Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни ”Макроекономіка” є механізм функціонування національної економіки.

Метою дисципліни «Макроекономіка» є формування системи знань про механізм функціонування економічної системи в умовах ринкових відносин а також причини та наслідки спільної діяльності всіх агентів національної економіки.

Після вивчення дисципліни «Макроекономіка» студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні

- здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (статистичні звіти, монографії, навчальні посібники, періодичні видання, Інтернет та ін.); здатність ефективно організовувати свій робочий час.

Міжособистісні

- здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації, удосконалювати емоційні здібності як інструмент розвитку у майбутніх керівників навичок управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях.

Системні компетенції

- здатність застосовувати знання правил раціонального використання робочого часу, прийомів та методів роботи керівника для виконання управлінських функцій (постановки цілей, планування, прийняття рішень, реалізації та організації особистої діяльності, контролю).

Спеціальні компетенції

  • здатність демонструвати знання основ та історії дисципліни;

  • здатність логічно і послідовно викладати засвоєнні знання;

  • здатність і уміння демонструвати розуміння структури дисципліни і зв'язок між її розділами;

  • уміння використовувати методи критичного аналізу і розвитку теорії;

  • здатність оцінювати якість особистих досліджень у конкретній предметній галузі;

  • здатність розуміти і вміння аналізувати результати наукових спостережень та експериментальних способів перевірки наукових теорій.

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1.

Змістовий модуль1. Макроекономіка, як теоретична основа економічної політики держави

Тема 1. Макроекономіка як наука

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Змістовий модуль 2. Рівновага на окремих ринках

Тема 3. Ринок праці

Тема 4. Товарний ринок

Тема 5. Грошовий ринок

Тема 6. Інфляційний механізм

Змістовий модуль 3. Макроекономічний аналіз

Тема 7. Споживання домогосподарств

Тема 8. Приватні інвестиції

Тема 9. Сукупні витрати та ВВП

Тема 10. Економічна динаміка

Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання

Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання

Підсумковий контроль: іспит

1.2. Зміст навчальної дисципліни «макроекономіка» Змістовний модуль 1. Макроекономіка, як теоретична основа економічної політики держави