Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Інформатика Ден. Ч.3. Спиридонов 2011.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.04 Mб
Скачать

Компоненти інструкції update

Таблиця

Назва таблиці, де знаходяться дані, які треба змінити.

Нове_значення

Вираження, що визначає нове значення для обновлюваних записів.

Умови_відбору

Умови, яким повинні задовольняти обновлювані записи.

При використанні інструкції UPDATE важливо пам’ятати:

 • Інструкція UPDATE не створює набору результатів. Відновлення записів, виконане з використанням запиту на відновлення, не можна скасувати. Щоб довідатися які записи будуть оновлені, спочатку рекомендується виконати запит на вибірку с тими ж умовами, і тільки потім, виконати запит на відновлення.

 • Рекомендується завжди робити резервні копії даних. Якщо записи були змінені помилково, їх можна відновити з резервних копій.

Приклад:

UPDATE Заказы

SET СтоимостьЗаказов = СтоимостьЗаказов * 1.1,

Доставка = Доставка * 1.03

WHERE СтранаЗаказчик = 'Великобритания';

У цьому прикладі змінюються дані із таблиці “Заказы“: значення поля “СтоимостьЗаказов" звищуються на 10 відсотків, а значення “Доставка» – на 3 відсотки для замовників з Великобританії.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке SQL?

 2. Призначення мови визначення даних?

 3. Призначення мови управління даними?

 4. Призначення та синтаксис команди мови SELECT?

 5. Призначення та синтаксис команди мови UPDATE?

 6. Призначення та синтаксис команди мови DELETE?

 7. Призначення та синтаксис команди мови INSERT?

Бібліографічний список до теми

[ 3 ], [ 7 ], [ 9 ], [ 11 ], [ 12 ].

3. Методичні рекомендації до практичних занять

Модуль ІІ.

Змістовий модуль №4. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних

Практичне заняття №1

Тема 13. «Microsoft Office. Субд Access»

Мета заняття: Закріпити теоретичні знання студентів і набути практичні навички роботи в середовищі СУБД Access відповідно до плану заняття.

План заняття

1. Запуск Access.

2. Робота з довідковою системою.

3. Створення нової бази даних.

4. Розробка бази даних з одною таблицею.

5. Проектування та створення структури таблиці.

6. Робота з таблицею (уведення записів, переміщення по таблиці, маркування записів і полів таблиці, вставка й видалення полів, копіювання й видалення записів, зміня ширини полів і висоти рядків, приховання й відновлення відображення полів).

7. Вихід з Access.

Обладнання: персональний комп’ютер.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Для виконання практичних завдань слід уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи з теми. При необхідності слід використовувати додаткову літературу з бібліографічного списку до теми та довідкову систему Access.

Практичні завдання

1. Увімкніть ПК.

2. Виконайте запуск Access, для чого:

ПУСК” “Все программы “Microsoft Office “Microsoft Office Access 2003

(Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Access 2003)

3. Після запуску програми Access на екрані з’являється вікно додатка.

4. Одержання інформаційної допомоги по тематиці даної роботи виконується таким чином:

У пункті меню “Справка” (Help) виконайте фіксацію на “Справка: Microsoft Office Access, у правій частині вікна відображається панель “Справка Access На панелі “Справка Access (Help Access) виконайте фіксацію на “Оглавление”.

В нижній частині панелі Справка Access відображаються розділи довідкової системи.

5. Для підготовки до створення нової бази даних виконайте наступну послідовність дій.

5.1. У пункті меню “Файл” (File) виконайте фіксацію на команді “Создать” (New) або на панелі інструментів виконайте фіксацію на піктограмі “Создать” (New), при цьму в правій частині вікна відображається панель “Создание файла” (New File).

5.2. У області “Создание” (New) цієї панелі задач виконайте фіксацію на піктограмі “Новая база данных” (New Database);

5.3. У вікні “Файл новой базы данных” (File New Database), що відкрилося:

5.3.1. У полі зі списком “Папка” (Folder) виконайе установку папки із шифром Вашої групи, де буде збережений файл створюваної бази даних;

5.3.2. У полі “Имя файла” (File Name) уведіть Ваше прізвище, що буде визначати ім’я файлу нової бази даних.

