Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

2.Контроль за надходженням і використанням грошових доходів

При розкритті другого питання необхідно усвідомити, що капітал, інвестований в активи підприємства, повинен приносити дохід (прибуток), передбачений фінансовим планом. Фінансовими результатами діяльності оцінюється економічна доцільність функціонування підприємства. Тому надходження і витрачання грошових доходів, фінансові результати діяльності (прибуток або збиток) та чинники впливу на його величину повинні постійно бути в полі зору, підлягати контролю й аналізу.

Всі види грошових доходів і напрями їх використання, передбачені у фінансовому плані, підлягають оперативному і підсумковому контролю.

Оперативний контроль здійснюється з метою забезпечення повноти і своєчасності надходження грошових доходів, передбачених балансом грошових потоків (платіжним календарем), раціонального їх використання, ув'язування позитивних і негативних грошових потоків, забезпечення чистого або бездефіцитного грошового потоку. В процесі контролю і аналізу руху грошових потоків ведуться пошуки шляхів його прискорення і на цій основі забезпечення підприємству платоспроможності й фінансової стійкості.

В порядку підсумкового контролю за даними Звіту про рух грошових коштів необхідно простежити рух грошових потоків за видами діяльності: операційної, інвестиційної і фінансової, проаналізувати напрями використання чистих надходжень, оцінити їх вплив на фінансовий стан підприємства, вжити заходів щодо збалансування чистого руху грошових потоків з таким розрахунком, щоб надходження дещо перевищували видатки, був достатній резерв абсолютно ліквідних активів.

Основним видом грошових доходів є доходи від операційної діяльності підприємства, тобто доходи від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. У процесі контролю необхідно перевірити:

• повноту і своєчасність надходження доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

• правильність віднесення витрат на собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

• раціональність використання валового прибутку;

• оптимальність операційних витрат.

Необхідно аналізувати:

• ефективність інвестиційної діяльності;

• ефективність фінансових інвестицій;

• своєчасність і повноту сплати податку на прибуток;

• ефективність використання чистого прибутку;

• ефективність використання нерозподіленого прибутку.

Відхилення рівнів доходів і витрат звітного періоду від базового і минулого періодів дають можливість визначити їх вплив на фінансові результати від операційної і звичайної діяльності та на чистий прибуток (збиток) підприємства.

При багатогалузевій операційній діяльності суб'єкта господарювання аналіз доходів, витрат і прибутку доцільно проводити за галузями діяльності з тим, щоб виявити "вузькі" місця та прийняти управлінські рішення щодо їх уникнення.

3. Контроль за формуванням, розміщенням і використанням капіталу

Розглядаючи третє питання, необхідно визначитися із поняттями фінансових ресурсів підприємства, їх класифікацією, принципами формування.

Слід звернути увагу на те, що під фінансовими ресурсами підприємства розуміють сукупність акумульованих власних і залучених грошових засобів та їх еквівалентів у формі цільових грошових фондів, призначених для забезпечення діяльності підприємства. Система цільових грошових фондів, в розрізі яких здійснюється формування фінансових ресурсів підприємства, по своєму економічному змісту можуть бути агреговані в наступні три групи – фонд відшкодування; фонд споживання; фонд накопичення.

Класифікація фінансових ресурсів підприємства, яка використовується в процесі стратегічного управління їх формування, здійснюється за такими ознаками: форма власності (власні та залучені); група джерел залучення по відношенню до підприємства (фінансові ресурси, що формуються із власних джерел та із зовнішніх джерел); часовий період залучення (довгострокове та короткострокове).

Основні принципи формування фінансових ресурсів, на які слід звернути увагу і зрозуміти їх зміст, при вивченні третїго питання, такі:

  • врахування перспектив розвитку господарської діяльності підприємства;

  • виділення в в загальному обсязі фінансових ресурсів інвестиційної їх частини;

  • забезпечення оптимальної їх структури формування фінансових ресурсів з позицій фінансової безпеки підприємства.

Фінансова стійкість підприємства значним чином залежить від величини і частки власного капіталу в сукупному капіталі та раціональності його розміщення в активах.

Послідовність контролю за формуванням, розміщенням і використанням капіталу:

  • - аналіз складу і структури активів і пасивів;

  • - аналіз структури власного капіталу;

  • - аналіз структури розміщення власного капіталу;

  • - аналіз і оцінка ефективності використання інвестицій в основні фонди та інші необоротні активи;

  • - аналіз і оцінка ефективності використання оборотного капіталу.