Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

2.Інформаційна база та етапи складання прогнозного балансу активів і пасивів

Розглядаючи друге питання, слід ознайомитися з основними джерелами інформації для складання прогнозного балансу активів і пасивів.

До них відносяться:

  • баланс підприємства на початок планового періоду;

  • матеріали аналізу і оцінки фінансового стану за звітний і минулий період;

  • прогнозовані показники бізнес-плану, що впливають на величину активів і пасивів;

  • П(С)БО 1 “Загальні вимоги щодо фінансової звітності” і 2 “Баланс”;

  • методичні рекомендації щодо оцінки фінансового стану підприємства;

  • техніко-економічні розрахунки економічного обґрунтування показників фінансового плану;

  • літературні джерела з питань фінансового обліку, фінансового планування, фінансового менеджменту.

3. Форма, зміст і розрахунок очікуваної величини статей активу і пасиву балансу

Розкриваючи третє питання слід звернути увагу на те, що прогнозний баланс за своєю формою і змістом повинен бути наближений до балансу форми № 1. В ньому доцільно передбачувати укрупнені статті активів і пасивів, за допомогою яких можна дати оцінку фінансової стійкості підприємства.

Передбачені в прогнозному балансі вільні рядки можуть бути використані при потребі більшої деталізації розділів балансу. В залежності від структури необоротних активів та з врахуванням потреби підвищеного контролю за окремими їх статтями слід передбачити окремі субстатті.

При розрахунку величини статей активу балансу враховуються передбачені планом зміни балансової вартості необоротних активів, зокрема, зростання (зниження) залишкової вартості нематеріальних активів, основних засобів, незавершеного будівництва та інших необоротних активів, виходячи із плану капітальних вкладень, розрахунків амортизації, прогнозованих довгострокових фінансових вкладень тощо. Планові оборотні активи проставляються згідно балансу грошових ресурсів, а непланові можуть бути визначені за відсотком у підсумку оборотних активів на початок планового періоду (попередньо вилучивши неліквідні оборотні активи). Витрати майбутніх періодів включаються в баланс на підставі розрахунку.

У пасиві балансу враховуються прогнозовані зміни статутного, пайового, додаткового та резервного капіталу. Забезпечення наступних витрат і платежів коригується згідно з кошторисами та розрахунками платежів і витрат за цільовим призначенням.

Довгострокові зобов'язання прогнозуються з урахуванням зобов'язань за укладеними договорами (угодами) планового й минулого періодів.

Поточні зобов'язання визначаються з врахуванням даних балансу грошових ресурсів. При цьому короткострокові кредити банків проставляються за величиною, передбаченою у балансі грошових ресурсів, а кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги та заборгованість за розрахунками з оплати праці може бути збільшена на 30-50% з врахуванням потреби збалансування пасивів. Інші поточні зобов'язання плануються дослідно-статистичним методом. Ця стаття також може бути використана для збалансування величини активів і пасивів.