Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Платіжний календар (Примірна форма)

(в тис. грн.)

Статті

1 декада

2 декада

3 декада

Статті

план

фактично

план

фактично

план

фактично

1

2

3

4

5

6

7

Сальдо коштів на початок періоду

1.2. Грошові надходження

1.1. Виторг від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1.2. Погашення дебіторської заборгованості

і т.д.

Разом позитивний грошовий потік

2. Платежі (відтік грошей)

2.1. Оплата товарно-матеріальних цінностей

2.2. Виплата заробітної плати і прирівняних до неї платежів «

і.т.д.

Разом негативний грошовий потік

Чистий грошовий потік (+,-)

Сальдо коштів на кінець періоду

Платіжний календар служить інструментом оперативного регулювання на хід виконання балансу грошових потоків. Фінансова служба має можливість фіксувати поточні зміни в грошових доходах і видатках, аналізувати причини відхилень, вживати заходи щодо забезпечення платоспроможності підприємства.

Розрахунок очікуваних грошових надходжень і платежів за періодами складається на основі інформаційного забезпечення. Підприємство визначає величину грошових надходжень і платежів за їх видами в розрізі встановлених часових інтервалів планового періоду. При економічній доцільності грошові надходження і платежі групують в укрупненні статті (за примірною формою балансу грошових потоків чи платіжного календаря), проставляють відповідно в табл. 7.1 і 7.2 і визначають загальну величину позитивного і негативного грошового потоку і на їх основі визначають чистий або дефіцитний грошовий потік.

Ув'язування позитивних і негативних грошових потоків проводиться з метою забезпечення підприємству платоспроможності та ліквідності поточних боргових зобов'язань.

У разі перевищення видатків над надходженнями у певному часовому вимірі (наприклад, у першій декаді місяця) підприємство може вжити заходів щодо прискорення оборотності оборотних засобів і на цій основі збільшити грошові надходження і зменшити потребу в оборотних коштах; частину не першочергових платежів перенести на наступний період; подбати про чергові внески засновників у статутний чи додатковий капітал тощо. При неможливості забезпечити бездефіцитність грошового потоку за рахунок внутрішніх джерел підприємство вирішує проблему платежів за товари, роботи і послуги шляхом оформлення банківського або комерційного кредиту з тим, щоб було можливим здійснити платежі з нетоварних операцій за рахунок очікуваних грошових надходжень.

У разі сталого перевищення грошових надходжень над платежами за часовими інтервалами планового періоду доцільно відносно сталу величину чистого грошового потоку за вирахуванням планового залишку грошових коштів використати на довгострокові або короткострокові фінансові вкладення з метою отримання доходу.

На завершальному етапі — визначення залишку коштів на кінець планового періоду забезпечується ув'язування кінцевого сальдо з даними прогнозованого балансу активів і пасивів підприємства.