Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Тестові завдання

1. Доходи як економічна категорія - це:

 1. економічна вигода від господарсько-фінансової діяльності, яка може призвести до зростання власного капіталу;

 1. грошові надходження за товари, роботи і послуги;

 2. джерела фінансування витрат;

 3. кінцева мета господарсько-фінансової діяльності підприємства.

2. Витрати підприємства - це:

 1. платежі за товари, роботи і послуги;

 1. зменшення економічних вигод, які можуть призвести до змен­шення власного капіталу;

 1. штрафи, пені;

 2. зменшення коштів на поточному рахунку.

3. Доходи підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - це:

 1. вартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг;

 1. виторг від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вира­хуванням ПДВ і акцизного збору;

 2. частина виторгу, призначена на покриття витрат, пов'язаних із виробництвом (закупівлею), реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), і формування операційного прибутку;

 1. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

4. Доходи торговельного підприємства - це:

 1. власний капітал підприємства;

 2. основна діяльність підприємства;

 3. надбавка на закупівельну ціну товару;

 4. реалізовані надбавки (націнки) на товари.

6. Прибуток це:

 1. різниця між доходами і витратами;

 2. частина валового прибутку;

 3. фінансовий результат діяльності підприємства;

 4. кошти, отримані від реалізації продукції.

7. Назвіть чинники, що впливають на величину чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

 1. операційні витрати;

 2. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

 3. обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

 4. непрямі податки, що включаються в ціну товарів, та інші ви­рахування з доходу.

8. Назвіть чинники впливу на величину операційних витрат:

 1. зміна обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

 2. ріст (зниження) відсоткової ставки за кредит;

 3. зміни величини чистого доходу від реалізації продукції (то­варів, робіт, послуг);

 4. рівень собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

9. На величину валового прибутку впливає:

 1. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) і операційні витрати;

 2. собівартість реалізованої продукції і величина чистого доходу від реалізації продукції;

 3. собівартість реалізованої продукції і величина фінансових витрат;

 4. адміністративні витрати і витрати на збут.

10. Прибуток від операційної діяльності - це:

 1. виторг від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

 2. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

 3. сума, на яку операційні доходи перевищують операційні ви­трати;

 4. позитивна різниця між сукупними валовими доходами і витратами.

11. Збиток від звичайної діяльності - це:

1) перевищення фінансових витрат над фінансовими доходами; 21 перевищення витрат від участі в капіталі над доходами;

 1. перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснювалася звичайна діяльність;

 2. сума збитку від операційної і звичайної діяльності підприємства.

12. Надзвичайні витрати підприємства - це:

 1. сукупні витрати від надзвичайних подій;

 2. невідшкодовані витрати від надзвичайних подій;

 3. невідшкодовані витрати від надзвичайних подій, включаючи за­трати на запобігання їх виникненню, за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності;

 4. невідшкодовані збитки різних дебіторів.