Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

2. Мета і завдання фінансового планування і прогнозування

Вивчення питання теми “мета і завдання фінансового планування і прогнозування” передбачає, в першу чергу, чітке визначення основної мети внутрішньофірмового фінансового планування і прогнозування, а також обєкту, сфери та характеру фінансового планування.

Також необхідно ознайомитися з основними завданнями фінансового планування діяльності підприємства в умовах ринку.

Розкриваючи дане питання, слід звернути увагу на те, що фінансове планування передбачає визначення:

- величини необхідних і реально можливих грошових ресурсів за джерелами їх формування і напрямами використання для здійснення операційної, інвестиційної та інших видів діяльності;

- оптимальної структури капіталу за джерелами формування і напрямами його розміщення;

- дохідності (рентабельності) капіталу, авансового на формування активів підприємства;

- критичної межі беззбиткової діяльності та величини чистого прибутку, необхідної для самоокупності і самофінансування;

- напрямів використання чистого прибутку підприємства;

- альтернативних чи запобіжних заходів на випадок зміни кон'юнктури ринку, дохідності капіталу тощо. При фінансовому плануванні виходять із необхідності ефективного використання власного і залученого капіталу шляхом:

- раціонального використання виробничих потужностей, нової техніки, передових технологій, підвищення якості продукції та культури обслуговування;

- виконання планів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отримання валового, операційного і чистого прибутку;

- дотримання планових норм затрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, впровадження режиму економії операційних витрат, зведення до мінімуму непродуктивних втрат. Економічно обґрунтовані і ув'язані планові витрати і доходи підприємства на принципах самоокупності і самофінансування при їх виконанні дають змогу підприємству досягти фінансової стабільності, забезпечити конкурентоспроможність в ринковому середовищі.

3. Принципи і методи фінансового планування і прогнозування

Вивчивши третє питання необхідно знати і характеризувати такі принципи планування як:

  • наукова обгрунтованість плану;

  • комплексність планування;

  • системність у плануванні;

  • орієнтація плану на соціальний і економічний розвиток підприємства;

  • оптимальність у плануванні;

  • визначення провідних ланок і напрямів;

  • взаємозв'язок поточних і перспективних планів;

  • координація й узгодженість планів.

Методи фінансового планування - це конкретні прийоми й способи техніко-економічних розрахунків і обґрунтування планових завдань та їх ув'язування.

У процесі підготовки даного питання студент повинен оволодіти такими методами фінансового планування як: нормативний, розрахунково-аналітичний, балансовий, метод оптимізації планових завдань, економіко-математичне моделювання, метод експертних оцінок, коефіцієнтів і програмно-цільовий метод.

4. Види фінансових планів

Розглядаючи останнє питання слід ознайомитися із класифікацією фінансових планів, знати суть кожного із них: довгострокові, короткострокові, стратегічні, перспективні, поточні та оперативні. Необхідно знати принципову різницю між поняттями довгостроковий, стратегічний та перспективний фінансові плани, а також в чому полягає взаємозв 'язок між перспективним, поточним і оперативним фінансовими планами підприємства

Перспективний фінансовий план складається з метою забез­печення стабільного розвитку і високої ефективності господарсько-фінансової діяльності та конкурентоспроможності підприємства на майбутні 5 і більше років. В перспективному плані-прогнозі закла­даються можливі інвестиційні проекти.

Поточний фінансовий план складається з метою забезпечен­ня виконання перспективного фінансового плану за конкретний пе­ріод часу (рік). В ньому передбачається балансове ув'язування доходів і витрат поточного року, що випливають з прогнозованої опе­раційної, інвестиційної і фінансової діяльності, і отримання чистого прибутку в розмірі, не менше величини, передбаченої на нараху­вання дивідендів власникам капіталу та економічний і соціальний розвиток підприємства.

Оперативний фінансовий план складається з метою опера­тивного реагування на платіжний стан підприємства, забезпечен­ня своєчасного надходження готівкових і безготівкових коштів на рахунки в банках і сплати боргів, ефективного використання тим­часово вільних грошових ресурсів.

В процесі розробки фінансових планів необхідно забезпечити тісний взаємозв'язок між ними. Завдання, передбачені перспектив­ним планом на відповідний відтинок часу (5 і більше років), конк­ретизуються у поточному фінансовому плані, а ті, відповідно, - в оперативному фінансовому плані. Оперативне реагування на хід виконання поточного фінансового плану створює передумови для виконання перспективного фінансового плану.