Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Практичні завдання Завдання 1

Кругообіг витрат і доходів в закритій економічній системі характеризується наступними потоками: 900 грн. – заробітна плата; 40 грн. – амортизація; 200 грн. – чисті внутрішні інвестиції; 60 грн. – нерозподілений прибуток корпорацій; 100 грн. – дивіденди; 700 грн. – витрати на споживання домогосподарств; 200 грн. – пенсії, стипендії, дотації; 300 грн. – прибуткові податки; 150 грн. – податок на прибутки корпорацій; 200 грн. – державні закупівлі товарів та послуг.

Розрахував потоки переміщень грошових коштів між різними секторами економіки, заповніть наступну таблицю.

Від/До

Домо-господарствам

Підпри-ємцям

Дер-жаві

Сектору майна

Всього

Домогосподарства

Підприємці

Держава

Сектор майна

Всього

Контрольні завдання

  1. Що лежить в основі поділу системи показників кругообігу на запаси та потоки?

  2. Що представляє собою система національних рахунків?

  3. Що лежить в основі поділу системи показників кругообігу на запаси та потоки?

  4. Які взаємозв’язки між економічними суб’єктами, що відображені в системі кругообігу?

  5. За яких умов економічна система знаходиться в рівновазі?

Ключові терміни і поняття

Вилучення - будь-яке використання доходу домашніх господарств не на купівлю виготовленої в країні продукції.

Державний сектор - містить усі державні інститути та установи. Основне завдання держави - створення суспільних благ, які надходять споживачам «безоплатно» (безпека, досягнення фундаментальної науки, послуги державної, соціальної та виробничої інфраструктур тощо).

Додана вартість - це вартість, яка створена в процесі виробництва на даному підприємстві і визначає його реальний внесок у створення вартості конкретного продукту. Додана вартість включає заробітну плату, прибуток, амортизацію.

Екзогенні змінні - це величини, що знаходяться поза макромоделлю (як правило, це технологія виробництва, характер поведінки економічних суб'єктів на кожному з ринків, ставка оподаткування, державні витрати, величина пропозиції грошей.

Економічна політика - сукупність економічних ідей, цілей та завдань, а також цілеспрямованих дій держави на господарські процеси на макро- і мікрорівнях з метою створення й удосконалення рамкових умов економічного розвитку в межах обраного суспільного ладу.

Ендогенні змінні це величини, що визначаються в результаті розв'язання моделі (наприклад: величина реального національного доходу, рівень зайнятості, ставка реальної заробітної плати, реальна ставка процента, рівень цін).

Запаси - це економічні параметри, які відображають нагромадження та використання цінностей суб'єктами і вимірюються на конкретний момент часу, на певну дату (капітал, державний борг і т. ін.).

Ін'єкції - будь-яке доповнення до споживчих витрат на продукцію, виготовлену в країні.

Кінцевий продукт — це частина валового внутрішнього продукту, що остаточно виходить за межі поточного виробництва і використовується для споживання, нагромадження, експорту, а також для заміщення витрачених засобів виробництва.

Макроекономічні моделі - це математичні рівняння, в яких виражені реальні економічні процеси в абстрактному та спрощеному вигляді.

Нормативна макроекономіка висвітлює світоглядні, ідеологічні принципи, постулати економічної поведінки макроекономічних суб'єктів, які є «еталоном» для оцінки бажаності тих чи інших результатів економічної діяльності. Тобто, нормативна макроекономіка - це сукупність суб'єктивних суджень про те, як повинна функціонувати економіка. Вона відповідає на питання: як має бути.

Підприємницький сектор - це сукупність усіх фірм, зареєстрованих у межах країни (мета діяльності фірм - отримання прибутку). Підприємницький сектор проявляє такі види економічної активності: пред'являє попит на фактори виробництва, пропонує результати своєї діяльності та інвестує.

Позитивна макроекономіка має за мету пояснення сутності економічних процесів і явищ, які відбуваються в суспільстві, та розробку рекомендацій для здійснення економічної політики на основі аналізу реальних економічних параметрів. Вона відповідає на питання: як воно є.

Потоки – це економічні параметри, які відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності і вимірюються в одиницях за певний період часу, як правило, у розрахунку за рік (заощадження, інвестиції, дефіцит бюджету і т. ін.).

Резиденти - це фізичні особи країни з постійним місцем проживання в цій країні та юридичні особи країни з місцезнаходженням у цій країні.

Сектор домашніх господарств - містить усі приватні господарства країни, діяльність яких спрямована на задоволення власних потреб. Домашні господарства проявляють три основних види економічної активності: пропонують фактори виробництва, споживають частину отриманого доходу і заощаджують.

Сектор закордон - містить усі економічні суб'єкти, які знаходяться за межами даної країни, а також іноземні державні інститути. Вплив закордону на вітчизняну економіку здійснюється через взаємний обмін товарами, послугами, капіталом та національними валютами.

Система національних рахунків (СНР) - це міжнародний стандарт оцінки основних економічних показників країни.