Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Економічна сутність реальних інвестицій.

 2. Об'єкти реальних інвестицій.

 3. Назвіть основні елементи капітальних вкладень.

 4. Які ви знаєте джерела фінансування капітальних вкладень?

 5. Які ви знаєте джерела власних коштів, що спрямовуються на фінансування капітальних вкладень?

 6. В чому полягає необхідність і мета складання балансу капітальних вкладень?

 7. Інформаційна база складання балансу капітальних вкладень.

 8. Форма і зміст балансу капітальних вкладень.

 9. Яка послідовність складання балансу капітальних вкладень?

 10. Методи балансового ув 'язування прогнозованих обсягів капітальних вкладень з джерелами інвестиційних ресурсів.

 11. Можливі економічні наслідки капітальних вкладень без ресурсного їх забезпечення.

 12. Економічно необґрунтовані реальні інвестиції та їх наслідки для підприємства.

 13. Місце балансу капітальних вкладень у фінансовому плані.

Завдання до самостійної роботи

1.Вивчення теоретичного матеріалу відповідно до програми навчальної дисципліни.

2. Засвоєння основних понять і термінів щодо необхідності складання балансу капітальних вкладень.

3.Вивчення законодавчих та інструктивних документів.

4. Конспектування першоджерел, підготувати відповіді на контрольні запитання.

5. Здійснити огляд періодичної та наукової літератури.

6. Підготуватись до практичних занять.

Тестові завдання

1. Інвестиції - це:

1) купівля нерухомості і товарів довготривалого користування;

2) операції, пов'язані з вкладанням грошових коштів в реаліза­цію проектів з строком реалізації, більше ніж один рік;

3) купівля обладнання І машин з терміном служби до одного року;

4) вкладання капіталу з метою збільшення його в майбутньому.

2. Інвестиції в нематеріальні активи:

 1. ноу-хау, патенти, винаходи;

 2. підготовка кадрів для майбутнього виробництва;

3) придбання ліцензій, розробка торгової марки та ін.;

4) придбання цінних паперів.

3. Н яких основних формах здійснюються реальні інвестиції?

 1. нове будівництво, реконструкція І модернізація діючих основних фондів підприємств, придбання цілісних майнових комплексів;

 2. придбання продовольчих товарів, сировини, матеріалів тощо;

 3. купівля цінних паперів на фондовому ринку;

 4. надання кредитів.

4. Зміст інвестиційної політики підприємства полягає у:

 1. виборі і реалізації найбільш ефективних шляхів розширення матеріально-технічної бази;

 2. формуванні І оцінці кредитного портфеля підприємства;

 3. вивченні і обліку умов зовнішнього ринкового середовища і кон'юнктури ринку;

 4. нормуванні оборотних активів, визначенні нормативу власних оборотних коштів.

5. Яке найбільш повне визначення капітальних вкладень?

1) сукупність товарно-матеріальних цінностей, що використову­ються підприємствами для здійснення господарсько-фінансо­вої діяльності;грошове відображення витрат, пов’язаних з будівництвом і відтворенням основних фондів, придбанням обладнання, машин, устаткування та інших засобів виробництва;

 1. оборотні кошти, спрямовані (авансовані) на придбання оборотних активів;

 2. довгострокові кредити банків, надані підприємствам для житлового будівництва.

6. Під технологічною структурою капітальних вкладень розуміють:

1)співвідношення витрат в розрізі джерел фінансування капітальних вкладень;

 1. питома вага витрат на здійснення будівельно-монтажних робіт придбання основних фондів, обладнання, машин, інвентарю; інших капітальних робіт І витрат у загальній величині капітальних вкладень;

 2. співвідношення витрат, пов'язаних з новим будівництвом, реконструкцією, розширенням І модернізацією діючих підприємств, з провадженням передових технологій;

 3. структурні зміни в складі основних І оборотних засоби підприємства.