Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

4.Взаємозв’язок балансу грошових потоків з основними розділами поточного фінансового плану.

Баланс грошових потоків повинен бути максимально наближеним до реально можливих і необхідних за часом грошових надходжень і платежів, пов'язаних з:

 • операційною діяльністю;

 • інвестиційною діяльністю;

 • іншою фінансовою діяльністю.

Взаємозв'язок балансу грошових потоків з основними розділами поточного фінансового плану прослідковується на рис. 7.2.

Взаємозвязок балансу грошових потоків з основними розділами поточного фінансового плану

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, податкові і неподаткові платежі,собівартість,інші операційні доходи, операційні витрати, фінансові витрати, доходи і витрати від інвестиційної, фінансової та іншої діяльності)

План доходів ,витрат і прибутку

Баланс грошових ресурсів

Планові запаси оборотних засобів і джерела їх формування

Баланс капітальних вкладень

Види капітальних затрат і джерела їх фінансування за часовими інтервалами планового періоду

Кошторис використання коштів соціального спрямування

Види платежів (витрат) і джерела фінансування за часовими інтервалами планового періоду

Прогнозований баланс активів і пасивів підприємства

Сальдо грошових коштів на початок і кінець планового періоду

Рис. 7.2. Взаємозв'язок балансу грошових потоків з основними розділами поточного фінансового плану.

Питання для самоконтролю

 1. В чому полягає суть оперативного фінансового планування?

 2. Як визначити часові інтервали планового періоду для складання балансу грошових потоків і платіжних календарів?

 3. Який порядок складання платіжного календаря?

 4. Який порядок складання оперативного фінансового плану?

 5. Який порядок складання кредитного плану?

 6. Який порядок складання касового плану?

 7. Що є інформаційною базою для складання платіжного календаря?

 8. Як запобігти дефіцитному грошовому потоку, коли прогнозовані платежі перевищують грошові надходження?

 9. Розкрийте суть поняття «позитивний грошовий потік», «негативний грошовий потік», «дефіцитний грошовий потік», «чистий грошовий потік».

Завдання до самостійної роботи

1.Вивчення теоретичного матеріалу відповідно до програми навчальної дисципліни.

2. Засвоєння основних понять і термінів щодо необхідності і суті оперативного фінансового планування.

3.Вивчення законодавчих та інструктивних документів.

4. Конспектування першоджерел, підготувати відповіді на контрольні запитання.

5. Здійснити огляд періодичної та наукової літератури.

6. Підготуватись до практичних занять.

Тестові завдання

1. Оперативне фінансове планування проводиться з метою:

 1. оперативного реагування на хід виконання фінансового плану;

 2. контролю за грошовими надходженнями і платежами в часі;

 3. складання грошових потоків;

 4. прогнозування в часі грошових надходжень і платежів.

2. Основною складовою оперативного фінансового плану є:

 1. баланс грошових ресурсів,

 2. план доходів і витрат;

 3. баланс грошових потоків або календар платежів;

 4. касовий план.

3. Баланс грошових потоків складається на:

 1. місяць;

 2. на місяць в розрізі днів;

 3. на рік в розрізі кварталів і місяців;

 4. 2 і 3 відповіді разом узяті правильні.

4.Баланс грошових потоків - це:

 1. інструмент контролю за ліквідністю поточних зобов'язань дебіторів;

 1. засіб регулювання грошових потоків в часі;

 1. інструмент контролю за своєчасністю сплати боргових зобов'язань бюджету, постачальникам та іншим кредиторам;

 1. усі відповіді правильні.

5. Календар платежів відображає:

 1. рух грошових коштів на певний відтинок часу;

 2. рух товарів, сировини, матеріалів;

 3. дебіторську і кредиторську заборгованість;

 4. платежі готівкою.

6.В процесі складання балансу грошових потоків прогнозується:

1) рух оборотних активів;

 1. рух готівки в касі;

 2. рух платежів і виплат у відповідності з надходженням грошей;

 3. потреба готівки в касі, на поточному та інших рахунках в банку,

7.Недостатність грошових надходжень у балансі грошових потоків покривається за рахунок:

 1. залучених коштів;

 2. реструктуризації боргу;

 3. отримання короткострокового кредиту банку;

 4. регулювання кругообігу виробничих фондів.

8.В балансі грошових потоків повинен відображатися рух грошових надходжень і платежів, пов'язаних з:

 1. операційною діяльністю;

 2. інвестиційною діяльністю;

 3. фінансовою діяльністю;

 4. усіма видами діяльності підприємства.

9.Перевищення грошових платежів над грошовими надходженнями може бути наслідком:

 1. сповільнення оборотності оборотних засобів;

 2. нерівномірності завозу сировини, матеріалів, товарів;

 3. виникнення простроченої дебіторської заборгованості за товари, роботи послуги;

 4. усі відповіді правильні.

10.Перевищення грошових нарахувань над грошовими платежами засвідчує:

 1. ритмічність кругообігу виробничих фондів;

 2. отримання валового прибутку;

 3. отримання операційного і чистого прибутку; ''

 4. ділову активність підприємства.

