Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Інформатика Ден. Ч.3. Спиридонов 2011.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.04 Mб
Скачать

Спиридонов Володимир Миколайович інформатика

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

С 72

Інформатика. В 3-х ч. Ч.3: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011.-184с.

Навчально-методичний посібник складений відповідно до програми навчальної дисципліни і містить методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни та організації самостійної роботи, методичні рекомендації та завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, список рекомендованої літератури. В посібнику визначені базові знання теоретичних основ сучасних інформаційних технологій та їх практичного застосування до розв’язку задач економічного спрямування.

Посібник укладено за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

УДК 002.6

ББК 32.81

Підп. до друку ______________ Формат ______Папір друк.

Ум. друк. арк. 9,6 Обл.- від. арк 12,7 Тираж ___ Замовлення № ____

__________________________________________________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії

Дільниця оперативного друку