Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Методичні рекомендації до виконання курсової роботи ФК 2010 .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
564.74 Кб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

методичні рекомендації щодо виконання

курсової роботи

з дисципліни “Економіка підприємства ”

Дніпропетровськ – 2010

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Методичні рекомендації

щодо виконання курсових робіт для студентів денної і заочної форм навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”,

6.030505 „Управління персоналом і економіка праці”

Дніпропетровськ – 2010

Ватченко О.Б., Михальчук Л.В.

Економіка підприємства: Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів денної і заочної форми навчання . – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 32с.

Методичні рекомендації до написання курсової роботи призначені для студентів денного і заочного факультету і містять тематику та методичні рекомендації до її виконання.

Мета даних методичних рекомендацій допомогти студентам при написанні курсової роботи, яка передбачена планом навчальної підготовки студентів які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрям підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці” .

Укладачі:

О.Б.Ватченко

к.е.н., професор, кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Л.В.Михальчук

ст. викладач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Р.Б. Тян

І.Д. Падерін

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

д.е.н., завідувач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск: І.Д. Падерін – д.е.н., зав. кафедри економіки підприємств

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

економіки підприємств

Протокол №2 від 13.09.10

Обговорено та схвалено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 2від 12.10.2010р.

ЗМІСТ

Вступ

5

1. Загальні положення

6

2. Вибір теми курсової роботи

7

3. Структура і зміст курсової роботи

8

4. Підбір літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи

10

5. Викладення змісту курсової роботи

11

6. Оформлення курсової роботи

11

7. Порядок подання і захисту курсової роботи

17

7.1. Тематика курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємств ”

19

Бібліографічний список

26

Додатки

ВСТУП

Навчальним планом підготовки бакалаврів які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрям підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці” передбачено вивчення нормативної дисципліни „Економіка підприємства” і завершенням вивчення дисципліни у підготовці бакалаврів з економіки є виконання курсової роботи .

Курсова робота – одна з основних і ефективних форм самостійної роботи студентів. Вона підводить підсумки вивчення теоретичного курсу, опрацювання студентами індивідуальних і практичних завдань.

Виконання курсової роботи є складовою частиною навчального процесу, сприяє поглибленню і узагальненню знань, отриманих за час навчання, набуттю навичок самостійної роботи з науковою, методичною, довідковою літературою, узагальненню та аналізу економіко-статистичних даних.

Мета курсової роботи – перевірити ступінь засвоєння студентами теоретичних і практичних питань з організації виробництва, підготовленість їх до проведення самостійної науково-дослідної роботи, уміння використовувати методи економічного аналізу, літературні джерела для обґрунтування доцільності та ефективності теоретичних і практичних висновків, пропозицій.

Написання курсової роботи включає в себе опрацювання теоретичної та практичної частин. Для написання теоретичної частини курсової роботи студент обирає одну із запропонованих тем, що стосуються різних напрямків виробничої діяльності підприємства, які вивчає дисципліна “Економіка підприємства”. Бажано, щоб обрана тема відповідала особистому науковому і професійному інтересу студента, або була пов’язана з його практичною діяльністю.

Для виконання курсової роботи студенту необхідно ознайомитись з науковою, довідковою і методичною літературою, досвідом роботи промислових підприємств з обраної проблематики. Для практичного дослідження рекомендується також використовувати матеріали конкретних підприємств та їх підрозділів з тих питань, що розглядаються в курсовій роботі, а саме: статистичні, аналітичні та розрахункові дані.