Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

6. Список рекомендованої літератури Основна література

  1. Долан Э.Дж., Линсдей Д. Макроэкономика: Пер. с англ. / Под общ. ред. Б. Лисовика. – С-Пб.: АОЗТ “Литера плюс”, 1994. – 405 с.

  2. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Макроекономіка: Пер. с англ. / Гл ред. Т. Панчишин. - Львів: Просвіта, 1992. – 672 с.

  3. Макроекономіка. Под общ.ред. А.А.Покотілова. - Дн-ск, 1998. – 185 с.

  4. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001. – 616с.

  5. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Таксон, 1996. – 240 с.

  6. Солонінко К.С. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: ЦУЛ, 2002. – 320 с.

  7. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч.для студентів екон.спец. закл освіти: У 2-х ч. С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Лукіна та ін; За заг. Ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998 - 518 с.

Додаткова література

8. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002. – 368 с.

9. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: Прогресс, 1978

10. Макроекономіка. Підручник за ред. А.Г.Савченко.- К.: Либідь, 1995.

11. Менкью Н.Г. Макроэкономика. -М., 1994.

12. Основи економічної теорії. /За ред. С.В. Мочерного.- Тернопіль:Тарнекс,1993 7. Геблер І. Макроекономіка. Навч.посібник. - К.: НМК ВО, 1993.

13. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 288 с.

14. Самуельсон П., Нордхауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995.

15. Современная экономика. Учебное пособие под общ. ред. О.Ю. Мамедова. - Ростов-на-Дону,1997.

16. Селищев А.С. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2000. – 448 с.

17. Экономика. Учебник под общ. ред. А.С. Булатова. - М.: БЭК, 1994.

Навчально-методичний посібник Макроекономіка

Корягіна Тетяна Вікторівна

Степанов Ігор Вадимович

К 66

С 79

Макроекономіка: Навчально-методичний посібник по вивченню дисципліни для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030504 «Економіка підприємства». - Дніпропетровськ, - Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011.- 147 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять та до виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль та список рекомендованої літератури.

ББК 65.0212.3

УДК 330.101.54

Підписано до друку ______Формат 84 х 108 1/32 Папір друк. ______

Ум. друк. арк. Тираж ___________ Замовлення № _____________

____________________________________________________________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

__________________________________________________________

142