Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Визначте мету і завдання складання прогнозного балансу активів і пасивів.

 2. Інформаційна база складання прогнозного балансу активів і пасивів.

 3. Охарактеризуйте етапи складання прогнозного балансу.

 4. Яка методика визначення величини необоротних активів на кінець планового періоду?

 5. В чому особливість методичних підходів до визначення величини непланових (ненормованих) оборотних активів?

 6. Який порядок розрахунку величини власного капіталу на кінець планового періоду?

 7. Інформаційне забезпечення для розрахунку величини довгострокових зобов 'язань.

 8. Назвіть особливості методики визначення величини поточних зобов язань.

 9. Який порядок ув'язування статей активу і пасиву прогнозного балансу.

 10. В чому полягає взаємозвязок між розділами активу і пасиву балансу.

 11. Перерахуйте критерії оцінки прогнозних даних балансу.

 12. Які ви знаєте джерела поповнення власного капіталу підприємства?

 13. Які ви знаєте шляхи збільшення сукупного капіталу у процесі у в'язування величини статей активу і пасиву прогнозного балансу?

Завдання до самостійної роботи

1.Вивчення теоретичного матеріалу відповідно до програми навчальної дисципліни.

2. Засвоєння основних понять і термінів щодо необхідності прогнозування активів і пасивів підприємства.

3.Вивчення законодавчих та інструктивних документів.

4. Конспектування першоджерел, підготувати відповіді на контрольні запитання.

5. Здійснити огляд періодичної та наукової літератури.

6. Підготуватись до практичних занять.

Тестові завдання

1. Необхідність складання прогнозного балансу активів і пасивів зумовлена потребою:

 1. аналізу фінансового стану підприємства;

 2. ув'язування активів І пасивів балансовим методом;

 3. передбачення фінансового стану підприємства на кінець планового періоду;

 4. контролю виконання фінансового плану

2. Прогнозний баланс активів і пасивів складається з метою:

 1. визначення структурних змін в активах І пасивах підприємства на кінець планового періоду;

 2. запобігання погіршенню фінансового стану підприємства;

 3. забезпечення фінансової стабільності підприємства;

 4. Усі відповіді разом узяті правильні.

3. Фінансова стабільність досягається:

 1. рівністю статей активу і пасиву балансу;

 2. наявністю власного капіталу в розмірі > 50% валюти балансу раціональним його розміщенням та ефективним використанням

 3. зростанням валюти балансу;

 4. збільшенням величини і частки необоротних активів у валюті балансу.

4. Фінансова стабільність необхідна підприємству для:

 1. забезпечення ритмічного кругообігу виробничих фондів

 2. формування ділових відносин з партнерами у справі бізнесу

 3. розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами держави

 4. Усі відповіді разом узяті правильні.

5. Прогнозний баланс активів і пасивів характеризує:

1) ймовірний фінансовий стан підприємства на кінець планового періоду;

2) рух активів і пасивів підприємства;

3) імідж підприємства;

4) фінансова стабільність підприємства.

6. У прогнозному балансі активів і пасивів підприємства повинні проглядатися:

 1. доходи і видатки підприємства, передбачені у плановому періоді;

 2. склад і структура запасів товарно-матеріальних цінностей;

3) склад і структура активів і пасивів підприємства за укрупне­ними статтями;

4) кінцеві фінансові результати діяльності підприємства

7. Прогнозний баланс активів і пасивів - це:

 1. заключний розділ фінансового плану;

 2. фінансовий звіт;

 3. бухгалтерський баланс;

 4. Усі відповіді разом узяті правильні.

8. Активи підприємства - це:

 1. фінансові ресурси, спрямовані на формування матеріальних та нематеріальних цінностей підприємства;

 2. економічні ресурси в формі сукупних майнових цінностей, грошових коштів і коштів в розрахунках з дебіторами підпри­ємства;

 3. економічні ресурси в формі нематеріальних цінностей, що об­слуговують господарську діяльність;

 4. фінансові інструменти підприємства.

9. Як поділяють активи підприємства за характером участі в господарському процесі?

 1. власні, залучені, позичені;

 2. оборотні, необоротні, витрати майбутніх періодів;

 3. валові, чисті;

 4. операційні, інвестиційні.

10. Як поділяють активи за швидкістю перевтілення в грошову форму?

 1. валові, чисті;

 2. ліквідні, неліквідні;

 3. основні, оборотні;

 4. абсолютно, високо-, середньо- і малоліквідні та неліквідні II. Неліквідні активи - це активи, що:

1) не можуть бути самостійно реалізовані, а лише в складі цілісного комплексу;

 1. можуть бути переведеш в грошову форму лише при відчутнім втраті своєї ринкової вартості;

 2. можуть бути переведені в грошову форму без відчутної втрати її своєї ринкової вартості протягом довгого періоду часу;

 3. можуть бути переведені в грошову форму в термін від одного до двох років.