Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Рекомендована література:

6, 7, 9, 15, 16, 17, 19, 22, 24

Змістовий модуль 2. Прогнозування – як завершальний етап фінансового планування

Практичне заняття № 6

Тема 7: Прогнозування активів і пасивів підприємства.

План заняття

1.Необхідність, мета і завдання складання прогнозного балансу активів і пасивів підприємства.

2. Етапи складання прогнозного балансу активів і пасивів.

3. Форма, зміст і розрахунок очікуваної величини статей активу і пасиву балансу.

4. Взаємозв’язок статей активу і пасиву прогнозного балансу.

Навчальні цілі

Цілями проведення практичного заняття є: Закріпити теоретичні знання і сформувати практичні навики з складання прогнозного балансу підприємства

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття

1. Методичні рекомендації.

2.Контрольні завдання.

3.Мікрокалькулятори.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Завершальним етапом поточного фінансового планування є складання прогнозного балансу активів і пасивів підприємства на кінець планового періоду.

Необхідність складання прогнозного балансу зумовлена потребою передбачити фінансовий стан підприємства на кінець планового періоду з врахуванням змін в активах і пасивах.

Мета складання прогнозного балансу - визначення структурних змін в активі і пасиві балансу на кінець планового періоду за умов виконання передбачуваних показників фінансового плану, оцінка їх впливу на фінансовий стан підприємства та запобігання його погіршенню.

Під терміном "фінансова структура" розуміють спосіб фінансування діяльності комерційної діяльності в цілому, тобто структуру всіх джерел засобів.

Існують два основних підходи вирішення проблеми можливості і доцільності управління структурою капіталу: а) традиційний та б) за теорією Модільяні-Мілерра. При традиційному підході вважається, що а) вартість капіталу підприємства залежить від його структури, б) існує оптимальна структура капіталу, яка мінімізує значення WACC (середньозважена вартість капіталу) і, відповідно, максимізує ринкову вартість підприємства.

Засновники другого підходу стверджують зворотнє – при певних умовах ринкова вартість підприємства і вартість капіталу не залежать від його структури, і тому їх не можна оптимізувати, не можна і нарощувати ринкову вартість підприємства за рахунок зміни структури капіталу.

При розрахунках задач щодо структури капіталу рекомендується скористатися нижче наведеними формулами.

Середньозважену вартість капіталу розраховують за формулою:

де kj– вартість j-го джерела засобів;

dj– питома вага j-го джерела засобів в загальній їх сумі.

Вартість джерела власного капіталу фінансово незалежного підприємства розраховують за формулою:

і

де NOI – чистий операційний прибуток;

Тс– ставка податку;

Vg– ринкова вартість аналогічного фінансово залежного підприємства;

D – ринкова вартість залученого капіталу підприємства.

Вартітсь джерела власного капіталу фінансово незалежного підприємства розраховується за формулою:

keg=keu+(keu-kd)*D/E*(1-ТC),

де kd– вартість джерела залученого капіталу;

Е – ринкова оцінка власного капіталу підприємства.

Ринкова оцінка власного капіталу підприємства (Е) розраховується:

Е=NOI*(1-Tc)/keu

Ринкова вартість аналогічного фінансово залежного підприємства (Vg) розраховується:

Vg= Vu+ Тс*D,

де Vu– ринкова вартість фінансово незалежного підприємства (тобто не користується залученими коштами).