Примітки: Ім’я бази даних не повинне містити більше 255 символів і може включати пробіли.

За замовчуванням Access привласнює новій базі даних ім’я db1, а якщо база з таким ім’ям уже існує, то db2 і т.ін.

Access автоматично створюваним файлам додасть розширення .mdb.

5.3.3. У полі зі списком “Тип файла” (Save as Type) виконайте установку типу файлів, які будуть відображатися в списку обраної папки:

База данных Microsoft Office Access” (Microsoft Access Databases) або

Все файлы” ( All Files ).

Примітка: При виборі першого елемента в списку відобразяться тільки імена файлів, що мають розширення .mdb, тобто імена файлів баз даних. У другому випадку відобразяться імена всіх файлів активної папки.

5.3.4. Виконайте фіксацію на кнопці “Создать” (Create).

5.4. У результаті створюється нова база даних, а на екрані з’являється вікно створеного файла БД.

6. Приступаємо до проектування бази даних з однією таблицею.

6.1. Основним об’єктом бази даних є таблиця. На підставі таблиць здійснюється побудова форм, запитів і звітів. База даних може включати кілька таблиць. Усього база даних Access може включати не більше 32 768 таблиць, причому одночасно можна відкрити до 255 таблиць.

6.2. Представте, що Ви - керівник фірми й бажаєте автоматизувати діловодство свого підприємства. Для цього Вашим співробітникам потрібно зібрати й систематизувати в одній таблиці інформацію про потенційних клієнтів фірми. Мова, зокрема, іде про прізвища, адреси клієнтів і інших їхніх особистих даних.

6.3. Перш ніж приступитися до розробки бази даних з одною таблицею, необхідно скласти план, щоб надалі не довелося витрачати багато часу на зміну структури бази даних, оскільки тільки продумана структура й правильно обраний формат записів, сприяють ефективній роботі з базою даних і дозволяють швидко одержувати доступ до необхідної інформації.

Продумайте, яка конкретно інформація буде втримуватися у Вашій таблиці.

6.4. В Access таблиця є сукупністю даних, об’єднаних загальною темою. Кожний рядок таблиці являє собою запис, а кожний стовпець - поле. Запис містить набір даних про один об’єкт (наприклад, дані про одного клієнта фірми), а поле - однорідні дані про всі об’єкти (наприклад, адреса всіх занесених у таблицю клієнтів).

Припустимо, таблиця буде включати наступні поля:

 • № запису

 • Прізвище

 • Ім’я

 • По_батькові

 • Адреса

 • Поштовий індекс

 • Населений_пункт

 • Телефон

 • Дата народження.

7. Для створення структури нової таблиці файлу бази даних виконайте наступну послідовність дій:

7.1. У вікні створеного файлу бази даних, що відкрилося:

7.1.1. На панелі “Объекты” (Objects) виконайте фіксацію на “Таблицы” (Tables).

7.1.2. На панелі інструментів даного вікна виконайте фіксацію на кнопці “Создать” (New).

7.2. У вікні “Новая таблица” (New Table), що відкрилося, пропонуються наступні способи створення таблиці:

 • Режим таблицы” (Datasheet View);

 • Конструктор” (Design View);

 • Мастер таблиц” (Table Wizard);

 • Импорт таблиц” (Import Table);

 • Связь с таблицами” (Link Table).

7.3. Для створення таблиці за допомогою конструктора таблиць:

7.3.1. Виконайте фіксацію на елементі “Конструктор” (Design View);

7.3.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Оk”.

7.4. Вікно конструктора таблиць, що відкрилося, складається із двох областей:

Примітка: В області “Свойства поля” праворуч унизу Access відображає довідкову інформацію про припустимі на кожному етапі створення структури діях.

7.5. У кожному рядку специфікації визначаються характеристики одного поля запису.

7.5.1.У колонку Имя поля” (Field Name) задається ім’я поля.

Примітка: Воно може мати довжину до 64-х символів і містити будь-які спеціальні символи, крім крапок, знаку оклику й кутових дужок.

