Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

1.2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

МОДУЛЬ І. Теоретико-методологічні засади фінансового планування та прогнозування діяльності підприємств

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансового планування та прогнозування

ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ

Суть фінансового планування і прогнозування. Мета і завдання фінансового планування і прогнозування.

Принципи і методи фінансового планування і прогнозування.

Види фінансових планів.

ТЕМА 2. ЗМІСТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансовий план як програма управління фінансами підприємства.

Форма і зміст фінансового плану.

Основні етапи складання фінансового плану.

ТЕМА 3. ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ПРИБУТКУ

Необхідність, мета та інформаційне забезпечення планування прибутку.

Методи та етапи планування прибутку. Планування прибутку підприємства.

Планування операційних витрат.

ТЕМА 4. БАЛАНС ГРОШОВИХ РЕСУРСІВ

Необхідність та інформаційна база складання балансу грошових ресурсів.

Планування оборотних коштів.

Розрахунок нормативу власних оборотних коштів.

Ув’язування планової потреби в оборотних коштах з наявними і реальними до залучення в оборот коштами.

ТЕМА 5. БАЛАНС КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

Необхідність, мета та інформаційна база складання балансу капітальних вкладень.

Джерела формування інвестиційних ресурсів.

Методики ув’язування джерел фінансування капітальних вкладень з напрямами використання коштів.

Змістовий модуль 2. Прогнозування - як завершальний етап фінансового планування

ТЕМА 6. ПРОГНОЗУВАННЯ АКТИВІВ І ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Необхідність, мета і завдання складання прогнозного балансу активів і пасивів підприємства.

Інформаційна база та етапи складання прогнозного балансу активів і пасивів.

Форма, зміст і розрахунок очікуваної величини статей активу і пасиву балансу.

Ув’язування статей активу і пасиву прогнозного балансу.

ТЕМА 7. ОПЕРАТИВНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

Необхідність і суть оперативного фінансового планування.

Мета та інформаційна база складання балансу грошових потоків.

Етапи і методика складання балансу грошових потоків.

Взаємозв’язок балансу грошових потоків з основними розділами поточного фінансового плану.

ТЕМА 8. КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Завдання і зміст фінансового контролю.

Контроль за надходженням і використанням грошових доходів.

Контроль за формуванням, розміщенням і використанням капіталу.

Аналіз і оцінка відхилень від прогнозованих показників за фінансовим планом.

МОДУЛЬ ІІ

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ).

2. завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи

Основними видами завдань до самостійної роботи студентів є: вивчення теоретичного матеріалу відповідно до програми навчальної дисципліни, засвоєння основних понять і термінів, вивчення законодавчих та інструктивних документів, відповіді на контрольні запитання, аналіз ситуацій, виконання вправ, розв’язання задач, огляд періодичної та наукової літератури, підготовка до семінарських (практичних) занять, підготовка до модульного контролю та ін.

МОДУЛЬ I.

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансового планування та прогнозування

Тема 1. Основи фінансового планування і прогнозування

План вивчення теми

1.

Суть фінансового планування і прогнозування

2.

Мета і завдання фінансового планування і прогнозування

3.

Принципи і методи фінансового планування і прогнозування

4.

Види фінансових планів

Навчальні цілі

Цілями вивчення теми навчальної дисципліни є: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про основи фінансового планування і прогнозування

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

1. Суть фінансового планування і прогнозування

При вивченні першого питання необхідно визначити сутність таких понять як:

 • стихійна діяльність;

 • передбачення;

 • гіпотеза;

 • прогноз;

 • планування;

 • фінансова стратегія;

 • фінансове планування і прогнозування.

Слід звернути увагу на спільні риси понять гіпотеза, прогноз та планування, а також на те, що їх розєднує.

Господарсько-фінансова діяльність суб'єктів господарювання може здійснюватися прогнозовано і стихійно.

Прогнозована діяльність є передбачуваною. На підставі прогнозу розробляється план, в якому конкретизу­ються шляхи і засоби досягнення прогнозованих цілей. Стихійна діяльність є непередбачуваною за своїми наслідками і пов'язана з великим фінансовим ризиком. Фінансове планування і прогнозування пов'язане з ресурсним фактором - формуванням, розміщенням і використанням фінансо­вих ресурсів та отриманням прогнозованого чистого доходу і при­бутку на вкладений у господарську діяльність капітал.

Фінансове планування і прогнозування передбачає розробку фі­нансової стратегії підприємства на близьку і далеку перспективу.

Фінансова стратегія охоплює всі види фінансової діяльності:

 • формування, розміщення і використання власного і залучено­го капіталу;

 • ресурсне забезпечення операційної, інвестиційної і фінансо­вої діяльності;

 • створення передумов фінансової стійкості підприємства на ринкових засадах;

 • забезпечення високих кінцевих фінансових результатів та ефективне використання чистого прибутку.

Таким чином, фінансове планування і прогнозування - це про­цес розробки фінансового плану (прогнозу). Фінансовий план слід розглядати як основний розділ плану економічного і соціального розвитку підприємства (бізнес-плану), з одного боку, і як самостій­ний план формування і використання капіталу підприємства, - з другого.