Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни “Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємства ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні методи та прийоми фінансового планування на підприємстві.

Міждисциплінарні зв’язки: засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни «Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємства» базується на знаннях, які студенти отримали у процесі вивчення таких дисциплін, як «Політична економія», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінансовий аналіз», та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансового планування та прогнозування

Змістовий модуль 2. Прогнозування - як завершальний етап фінансового планування

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємства» є формування знань з теоретичних та практичних основ фінансового планування та прогнозування на підприємстві.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємства» є вивчення теорії і практики управлінських рішень з застосуванням сучасних інструментів фінансового планування та прогнозування на підприємстві.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти компетенціями:

Інструментальними: здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу з різних джерел (підручник, навчальний посібник, періодичні видання, Інтернет та ін.), ефективно організовувати свій робочій час.

Міжособистісними: здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації, здатність працювати у команді та в міжнародному контексті, здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності, прихильність до етичних цінностей.

Системними: здатність застосовувати знання з питань фінансового планування на підприємстві, складання стратегічного плану з метою фінансового росту підприємства.

Спеціальними: вміння теоретично обґрунтовувати необхідність фінансового планування на підприємствах, розробляти фінансову стратегію підприємства та прогнозувати його фінансову діяльність, здійснювати постановку фінансового планування на підприємстві та його впровадження, складати операційний бюджет, складати фінансовий бюджет, аналізувати фінансові плани на підприємстві, оформляти планові документи, здійснювати контроль за виконанням фінансових планів, обробляти інформаційні потоки в частині фінансового планування із застосуванням комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення, розробляти фінансові плани, аналізувати та контролювати їх виконання шляхом використання як окремих програмних продуктів з фінансового планування так і окремих модулів корпоративних інтегрованих систем.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 годин/ 1,5 кредитиECTS.