Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Інформатика Ден. Ч.3. Спиридонов 2011.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.04 Mб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

ІНФОРМАТИКА

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2011

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ

ІНФОРМАТИКА

Навчально-методичний посібник

Частина 3

для студентів денної форми навчання,

які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”

з напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”,

6.030504 “Економіка підприємства”,

6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”

Дніпропетровськ – 2011

УДК 002.6

ББК 32.81

С 72

Інформатика. В 3-х ч. Ч 3: Навчально-методичний посібник (частина 3) для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011.-184с.

Навчально-методичний посібник складений відповідно до програми навчальної дисципліни і містить методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни та організації самостійної роботи, методичні рекомендації та завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, список рекомендованої літератури. В посібнику визначені базові знання теоретичних основ сучасних інформаційних технологій та їх практичного застосування до розв’язку задач економічного спрямування.

Посібник укладено за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Автор (укладач):

В.М.Спиридонов

к.т.н., с.н.с., доцент кафедри математичного моделювання та інформаційних систем в економіці Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Т.М. Рудянова

к.ф.-м.н., доцент кафедри математичного моделювання та інформаційних систем в економіці Дніпропетровської державної фінансової академії

М.Г. Пелешенко

к.ф.-м.н., професор кафедри вищої математики Дніпропетровського державного аграрного університету

Відповідальний

за випуск:

О.А. Рядно

д.т.н., професор, завідувач

кафедрою математичного

моделювання та інформаційних

систем в економіці

Дніпропетровської державної

фінансової академії

Вченою радою економічного факультету

Протокол № 1 від 29.08.2011 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри математичного моделювання

та інформаційних систем в економіці

Протокол № 12 від 14.06.2011 р.

ЗМІСТ

ВСТУП

4

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

9

3. МЕТОДІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

27

Практичне заняття № 1

27

Практичне заняття № 2

49

Практичне заняття № 3

60

Практичне заняття № 4

70

Практичне заняття № 5, 6

84

Практичне заняття № 7, 8

105

Практичне заняття № 9

129

Практичне заняття № 10

144

Практичне заняття № 11

148

Практичне заняття № 12

154

Практичне заняття № 13

158

Практичне заняття № 14

162

Практичне заняття № 15

167

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

170

5. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

175

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

178

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Інформатика» відноситься до нормативної частини циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

Навчально-методичний посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів.

В навчально-методичному посібнику (Частина 3) визначені принципи організації навчання студентів з дисципліни «Інформатика» у третьому семестрі, вимоги щодо рівня знань та вмінь студентів, рекомендації щодо послідовності опанування навчального матеріалу, визначення сутності основних понять і категорій, методичні рекомендації і завдання до практичних занять, методичні рекомендації до науково-дослідних індивідуальних завдань, посилання на літературні джерела.

У навчально-методичному посібнику наведені типові завдання до поточного та підсумкового контролю.

Даний навчально-методичний посібник укладений на основі посібника «Економічна інформатика. Навчально-методичний посібник (частина 3) для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». – Дніпропетровськ, ДДФА, 2007.-223 с.» укладачів А.В. Антонова (розділи з СУБД Access) та С.І. Чупілко (розділ «Програмування на мові SQL».