11. Грошовий потік підприємства - це:

 1. сукупні надходження грошових коштів від операційної діяльності підприємства;

 2. сукупні надходження грошових коштів від господарської діяльності підприємства;

 1. сукупні виплати грошових коштів в процесі господарської діяльності підприємства;

 2. сукупні надходження та виплати грошових коштів підприємства, що здійснюються в процесі його господарської діяльності.

12. Як поділяються грошові потоки підприємств за обсягом?

 1. наявні, майбутні;

 2. валові, чисті;

 3. позитивні, негативні;

 4. надлишкові, дефіцитні.

13.Позитивний грошовий потік підприємства являє собою:

 1. сукупні виплати грошових коштів;

 2. сукупні надходження грошових коштів;

 3. сукупні виплати і надходження грошових коштів;

 1. додатну різницю між надходженням та виплатою грошових коштів.

14. Надлишковий грошовий потік характеризується:

 1. великим обсягом позитивного грошового потоку;

 2. великим обсягом валового грошового потоку;

 1. великим обсягом чистого грошового потоку, що не використовується в господарській діяльності;

 2. великим обсягом чистого грошового потоку з операційної діяльності.

15. Чистий грошовий потік визначається як:

1) сума позитивного та негативного грошового потоку підприємства;

2) різниця між позитивними та негативними грошовими потоками підприємства;

 1. добуток позитивного та негативного грошових потоків підприємства;

 2. співвідношення позитивного до негативного грошового потоку підприємства.

Термінологічний словник ключових понять

Баланс грошових потоків, грошові зобов’язання, грошові надходження, грошова позиція, грошова політика, дефіцитний грошовий потік, календар платежів, майбутній грошовий потік, надлишковий грошовий потік, негативний грошовий потік, оптимізація грошових потоків, чистий грошовий потік.

.

Рекомендована література

[5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 23]

Тема 8. Контроль і аналіз виконання фінансового плану

План вивчення теми

1.

Завдання і зміст фінансового контролю.

2.

Контроль за надходженням і використанням грошових доходів.

3.

Контроль за формуванням, розміщенням і використанням капіталу.

4.

Аналіз і оцінка відхилень від прогнозованих показників за фінансовим планом.

Навчальні цілі

Цілями вивчення теми навчальної дисципліни є: : засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про методи контролю та аналізу фінансових планів підприємства

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

1. Завдання і зміст фінансового контролю

При вивчені першого питання необхідно засвоїти, що фінансовий контроль це невід'ємна складова процесу управління фінансами. Він здійснюється на всіх етапах господарсько-фінансової діяльності організацій і підприємств. Це особлива сфера контролю, зумовлена формуванням і використанням фінансових ресурсів в операційній, інвестиційній, фінансовій та інших видах діяльності.

Як невід'ємна складова процесу фінансового планування він здійснюється на всіх його етапах і завершується забезпеченням виконання прогнозованих завдань фінансового плану.

В процесі фінансового планування здійснюється контрольно-аналітична робота, яка направлена на об'єктивну оцінку підсумків виконання завдань за минулі 3-5 років і пошуки резервів і шляхів зміцнення фінансового стану підприємства, підвищення його конкурентоспроможності на майбутнє. На цьому етапі вивчається вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на величину і рівень досягнутих фінансових показників, причини погіршення і фактори, що сприяли покращенню окремих з них. Мета - уникнути негативних та вміло використати позитивні чинники впливу у майбутньому.

Резерви, вишукані в процесі аналізу, реалізуються в ході розробки фінансового плану на наступний період.

В ході планування здійснюється ‘ контроль прогнозованої фінансової стійкості, фінансової стабільності та ефективності використання власного і сукупного капіталу у порівнянні зі звітним і минулими періодами. Мета контролю - не допустити погіршення фінансового стану порівняно з досягнутим рівнем у звітному періоді та забезпечити прогнозовану фінансову стабільність.

Не менш важливо здійснювати фінансовий контроль в процесі господарської діяльності за ходом виконання фінансового плану. Це система внутрішнього контролю формування та використання капіталу, пов'язана з перевіркою виконання прогнозованих завдань і усіх управлінських рішень у цій галузі фінансової діяльності.

Мета контролю на цьому етапі - сприяти виконанню фінансового плану, вчасно виявляти "вузькі" місця, шукати альтернативні рішення, запобігати погіршенню фінансового стану.

Інформаційним забезпеченням фінансового контролю є:

• фінансова звітність;

• дані бухгалтерського обліку;

• матеріали поточного і підсумкового фінансового аналізу;

• матеріали ревізій, внутрішнього аудиту;

• нормативні документи з фінансово-економічних питань;

• договори, угоди, контракти, пов'язані з питаннями фінансування, інвестування, кредитування тощо.

Фінансовий контроль формування і використання капіталу за своїм змістом направлений на своєчасне виявлення відхилень фактичних результатів від передбачених фінансовим планом і прийняття оперативних рішень щодо забезпечення реалізації фінансової стратегії і виконання намічених планом показників.