Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Для самостійної роботи - частина 1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
7.32 Mб
Скачать
  1. Стисла робоча програма (осінній семестр)

    1. Тематика лекцій

тем

Найменування теми лекцій

Кількість

годин

Назва вмінь, що формуються

Модуль №1. Елементи лінійної алгебри

1

Визначники.

Властивості визначників.

Обчислення визначників

2

Обчислювати визначники 2 і 3 порядків різними способами.

2

Визначники вищих порядків

Самос-тійно

Знаходити найбільш раціональні методи обчислення визначників.

3

Матриці та дії над ними.

Ранг матриці.

Обернена матиця.

2

Працювати з матрицями, розуміти чим вони відрізняються від визначників і де застосовуються.

4

Системи лінійних рівнянь. Правило Крамера. Метод Гауса. Розв'язання систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці.

2

З великої кількості властивостей, що характеризують реальний об'єкт або процес, відокремлювати та розглядати невелику кількість властивостей, абстрагуючись від інших

Модуль №2. Аналітична геометрія на площині

та в просторі.

5

Системи координат: прямокутна, циліндрична, сферична.

2

Застосовувати загальні евристичні прийоми основних розумових дій.

6

Рівняння лінії 1-го порядку на площині.

Ділення відрізку в даному відношенні

2

Застосовувати допоміжні побудови.

7

Криві 2-го порядку

2

Будувати криві.

7

Прямокутна система координат у просторі.

2

Здійснювати перехід до рівносильної задачі.

8

Вектори, операції над векторами, їх властивості

Самос-тійно

Здійснювати самоконтроль та самооцінку.

9

Полярна система координат. Рівняння прямої, площини.

2

Застосовувати специфічні прийоми: підведення під поняття й одержання наслідків.

10

Площина і пряма лінія в

просторі. Відстань між прямою та площиною, між прямими, між площинами. Умови паралельності та перпендикулярності прямих і площин

2

Застосовувати специфічні евристичні орієнтири: намалювати, розглянути декілька моделей задачі, знайди зв’язок між ними

11

Поверхні другого порядку.

2

Будувати поверхні 2 порядку.

Модуль №3. Вступ до математичного аналізу.

12

Функція. Область її визначення. Способи задання. Основні функції елементарні, властивості їх і графіки.

Самос-тійно

Аналізувати і систематизувати існуючі знання, робити узагальнені висновки.

13

Границя числової

послідовності. Границя функції неперервного аргументу. Точки розриву функції першого і другого роду.

Неперервність функції в точці та на відрізку.

2

Застосовувати спеціальні базові евристичні розв’язання задач: розбиття складної задачі на підзадачі. Вміння розрізняти точки розриву першого і другого роду, знаходити стрибок функції

14

Нескінченно малі та нескінченно великі функції.

2

Переходити від нескінченно малих до нескінченно великих і навпаки. Застосовувати їх.

Всього годин:

24

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.