Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипломная работа печатать.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
248.28 Кб
Скачать

1

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………

2

РОЗДІЛ 1. Конкуренція як економічна категорія ......................................

4

1.1 Поняття та умови виникнення конкуренції …………………………

4

1.2 Види конкуренції ………………………………………………………

7

1.3 Конкурентне середовище - підприємства

16

РОЗДІЛ 2. Позиціонування підприємства в сучасних умовах………….

24

2.1 Сучасний стан конкуренції …………………………………………...

2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності ФОП «Талах С. І.»…….

24

26

2.3 Конкурентне середовище підприємства ФОП «Талах С. І.» ……….

45

РОЗДІЛ 3. Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємства ………………………………………………………………

57

3.1 Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємства ФОП «Талах С.І.»…………………………………………………………..

57

3.2 Стратегія диференціації……………………………………………….

59

3.3 Розробка заходів спрямованих на підвищення. конкурентоспроможності підприємства ФОП»Талах С. І.»……………..

63

РОЗДІЛ 4. Охорона праці…………………………………………………

72

4.1 Аналіз законодавчої бази та нормативна основа охорони праці …..

72

4.2 Аналіз санітарно-гігієнічних умов на робочому місці………………

73

4.3 Пожежна безпека ………………………………………………………

76

РОЗДІЛ 5. Цивільний захист………………………………………………

79

5.1 Прогнозування та оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах ……………………………………………..

79

5.2 Рішення…………………………………………………………………

81

5.3 Висновок до розділу……………………………………………………

86

ВИСНОВКИ ……………………………….……………………………….

87

Список використаної літератури…………………………………………..

91

ВСТУП

Значення стратегічноі поведінки, що дозволяє підприємству виживати в конкурентній боротьбі в довгостроковій перспективі, різко зросла в останні десятиліття. Всі підприємства в умовах жорсткої конкуренції, мінливої ситуації повинні не тільки концентрувати увагу на внутрішньому стані справ, але і виробляти стратегію довгострокового виживання, яка дозволяла б їм встигати за змінами, що відбуваються в їх оточенні. Зараз же, хоча і не знімається заввдання раціонального використання потенціалу в поточній діяльності, виключно важливим стає здійснення такого управління, яке забезпечує конкурентні переваги в мінливому навколишньому середовищу.

Якщо раніше вважалося, що великий має кращі шанси перемогти в конкуренції порівняно з маленьким, то тепер все більш зрозумілим стає факт, що переваги в конкурентній боротьбі отримує більш швидкий. Прискорення змін у навколишньому середовищі, поява нових запитів і зміна позиції споживача, зростання конкуренції за ресурси, інтернаціоналізація бізнесу, поява нових, часто абсолютно несподіваних можливостей для здійснення бізнесу, розвиток інформаційних мереж, що роблять можливим блискавичне поширення й одержання інформації, широка доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів, а також ряд інших факторів призвели до різкого зростання значення управління конкурентоспроможністю товару і в цілому підприемства.

Практика бізнесу показала, що не існує конкурентної стратегії, єдиної для всіх компаній, як і не існує єдиного універсального стратегічного управління. Кожне підприємство унікальне у своєму роді, і процес вироблення конкурентної стратегії для кожного підприємства унікальний, тому що він залежить від позиції фірми на ринку, динаміки її розвитку, її потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик виробленого нею товару або послуг, стану економіки, культурного середовища і ще багато чого іншого. У той же час є ряд основних моментів, які дозволяють говорити про деякі узагальнених принципах здійснення стратегічного управління. Конкурентне управління - це в першу чергу продукт творчості вищого керівництва, але в той же час можна говорити і про певну теорії такого управління, знання якої дозволяє більш ефективно здійснювати управління організацією.

Таким чином, актуальність вивчення і застосування методів конкурентної боротьби в управлінні підприємства все більше зростає. Саме це і визначило вибір теми дипломної роботи.

Мета дипломної роботи розглянути стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах ФОП «Талах С. І.

Об'єктом дослідження обрано підприємство ФОП «Талах С. І.»

Розділ 1. Конкуренція як економічна категорія

    1. Поняття та умови виникнення конкуренції

     Конкуренція - це суперництво, економічна боротьба, змагальність між продавцями - виробниками за право здобуття максимального прибутку і між покупцями при купівлі товарів за велику вигоду.

     Конкурентна боротьба сприяє ефективному використанню обмежених ресурсів. Ресурси розподіляються по галузях і видам виробництва таким чином, щоб продукція, отримана від цих ресурсів, приносила їм прибуток. Вона є регулюючою силою в умовах ринку. Адам Сміт назвав її «невидимою рукою».

     Конкуренція виконує в ринковій економіці найважливішу функцію - вона змушує виробників враховувати інтереси споживача, а значить, і інтереси суспільства в цілому. У ході конкуренції ринок з безлічі товарів відбирає тільки ті, які потрібні споживачам. Саме їх вдається продати. Інші ж залишаються незатребуваними, і виробництво їх скорочується. Конкуренція являє собою конкретний механізм, за допомогою якого ринкова економіка вирішує фундаментальні питання: що, як і для кого виробляти?

