Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Практичні завдання

Завдання 1

В країні А коефіцієнт k становить 3, а в країні Б – 2,7. Гранична схильність до споживання в країні А дорівнює 0,8, в країні Б – 0,75. Порівняти економічне зростання в цих країнах.

Завдання 2

Відомо, що темп приросту продукту = 5%, темп приросту капіталу = 10%, темп приросту праці = 1%, частка капіталу у продукті = 20%. Обчислити „залишок Солоу”.

Завдання 3

Маємо умови: Y = 11000, L = 1100 осіб, Е = 1. Обчислити приріст продуктивності праці за моделлю Солоу.

Завдання 4

Маємо умови: У = 1000 грн., L = 200 чол., Е = 1,04. Обчислити приріст продуктивності праці під впливом технічного прогресу згідно з моделлю Солоу.

Завдання 5

Маємо умови: У=10000 грн., L =100 чол., d =0,08, К =25000 грн. Обчислити норму заощаджень, за якої забезпечується стійкий рівень капіталоозброєності.

Завдання 6

Маємо умови: У=10000 грн., L=100 чол., d=0,13, n=0,02. Обчислити капіталоозброеність, за якої забезпечується критична величина інвестицій.

Завдання 7

Економіка країни характеризується виробничою функцієюY = A×K0,4×L0,6. Темп зростання капіталу становить 4%, а чисельності зайнятих 3%. Продуктивність виробничих факторів зростає з темпом 2,5% за рік. Як зміниться обсяг виробництва?

Завдання 8

Виробнича функція Кобба-Дугласа для умов країни A має вигляд Y = А×К0,3 ×L0,7.

Якщо загальна продуктивність факторів зростає з темпом 3 %, темп зростання обсягу виробництва дорівнює 6,9 %, а капітал зростає з темпом 8 % за рік, то якими темпами має бути збільшена чисельність зайнятих у виробництві?

Завдання 9

Економіка країни характеризується такими макроекономічними показниками: валовий внутрішній продукт становить 1720 млн. грн., чисельність зайнятих у виробництві – 15,3 млн. осіб, вартість основного капіталу – 3825 млн. грн., норма амортизації – 0,1. обчислити норму заощаджень, за якої забезпечується стійкий рівень капіталоозброєності.

Завдання 10

Відповідно до моделі Р.Солоу обчисліть капіталоозброєність, за якої забезпечується критичний обсяг інвестицій, якщо економіка країни характеризується такими показниками: норма амортизації становить 0,18, норма заощаджень – 0,25, темп приросту населення – 0,02, вартість капіталу – 2564 млн. грн., чисельність працюючих – 25,17 млн. осіб.

Контрольні завдання

  1. Якими показниками вимірюється економічне зростання?

  2. Перелічіть основні фактори економічного зростання.

  3. Розкрийте зміст моделі Р.Солоу.

  4. Охарактеризуйте модель Домара-Харрода.

  5. Яку роль відіграє стійкий рівень капіталоозброєності у поясненні економічного зростання?

  6. Назвіть основні причини циклічних коливань.

  7. Чому коливання інвестицій впливає на економічний цикл?

  8. Які можливості відхилення від стану рівноваги в умовах циклічності?

  9. В чому особливості концепції реального ділового циклу?

  10. Які фази включає економічний цикл?

Ключові терміни і поняття

Гранична продуктивність капіталу - приріст продукту, який забезпечується завдяки використанню додаткової одиниці капіталу.

Гранична продуктивність праці - приріст продукту, який забезпечується завдяки використанню додаткової одиниці праці.

Депресія - глибокий затяжний спад, що триває декілька років. У роки депресії простежуються високе безробіття, недовантаження виробничих потужностей, низькі обсяги виробництва та інвестицій. Неглибокий спад називають рецесією.

Економічна криза характеризується: перевиробництвом товарів порівняно з платоспроможним попитом; падінням рівня цін внаслідок перевищення пропозиції товарів над платоспроможним попитом; скороченням обсягів виробництва; масовим банкрутством промислових, банківських, торгових фірм; зростанням безробіття і скороченням номінальної заробітної плати; потрясінням кредитної системи та ін.

Залишок Солоу - внесок сукупної продуктивності факторів у зростання продукту, який обчислюється за залишковим принципом.

Золоте правило нагромадження - норма заощаджень, за якої стійкий рівень капіталоозброєності забезпечує максимум споживання.

Капіталоозброєність - вартість капіталу, яка припадає на одного працюючого.

Короткі цикли пов'язані з відновленням рівноваги на споживчому ринку.

Матеріальною основою великого циклу є зміна базових технологій і поколінь машин (стрибок у лінії технічного прогресу), оновлення об'єктів інфраструктури.

Матеріальною основою періодичності середніх циклів є необхідність оновлення основного капіталу.

Основними фазами економічного циклу є підйом та падіння, під час яких відбувається відхилення від середніх показників економічної динаміки.

Середні цикли (промислові, економічні, ділові цикли) пов'язані зі зміною попиту на засоби виробництва.

Стабілізаційна політика – державна політика, спрямована на зменшення амплітуди короткострокових економічних коливань.

Стагфляція —інфляція, що супроводжується стагнацією виробництва і високим рівнем безробіття в країні; одночасне зростання рівня цін і рівня безробіття.

Стійкий рівень капіталоозброєності - рівень капіталоозброєності, який виникає в умовах рівноваги між факторами, що збільшують і зменшують капіталоозброєність.

запасів; скорочення попиту на робочу силу; різке падіння норми чистого прибутку; падіння обсягу продажу; скорочення кількості нових замовлень; скорочення попиту на кредитні ресурси.

Характерні риси депресії: скорочення виробничих інвестицій; збільшення

Характерні риси економічного буму: значний приріст виробничих інвестицій; скорочення запасів; різке зростання попиту на робочу силу; значний приріст загального рівня цін.

Характерні риси пожвавлення: перехід до стійкого розширення виробництва; зростання попиту на активні елементи засобів виробництва (устаткування, машини, механізми тощо); зростання попиту на сировину (метал, паливо, енергія і т. ін.); зростання попиту на робочу силу; зростання заробітної плати і відповідно попиту на товари особистого споживання.