Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

8. Перспективний фінансовий план передбачає:

 1. можливість досягнення високих фінансових результатів за раху­нок своєчасної переорієнтації виробництва відповідно до ви­мог ринку;

 2. забезпечення стабільного розвитку підприємства за рахунок збіль­шення фінансових ресурсів і ефективного їх використання;

3) досягнення рентабельної роботи підприємства;

4) забезпечення соціального розвитку підприємства.

9. Економічно обґрунтований перспективний фінансовий план забезпечує:

 1. відповідність фінансових дій економічному стану та ресурс­ним можливостям підприємства;

 2. ресурсну збалансованість перспективного плану економічно­го і соціального розвитку підприємства;

 3. цілеспрямоване формування і використання фінансових ре­сурсів у поточному році;

 1. усі відповіді правильні.

10. Поточний фінансовий план розробляється на основі:

 1. фінансової звітності підприємства;

 2. чинного законодавства з питань бюджетного планування;

 3. матеріалів аналізу фінансово-господарської діяльності підприємст­ва, перспективного фінансового плану та передбачуваних бізнес-планом обсягів діяльності;

 4. статистичної звітності.

11. Головним завданням розробки поточного фінансового плану є:

 1. забезпечення виконання планів щодо обсягів діяльності підпри­ємства;

 2. ресурсне збалансування видатків з доходами і забезпечення рентабельної роботи підприємства;

 3. забезпечення платоспроможності підприємства;

 4. ресурсне забезпечення виконання плану економічного і соці­ального розвитку підприємства на плановий період.

12. Оперативний фінансовий план розробляється з метою:

 1. балансового ув'язування грошових потоків підприємства;

 1. забезпечення своєчасного надходження готівки в касу підприєм­ства;

 1. оперативного реагування на платіжний стан підприємства;

 2. ліквідації дебіторської і кредиторської заборгованості.

13. Фінансове планування базується на таких принципах:

 1. самоокупність і самофінансування;

 2. рентабельність і самозабезпечення;

 1. наукова обґрунтованість, комплексність, оптимальність, орієнта­ція на соціальний і економічний розвиток, взаємозв'язок поточних і перспективних планів тощо;

 1. беззбитковість і отримання максимального прибутку.

14. Складання фінансового плану для підприємства є:

 1. не обов’язковим;

 2. зайвою тратою часу;

 3. об'єктивною необхідністю;

 4. необхідною складовою справи бізнесу.

15. Одним із основних методів фінансового планування є:

 1. дослідно-статистичний;

 2. директивний;

 3. балансовий;

 4. нормативний.

Термінологічний словник ключових понять

Баланс грошових потоків, план.планування, принципи і методи фінансового планування, прогноз, прогнозування, фінансова стратегія, фінансове планування і прогнозування, фінансові ресурси.

Рекомендована література

[6,12,13,15,16,17,19,21,27]

]

Тема 2. Зміст фінансового плану підприємства

План вивчення теми

1.

Фінансовий план як програма управління фінансами підприємства.

2.

Форма і зміст фінансового плану.

3.

Основні етапи складання фінансового плану.

Навчальні цілі

Цілями вивчення теми навчальної дисципліни є: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про бізнес- планування на підприємствах

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

1. Фінансовий план як програма управління фінансами підприємства

Після ознайомлення із даною темою необхідно володіти такими ключовими термінами як: зміст, мета фінансового планування та прогнозування, етапи фінансового планування, план маркетингу, виробничий план, організаційний план, оцінка ризиків.

Вивчення першого питання передбачає визначення чіткого поняття фінансового планування, його основних функцій (зовнішньої та внутрішньої), мети та стадій (підготовчої і основної) розробки.

Ефективне управління фінансами можливе при плануванні всіх грошових потоків, пов'язаних з кругооборотом виробничих фондів, формуванням і використанням грошових доходів і власного капі­талу підприємства.

Управлінські рішення втілюються в розробку та виконання фінансових планів. їм передує:

 • науковий аналіз тенденцій розвитку;

 • варіативне передбачення майбутнього розвитку;

 • оцінка можливих наслідків прийнятих рішень.

Розробка фінансового плану здійснюється на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності господарюючого суб'єкта за останні 3-5 років, прогнозованих бізнес-планом обсягів операцій­ної та інвестиційної діяльності, чинного законодавства з питань ціноутворення, податкових і неподаткових платежів бюджету і по­забюджетним цільовим фондам держави, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, діючих норм, тарифів та інших нормативних актів, з дотриманням вимог забезпечення фінансової стійкості, рентабельності, платоспроможності і кредитоспромож­ності та ліквідності боргових зобов'язань. Ресурсне збалансуван­ня бізнес-плану проводиться на пізнаній і економічно обґрунто­ваній основі, з врахуванням фінансового стану підприємства на початок планового періоду та реальних можливостей забезпечен­ня фінансової стабільності протягом планового періоду.

Фінансове планування сприяє виявленню внутрішніх резервів підвищення ефективності використання капіталу, оскільки вихо­дить із необхідності:

 • раціонального використання виробничих потужностей;

 • впровадження нових технологій виробництва і підвищення якості випускаємої продукції;

 • дотримання норм витрат матеріальних ресурсів, прогнозова­ної продуктивності праці і оптимізації фінансових вкладень;

 • забезпечення дохідності (прибутковості) всіх видів діяльнос­ті (операційної, інвестиційної, фінансової).

Таким чином, економічно обґрунтований фінансовий план є програмою управління процесами формування, розміщення і ви­користання сукупного капіталу і водночас програмою збереження і примноження власного капіталу підприємства.