У таблиці не повинне бути двох полів з однаковими іменами, оскільки Access ідентифікує поле по його ім’ю.

7.5.2. У колонку “Тип данных” (Data Type) для кожного поля, що включається в запис, треба вказати тип даних. Тип даних визначає вид інформації, що буде зберігатися в даному полі.

7.5.3. У колонку “Описание (Description) можна ввести коментар до кожного поля. Інформація про призначення поля є необов’язковим параметром, текст коментарю може бути довільним.

Примітки: Завдання характеристик полів виконуйте послідовно, тобто для кожного поля спочатку вводите ім’я, потім тип даних і, нарешті, при необхідності, опис.

Перехід до наступної комірки рядка здійснюється за допомогою клавіші [Enter] або [Tab]. Для переходу до потрібної комірки можна також використовувати маніпулятор миші. Чорний трикутник у стовпці маркування вказує на той рядок, у якому в цей момент перебуває курсор уведення.

7.5.4. Завдання параметрів полів.

Залишається задати ще кілька характеристик полів, таких як розмір, формат і т.і., по яких можна встановити, як повинні зберігатися, відображатися й оброблятися дані. Значення цих характеристик установлюються в області “Свойства поля” (Field Properties), для переходу в яку, виконаєте фіксацію в цій області або натисніть клавішу [F6]. Для переміщення курсору уведення по полях області використовуйте:

 • клавішу [Tab] – переміщення униз;

 • або [ Shift ] + [Tab] – переміщення угору.

Набір властивостей поля залежить від обраного типу даних.

7.6. Виконайте уведення даних за структурою першого поля, для чого:

7.6.1. Уведіть у перший рядок колонки Имя поля ім’я поля, у нашім прикладі – Номер_запису. По завершенню уведення натискніть клавішу [Enter] або [Tab], при цьому курсор автоматично переміщається в другу колонку проекту;

7.6.2. У колонці “Тип данных” за замовчуванням установлюється тип даних “Текстовый”, а в правій частині комірки з’являється кнопка списку, при фіксації на який відкривається список з доступними типами даних. Виконаєте фіксацію на необхідному елементі, у нашім прикладі “Счетчик” (AutoNumber), після чого обраний тип буде внесений у відповідну комірку колонки “Тип даних”. По завершенню уведення натискніть клавішу [Enter] або [Tab], при цьому курсор автоматично переміщається в третю колонку проекту;

7.6.3. У колонку Описание уведіть, наприклад, такий опис поля: «Служить для однозначної ідентифікації запису».

Примітка: Завдання характеристик полів виконуйте послідовно, тобто для кожного поля спочатку введіть ім’я, потім тип даних і, нарешті, при необхідності, опис.

Чорний трикутник у стовпці маркування вказує на той рядок, у якій у цей момент перебуває курсор уведення.

7.6.4. Поле Номер_запису варто оголосити полем первинного ключа, для чого:

7.6.4.1. У пункті меню “Правка” (Edit) виконайте фіксацію на команді “Ключевое поле” (Primary Key) або на панелі інструментів виконайте фіксацію на піктограмі “Ключевое поле”, при цьому поле первинного ключа позначається спеціальним маркером.

Примітки: Обов’язковою умовою нормальної роботи з базою даних є однозначна ідентифікація кожного запису. Автоматична нумерація записів виконується в тому випадку, якщо таблиця включає поле з типом даних “Счетчик”. Щоб значення в такому полі збільшувалося на 1 для кожного нового запису, у вікні конструктора таблиць в області “Свойства поля (Field Properties) властивість Новые значения” (New Values) повинне мати значення Последовательные” (Increment).

Поле з номерами записів оголошено полем первинного ключа. При цьому для властивості “Индексированное поле (Indexed) програма автоматично встановила значення “Да (Совпадения не допускаются)” (Yes (No Duplication)). Завдяки цьому дві різні записи в базі не можуть мати однакові номери.

7.6.5. Для переходу в область Свойства поля” (Field Properties) виконаєте фіксацію в цій області або натисніть клавішу [F6].

7.6.6. Встановіть в області Свойства поля” додаткові характеристики для даного поля таблиці, предствлені в табл.3.1.

Таблиця 3.1