.

с) Обчислення об’єму паралелепіпеда.

5.

Пряма на площині визначається...

 1. Точкою та напрямком (нормальним вектором (а,b) або (m,n) напрамляючим вектором).

 2. Точкою та напрямком (нормальним вектором).

 3. Точкою та напрямком (напрамляючим вектором).

6.

Пряма в просторі визначається...

 1. Точкою та напрямком (нормальним вектором (а,b) або (m,n) напрамляючим вектором).

 2. Точкою та напрямком (нормальним вектором).

с) Точкою та напрямком (напрамляючим вектором).

7.

Площина в просторі визначається...

 1. Точкою та напрямком (нормальним вектором (а,b) або (m,n) напрамляючим вектором).

 2. Точкою та напрямком (нормальним вектором).

С) Точкою та напрямком (напрамляючим вектором).

8.

= 0 визначає...

 1. Рівняння прямої у просторі.

 2. Рівняння площини, що проходе через 3 точки.

 3. Канонічне рівняння прямої.

 4. Загальне рівняння площини.

9.

Умова паралельності прямих у просторі:

 1. .

 2. .

 3. .

10

Умова перпендикулярності площин:

 1. .

 2. .

 3. .

 4. .

11

- це формула...

 1. Відстані від точки до прямої на площині.

 2. Відстані від точки до площини.

 3. Відхилення від точки до прямої у просторі.

 4. Відхилення від точки до площини.

12

Ц е малюнок...

 1. Еліпса

 2. Гіперболи у2 = 2рх

 3. Параболи х2 = 2ру

 4. Кола

13

Поверхнєю 2 порядку є рівняння:

 1. Ах + Ву + Сz + D = 0

с) Ах2 + Ву2 + Сх + Dу + F = 0

Модуль №3. Вступ до математичного аналізу.

Питання

Код відповіді

1.

Ц е малюнок...

 1. Перетину множин.

 2. Об’єднання множин.

 3. Різниці множин.

 4. Доповнення множин.

2.

Функція - це...

 1. Фігура в просторі.

 2. Дія алгебоаічна.

 3. Закон про відповідність.

 4. Перетворення простору.

3.

Обмеженням для області визначення є:

 1. Відшукання для аргументів , .

 2. Логарифмування недодатніх чисел.

 3. Добування коренів непарних степенів з від’ємних чисел.

 4. Відшукання для аргументів f 1.

4.

Складна функція – це...

 1. Трансцендентна функція.

 2. Елементарна функція.

 3. Іраціональна функція.

 4. Композиція функцій.

5.

Монотонність функції – це...

 1. Екстремуми функції.

 2. Обмеженість функції.

 3. Зростання, спадання функції.

 4. Періодичність функції.

6.

Яка з формул є чудовою границею?

 1. .

 2. .

 3. .

 4. = е.

7.

Яка з формул належить до основних еквівалентностей?

 1. .

 2. -1

 3. .

8.

Дозволяє позбавитися від невизначеностей теорема...

 1. Теорема Безу.

 2. Теорема Гауса.

 3. Теорема Вейєрштраса.

 4. Теорема Даламбера.

9.

Функція неперервна в точці х0, якщо вона...

 1. Не визначена в точці х0 і в деякому її колі та існує значення та існує границя .

 2. Визначена в точці х0 і в деякому її колі та існує значення та існує границя = .

 3. Визначена в точці х0 і не існує границя .

10

Точка розриву першого роду – це...

 1. Коли односторонні границі існують і однакові.

 2. Коли односторонні границі існують, але різні.

 3. Коли хоча б одна з односторонніх границь – не існує або нескінчена.

 4. Коли одна з односторонніх границь – нескінчена.

11

Точка розриву другого роду – це...

 1. Коли односторонні границі існують, але різні.

 2. Коли хоча б одна з односторонніх границь – не існує або нескінчена..

с) Коли односторонні границі існують і однакові.

12

Стрибок функції дорівнює...

 1. + .

 2. · .

 3. - .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.