Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Контрольні завдання

Тестові завдання зазначені після даної теми методичних рекомендацій до самостійної роботи.

Ситуаційні вправи

Завдання 1. Підприємство планує протягом п’яти років виплачувати дивіденди 1,2; 1,8; 2,1; 2,3; 2,5 грн. на акцію. Передбачається, що далі дивіденди будуть збільшуватися рівномірно з темпом 5% на рік. Розрахуйте теоретичну вартість акції, якщо ринкова норма прибутку 13%.

Завдання 2. Зробіть вибір ефективнішого із альтернативних фінансових активів і обґрунтуйте своє рішення:

Ціна цінного паперу, грн.. 14 21

Доходність (експертна оцінка), %:

песимістична 16 15

найбільш ймовірна 18 19

оптимістична 19 21

Оцініть ризик кожного із активів, якщо в обох випадках ймовірність оптимістичної та песимістичної ймовірностей оцінок будуть дорівнювати 20%, а найбільшої ймовірності – 60 %.

Завдання 3. Чистий прибуток підприємства за рік склав 2,05 млн грн. Прийнятна норма прибутку дорівнює 17%. Розглядаються два варіанта оновлення матеріально-технічної бази. Перший вимагає реінвестування 45% прибутку, другий – 18%. У першому випадку річний темп приросту прибутку складе 9%, у другому – 4%. Яка дивідендна політика більш вигідна?

Завдання 4. Як зміниться структура джерел власних засобів підприємства, якщо ринкова ціна її звичайної акції складає 10 грн. і підприємство оголосило про виплат дивідендів акціями в розмірі 6%?

Таблиця 3.10

Структура власного капіталу до виплати дивідендів

Показник

Сума, тис.грн.

Статутний капітал:

привілейовані акції (150000 акцій по 100 грн)

15000

звичайні акції (2000000 акцій по 20 грн)

40000

Інші фонди власних засобів (резервний капітал, тощо)

3500

Нерозподілений прибуток

9000

Разом

67500

Рекомендована література:

6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 29

4.Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, а також формування компетенцій, які будуть використовуватися у майбутній професійній діяльності.

В результаті виконання індивідуального завдання студент повинен оволодіти компетенціями: закріплення, поглиблення знань різностороннього аналітичного мислення в області фінансового планування на підприємстві, придбання навичок планування діяльності підприємств та його впливу на кінцеві результати. Вмінь застосування норм чинного законодавства з питань діяльності підприємства; здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел, здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення, розвиток самостійного мислення.

Індивідуальні завдання

п/п

Зміст індивідуальних завдань

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади фінансового планування та прогнозування діяльності підприємств

1.

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансового планування та прогнозування

Аналіз ситуації

2.

Змістовий модуль 2 Прогнозування - як завершальний етап фінансового планування

Аналіз ситуації

Модуль 2. Індивідуальна робота

1.

Проведення бібліографічного огляду наукової літератури

2.

Підготовка наукової доповіді, тез доповіді та виступ на студентській науково-практичній конференції з проблем фінансового менеджменту на підприємстві