Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Для самостійної роботи - частина 1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
7.32 Mб
Скачать

І. Загальні положення

Зміст дисципліни.

Мета: розвиток аналітичного мислення, озброєння знаннями з основних розділів вищої математики: відповідними уміннями застосування знань до вивчення фахових дисциплін спеціальності, навчити складати математичні моделі процесів і конструкцій, пов’язаних з діяльністю фахівців, вивчати моделі, інтерпретувати результати.

Зміст дисципліни: лінійна і векторна алгебра, диференціальне та інтегральне числення, аналітична геометрія, функції однієї змінної, диференціальні рівняння, функції декількох змінних, ряди, теорія ймовірностей та математична статистика.

Уміння, на формування яких націлене навчання:

Навчально - організаційні уміння:

 1. Сприймати, ставити навчальну задачу, планувати діяльність.

 2. Раціонально виконувати завдання.

 3. Прогнозувати результати роботи.

 4. Здійснювати самоконтроль і самооцінку.

 5. Керувати роботою групи.

Навчально - інформаційні уміння:

 1. Уміння спостерігати.

 2. Уміння працювати з підручником: складати план, тези, конспект.

 3. Уміння працювати з довідковою і додатковою літературою.

 4. Бібліографічна грамотність.

 5. Уміння працювати з технічними засобами навчання.

Евристичні уміння:

 1. Уміння створювати евристичну модель.

 2. Уміння застосовувати загальні евристичні прийоми основних розумових дій.

 3. Уміння застосовувати специфічні прийоми: підведення під поняття й одержання наслідків.

 4. Уміння застосовувати загальні евристичні орієнтири: правила орієнтири, правила – поради, еврестичні схеми, стратегії...

 5. Уміння застосовувати специфічні евристичні орієнтири: намалювати, дослідити за частинами, сформулювати еквівалентну проблему, модефікувати. Розглянути декілька моделей задачі, знайди зв’язок між ними, тощо.

 6. Уміння застосовувати загальні евристичні приписи: евристичні питання, вказівки – поради.

 7. Уміння застосовувати спеціальні базові евристики до розв’язання задач: залучення допоміжних наочних моделей, інтерпритація формулювання задачі по-іншому, розбиття складної задачі на підзадачі, застосування допоміжних побудов, перехід до рівносильної задачі, та інші.

Навчально - комунікативні уміння:

 1. Уміння володіти монологічним мовленням: повідомлення, розповідь, тематична відповідь, у тому числі з використанням міжпредметних зв’язків, доповідь, повідомлення інформаційні та проблемні, реферат.

 2. Оволодіння діалогічним і полілогічним мовленням, участь у творчому обміну думками і дискусії.

Нормативні дані за навчальним планом

Форма

навчання

Курс

Семестр

Обсяг годин

Заліки (семестри)

Іспити (семестри)

Усього за навчальним планом

У тому числі

Аудиторні

Самостійна робота

лекції

практичні

семінарські

лабораторні

Всього

Денна

І

1

144

34

46

80

64

І

2

73

18

24

42

31

ІІ

3

136

28

28

8

64

72

ІІ

4

54

16

12

14

42

12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.