Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальні завдання повинні бути виконані в міжсесійний період за вказаними темами, що вказані у змісті індивідуальних завдань, зазначених після теми методичних рекомендацій до самостійної роботи.

В роботі слід дослідити нормативно-правову документацію, що регламентує дані питання, літературні джерела, періодичні видання та інтернет-ресурси, описати у вигляді наукової доповіді, есе. Крім того необхідні виконати розрахунки, зробити висновки і внести пропозиції щодо вирішення проблем на підприємствах.

Так, наукова доповідь повинна бути завершеним дослідженням певною наукової проблеми і включати наступні обов’язкові елементи: актуальність теми дослідження; короткий огляд наукових публікацій із зазначеної проблематики з визначенням дискусійних питань; викладення власного бачення автором їх розв’язання і наведення механізмів вирішення означеної проблеми; висновки і пропозиції; перелік літературних джерел. Обсяг наукової доповіді має бути в межах 10 сторінок формату А4, її оформлення – за стандартними вимогами: робота повинна мати титульний лист (1 стор.); план; вступ, в якому обов'язково вказується актуальність обраної теми, формулюється мета та завдання, які мають бути розв'язані; основна частина (огляд літературних джерел, виділення основних теоретичних положень та ідей, формулювання власних позицій щодо з'ясованих у літературі напрямків розв'язання проблеми); короткі висновки; список використаної літератури (не менше 6 наукових джерел). Відсутність однієї із складових завдання знижує кількість балів на 0,5.

Графічні та розрахункові роботи повинні спиратися на використання статистичної та іншої фактичної інформації, поданої із застосуванням ключових показників і обґрунтуванням критеріїв, що дозволять приймати певні управлінські рішення. За більшістю запропонованих завдань розрахунки повинні супроводжуватись графічним матеріалом і власними авторськими висновками.

Для більшої наочності та зручності сприйняття аудиторією, перед якою студент демонструє свої досягнення з виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань всі види індивідуальних навчально-дослідних завдань бажано доповнити мультимедійними презентаціями.

Робота повинна бути здана на кафедру за 10 днів до початку екзаменаційної сесії для перевірки.

5. Контрольні заходи

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємства» здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю знань.

Поточний контроль здійснюється на практичних і семінарських заняттях протягом семестру, має на меті перевірку рівня підготовленості студента при виконанні конкретних завдань.

Об’єкти поточного контролю: відвідування практичних і семінарських занять та активність роботи протягом семестру; результати виконання модульної контрольної роботи; підготовка та захист індивідуальних навчально-дослідних та теоретично-аналітичних завдань, участь у наукових конференціях.

Формами контролю є оцінювання виступів з доповідями, участь в дискусії на семінарських заняттях, перевірка виконання розрахункових та творчих завдань на практичних заняттях, письмове опитування, тестовий контроль, комп'ютерне тестування, виконання модульної контрольної роботи.

Студентам, які брали участь в позааудиторній науковій діяльності – в роботі наукових конференцій, підготовці наукових публікацій, виконанні індивідуальних навчально-дослідних завдань у вигляді наукових доповідей тощо, можуть бути присуджені додаткові бали за результатами поточного контролю, але в межах визначених критеріями оцінювання знань.

Самостійне опрацювання окремих тем чи питань здійснюється шляхом підготовки доповідей, аналітичних оглядів, мультимедійних презентацій, розрахункових робіт. Оцінювання таких видів робіт здійснюється шляхом письмової перевірки або презентації якості виконання зазначених видів робіт. При цьому враховується складність виконання індивідуальних завдань та наявність творчого підходу при їх розв’язку.

Об‘єктом підсумкового контролю є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчо використовувати практичні знання, уміння сформувати власне ставлення до окремих проблем дисципліни.

Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів здійснюється за національною (двобальною) шкалою (зараховано, не зараховано) та шкалою ECTS. Критерії та шкала оцінювання знань, вмінь та навичок доводяться до відома студентів на початку занять.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Суть фінансового планування і прогнозування

 2. Мета і завдання фінансового планування і прогнозування

 3. Принципи і методи фінансового планування і прогнозування

 4. Види фінансових планів

 5. Фінансовий план як програма управління фінансами підприємства

 6. Форма і зміст фінансового плану

 7. Основні етапи складання фінансового плану

 8. Необхідність, мета та інформаційне забезпечення планування прибутку

 9. Методи та етапи планування прибутку

 10. Планування операційних витрат

 11. Особливості фланування прибутку підприємства

 12. Необхідність та інформаційна база складання балансу грошових ресурсів

 13. Планування оборотних коштів

 14. Розрахунок нормативу власних оборотних коштів

 15. Ув’язування планової потреби в оборотних коштах з наявними і реальними до залучення в оборот коштами

 16. Необхідність, мета та інформаційна база складання балансу капітальних вкладень

 17. Джерела формування інвестиційних ресурсів

 18. Методики ув’язування джерел фінансування капітальних вкладень з напрямами використання коштів

 19. Необхідність, мета і завдання складання прогнозного балансу активів і пасивів підприємства

 20. Інформаційна база та етапи складання прогнозного балансу активів і пасивів

 21. Форма, зміст і розрахунок очікуваної величини статей активу і пасиву балансу

 22. Ув’язування статей активу і пасиву прогнозного балансу

 23. Необхідність і суть оперативного фінансового планування

 24. Мета та інформаційна база складання балансу грошових потоків

 25. Етапи і методика складання балансу грошових потоків

 26. Взаємозв’язок балансу грошових потоків з основними розділами поточного фінансового плану

 27. Контроль за надходженням і використанням грошових доходів

 28. Контроль за формуванням, розміщенням і використанням капіталу

 29. Аналіз і оцінка відхилень від прогнозованих показників за фінансовим планом

 30. Принципи і послідовність розробки фінансової стратегії підприємства