    Конкуренція відіграє важливу роль в ринкових відносинах. Вона стимулює розвиток економіки і самих працівників, діяльність самостійних одиниць. Через неї товаровиробники як би контролюють один одного. Їх боротьба за споживача призводить до зниження цін, зменшення витрат виробництва, поліпшенню якості продукції, розвитку науково-технічного прогресу.

     Конкуренція являє собою суперництво суб'єктів господарської діяльності для досягнення найбільш високих результатів у своїх інтересах. Як економічний закон конкуренція виражає причинно-наслідковий зв'язок між інтересами суб'єктів господарювання і результатами в розвитку економіці.

    При наявності конкуренції на ринку виробники постійно прагнуть знизити свої виробничі витрати, щоб збільшити прибуток. В результаті підвищується продуктивність, знижуються витрати і підприємство отримує можливість зменшити ціни. Конкуренція також спонукає виробників покращувати якість товарів і постійно збільшувати різноманітність пропонованих товарів і послуг. Таким чином, виробники змушені постійно боротися з конкурентами за покупців на ринку збуту шляхом розширення і поліпшення асортименту високоякісних товарів і послуг, пропонованих за нижчими цінами. Від цього виграє споживач. Основні умови виникнення конкуренції: повна господарська (економічна) відособленість кожного товаровиробника повна залежність товаровиробника від кон'юнктури ринку; протистояння всім іншим товаровиробникам в боротьбі за купівельний попит. Конкуренція найважливіший елемент ринку, що грає роль в підвищенні якості продукції, робіт і послуг, зниженні виробничих витрат, в освоєнні технічних новинок і відкриттів.

Конкуренція направляє обмежені ресурси в ті галузі і види діяльності, на продукцію та послуги яких є попит. Це називається, а локаційної функцією або функцією розміщення.

     Інноваційна функція конкуренції полягає в стимулюванні впровадження досягнень науки і техніки, нових технологій, випуску нових видів продукції та послуг, підвищення якості продукції та послуг, і т.д.

     Функція конкуренції, яка полягає у створенні умов для отримання доходів і прибутку найбільш успішними підприємствами і яка веде до банкрутства підприємства, продукція і послуги не затребувані споживачем, називається розподільною.

 Конкуренція є інструментом (засобом), яке перешкоджає виникненню і існуванню стійкої монопольної влади на ринку. Наприклад, монополіст може призначити ціну. У той же час конкуренція надає покупцю можливість вибору серед кількох продавців. Чим досконаліша конкуренція, тим справедливіше ціна. Тобто конкуренція володіє контролюючою функцією.

   Конкуренція сприяє встановленню рівноважної ціни, рівнянню попиту і пропозиції. На чисто конкурентному ринку окремі фірми здійснюють незначний контроль над ціною продукції, мають настільки невелику частину від загального обсягу виробництва, що збільшення або зменшення її випуску не буде надавати відчутного впливу на ціну товару. Виробник, так само як і покупець, завжди повинен орієнтуватися на ринкову ціну. Таким чином, конкуренція сприяє досягненню компромісу між продавцями і покупцями. Тут можна відзначити і те, що конкуренція створює тотожність приватних і суспільних інтересів. Фірми і постачальники ресурсів, що домагаються збільшення власної вигоди і діючі в рамках гостро конкурентної боротьби, одночасно як би направляються «невидимою рукою» - сприяють забезпеченню державних, або громадських інтересів

     Конкуренція підтримує суспільно нормальні умови виробництва і реалізації товарів і послуг. Вона як би підказує товаровиробникам, скільки капіталу вони повинні вкласти у виробництво того чи іншого товару. Припустимо, що один продавець витратив на виробництво якого-небудь товару більше коштів, ніж інший. При такій ситуації, коли на ринку встановиться рівноважна ціна на даний вид товару, більше прибутку буде мати останній продавець, тобто той, хто виробив товар за нижчою собівартістю. А при надлишку даного виду товару станеться, як вже зазначалося, різке падіння цін, і продавець, що витратив на виробництво багато коштів, понесе збитки. Таким чином, конкуренція підтримує нормальні для всього суспільства умови виробництва. Макконнелл відзначає, що «в умовах чистої конкуренції керуються мотивом прибутку підприємці вироблятимуть кожен товар до тієї точки, в якій ціна і граничні витрати зрівнюються». З цього випливає висновок, що в умовах конкуренції ресурси розподіляються ефективно.

Конкуренція стимулює науково-технічний прогрес і підвищення ефективності виробництва. Так як конкуренція служить «уравниванием» цін, то можна зробити висновок, що при ринковому суперництві перемагатиме той, хто має товари високої якості і максимально низькою собівартістю. А для цього необхідно постійно оновлювати умови виробництва, витрачати великі капіталовкладення на вдосконалення техніки. В даний час зустрічається багато, багато кмітливих підприємців, які готові піти на ризик при виробництві товарів із застосуванням нової технології. Отже, при розвитку конкуренції з кожним роком підвищується ефективність виробництва.

При протиборстві суб'єктів ринку посилюється їх соціально-економічне розшарування. У конкуренції бере участь безліч дрібних власників, які тільки починають вести свою господарську діяльність. Багато хто з них, не маючи достатнього капіталу, сучасних засобів виробництва та інших ресурсів, не можуть витримати цього суперництва і через деякий час зазнають збитків, розоряються. І лише небагато з них нарощують свою економічну міць, розширюють підприємства і стають повноправними і досить значимими і шанованими суб'єктами ринку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.