Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Передмова

В ринкових умовах ефективне функціонування підприємств, організацій і установ досягається добре налагодженим управлінням процесами формування, розміщення і використання капіталу, розробкою фінансової стратегії, фінансовим плануванням і прогнозуванням, здійсненням контролю виконання планових завдань, умінням оперативно реагувати на відхилення від плану своєчасно вносити необхідні корективи у фінансовий план з урахуванням зміни зовнішніх умов.

У навчально-методичному посібнику викладено основи фінансового планування і прогнозування, види і зміст фінансових планів, принципи і методи фінансового планування. Докладно розкриті методичні підходи щодо розробки поточного фінансового плану, зокрема: планування доходів, витрат і прибутку, ресурсного збалансування кругообороту оборотних виробничих фондів і фондів обігу, капітальних вкладень і заходів соціального спрямування. Важлива роль відведена складанню прогнозного балансу активів і пасивів підприємства.

Значна увага приділена контролю й аналізу виконання фінансового плану, контролю за формуванням і використанням грошових доходів і власного капіталу, аналізу й оцінці відхилень від прогнозованих показників за фінансовим планом.

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємства» є формування знань з теоретичних та практичних основ фінансового планування та прогнозування на підприємстві.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємства» є вивчення теорії і практики управлінських рішень з застосуванням сучасних інструментів фінансового планування та прогнозування на підприємстві.

Дисципліна поглиблює та конкретизує знання, здобуті студентами в результаті вивчення таких дисциплін, як «Політична економія», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінансовий аналіз», та ін.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни “Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємства ” для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит».

Навчально-методичний посібник «Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємства» призначений допомогти у вивченні дисципліни, забезпечити формування у студентів різностороннього аналітичного мислення в області фінансового планування на підприємстві, придбання навичок планування діяльності підприємств та його впливу на кінцеві результати.

Матеріали посібника систематизовано у розділи: програма навчальної дисципліни, завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи, плани та методичні рекомендації до семінарських занять, завдання та методичні рекомендації до практичних занять, індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання, контрольні заходи.

Така структура навчально-методичного посібника обумовлена формами організації навчального процесу, обов’язковими елементами якого є, окрім лекційних та семінарських занять, самостійна та індивідуальна робота студентів з додатковими літературними джерелами. З цією метою у посібнику наводиться список рекомендованої літератури, питання та тести для самоконтролю знань та вмінь студентів.

Лаконічність і доступність наведеного матеріалу дозволить без будь-яких зусиль усвідомити проблемний характер окремих положень.

Матеріал, викладений у посібнику, дозволить активізувати пізнавальну діяльність при вивченні дисципліни, вивільнити час для практичної підготовки.