Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте сутність фінансового плану як програми управління капіталом підприємства.

 2. Чи можна називати фінансовий план бюджетом підприємства?

 3. Від чого залежить ступінь економічного обґрунтування фінансового плану підприємства?

 4. Коли приймаються управлінські рішення щодо формування і використання капіталу?

 5. За якою формою складається фінансовий план підприємства ?

 6. Охарактеризуйте зміст перспективного фінансового плану.

 7. Назвіть основні розділи поточного фінансового плану.

 8. За якою формою доцільно складати оперативний фінансовий план?

 9. Охарактеризуйте етапи складання фінансового плану.

 10. Назвіть підсистеми фінансового планування та охарактеризуйте взаємозв'язок між ними.

 11. Скажіть, чи завершується процес управління фінансовими ресурсами складанням фінансового плану.

Завдання до самостійної роботи

1.Вивчення теоретичного матеріалу відповідно до програми навчальної дисципліни.

2. Засвоєння основних понять і термінів щодо змісту фінансового плану підприємства.

3.Вивчення законодавчих та інструктивних документів.

4. Конспектування першоджерел, підготувати відповіді на контрольні запитання.

5. Здійснити огляд періодичної та наукової літератури.

6. Підготуватись до практичних занять.

 1. .

Тестові завдання

1. Фінансове планування - це:

 1. метод управління фінансовими ресурсами;

 2. розробка бізнес-плану;

 3. процес пошуку фінансових ресурсів для виконання господарського плану;

 4. розробка плану валових доходів і валових витрат у їх взаємо­зв'язку.

2. Фінансовий план підприємства - це:

 1. план доходів, витрат і прибутку;

 2. бізнес-план підприємства;

 3. один із основних розділів бізнес-плану;

 4. план економічного і соціального розвитку підприємства.

3. Економічно обґрунтований фінансовий план повинен забез­печити можливість:

 1. ритмічного виконання бізнес-плану;

 2. фінансової стабільності;

 3. ефективно управляти капіталом;

 4. усі відповіді правильні.

4. Ефективність використання власного капіталу характери­зується:

 1. його часткою у формуванні оборотних засобів;

 2. величиною валового прибутку в розрахунку на 1 грн. власного капіталу;

 3. часткою власного капіталу у валюті балансу;

 4. фондовіддачею і рентабельністю власного капіталу.

5. Фінансовий план підприємства складається за формою:

 1. типовою;

 2. встановленою Міністерством фінансів України;

 1. встановленою Кабінетом Міністрів України;

 2. розробленою самим підприємством.

6. Фінансовий план складається з:

 1. основних розділів, кошторисів і розрахунків, що обґрунтовують окремі статті доходів і витрат;

 1. балансів доходів і витрат;

 2. планів валового доходу, витрат і прибутку;

 1. набору економічно-обґрунтованих і ресурснозбалансованих таб­лиць доходів і витрат, що випливають із прогнозованої опера­ційної, інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства.

7. Перспективний фінансовий план підприємства складається за формою, затвердженою:

 1. Міністерством фінансів України;

 2. Управлінням методології бухгалтерського обліку;

 3. самим підприємством;

 4. Держкомстатом України.

8. Форма фінансового плану залежить від:

 1. виду фінансового плану;

 2. видів і обсягів діяльності підприємства;

 1. компетентності фінансового менеджера (розробника фінансового плану);

 1. усіх чинників разом узятих.

9. Поточне фінансове планування - це:

1) процес розробки бізнес-плану;

2) інструмент управління необоротними активами підприємства;

3) підсистема фінансового планування;

4) механізм управління капіталом підприємства.

10 Спільним в усіх трьох підсистемах фінансового планування є забезпечення:

1) виконання обсягів реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

 1. фінансової стабільності і конкурентоспроможності підприємст­ва;

 1. високої дохідності власного капіталу;

 1. ресурсного збалансування програми економічного і соціаль­ного розвитку підприємства на засадах самодостатності, ефек­тивності та фінансової стабільності.

11. Пакет альтернативних рішень щодо формування і виконан­ня фінансового плану складається на випадок:

 1. різкого збільшення (зменшення) обсягів діяльності;

 2. появи нового конкурента;

 1. підвищення(зниження) середньоринкових цін на аналогічну продукцію (товари, роботи, послуги);

 1. усі відповіді правильні.

12. В умовах економічної нестабільності, якому плануванню до­цільно надавати перевагу:

 1. поточному;

 2. перспективному;

 3. поточному й оперативному;

 4. власній інтуїції.

Термінологічний словник ключових понять

Баланс грошових потоків, . баланс грошових ресурсів, . баланс капітальних вкладень та інновацій, бюджет підприємства, перспективний, поточний і оперативний фінансові плани, прогнозний баланс активів і пасивів.

Рекомендована література

[6,12,13, 15,16,17,19,21,27]

Тема 3. Планування доходів, витрат і прибутку

План вивчення теми

1.

Необхідність, мета та інформаційне забезпечення планування прибутку.

2.

Методи та етапи планування прибутку.

3.

Планування операційних витрат.

4.

Планування прибутку підприємства.

Навчальні цілі

Цілями вивчення теми навчальної дисципліни є: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про планування доходів, витрат та прибутку підприємства

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

1. Необхідність, мета та інформаційне забезпечення планування прибутку

При розгляді першого питання слід розкрити необхідність, мету та інформаційне забезпечення планування доходів, витрат та прибутку. Необхідно звернути увагу на особливості складанні бюджету доходів і витрат.

Інформаційною базою для планування прибутку є:

 • матеріали бухгалтерського обліку, фінансова і статистична звітність;

 • матеріали аналізу доходів, витрат і прибутку за останні 3-5 років;

 • чинні нормативні акти з питань ціноутворення, складу ви­трат, податкових і неподаткових платежів до бюджету і в цільові фонди держави, методичні рекомендації з фінансово­го планування і прогнозування;

 • зовнішні інформативні матеріали про стан і перспективи розвитку економіки регіону і споріднених галузей;

 • внутрівідомчі та власні методичні рекомендації щодо плану­вання доходів, витрат і прибутку;

 • перспективний план економічного і соціального розвитку підприємства;

 • прогнозовані обсяги реалізації продукції (товарів, робіт, по­слуг) на плановий період;

 • прогнозовані витрати за рахунок прибутку поточного року (внутрішньогосподарські відрахування, виплата дивідендів, фінансування заходів соціального спрямування, погашення збитків минулих років тощо);

 • рекомендації щодо розподілу чистого прибутку.

Якщо підприємство здійснює багатогалузеву господарську ді­яльність, має госпрозрахункові структурні підрозділи, то інформа­ційне забезпечення повинно містити необхідні дані в розрізі галузей діяльності за структурними підрозділами і зведені дані в цілому.