Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Інформатика Ден. Ч.3. Спиридонов 2011.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.04 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

  1. Як класифікуються Бази Даних?

  2. Які структурні елементи містять БД?

  3. На яких моделях даних ґрунтуються СУБД?

  4. Які завдання реалізуться за допомогою СУБД?

  5. Які основні засоби мають сучасні СУБД?

  6. Які основні властивості мають СУБД?

  7. Які типи зв’язків між об’єктами предметної області використовуються в СУБД?

  8. Які типи даних використлвуються в СУБД?

  9. Призначення ключів.

  10. Призначення та методика створення запитів.

  11. Призначення та методика створення форм.

  12. Призначення та методика створення звітів.

  13. Призначення макросів та модулів.

Бібліографічний список до теми:

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 11 ], [ 12 ].

Тема 14. Програмування на мові sql

Мета: опрацювання питань згідно запропонованого плану теми, формування знань з теоретичних основ програмування на мові SQL .

План вивчення теми

  1. Основні поняття мови SQL. Опис SQL-інструкцій.

  2. Інструкції SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE.

  3. Параметри From, Where, In, Group by, Having, Order by.

  4. Предикати All, Distinct і Distinctrow.

  5. Операція Inner join.

  6. Функції SQL-запитів.

  7. Функція Count, First/Last, Min/Max, Avg, StDev/StDevP, Sum, Var/VarP.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення теми №14 передбачає такі форми навчання, як лекція, практичні заняття та самостійна робота студентів: вивчення конспекту лекції, робота з підручниками та іншими джерелами інформаії, а також відповіді на контрольні запитання. У програмі дисципліни відображені основні питання лекції, які студенти повинні вивчити під час аудиторних занять, працюючи над підручниками, виконуючи практичні завдання в поза аудиторний час, знаходячи матеріали у мережі Інтернет.

При вивченні теми слід окреслити основні принципи та прийоми програмування на структурованій мові запитів SQL, структуру мови SQL, вивчити інструкції мови управління даними.

SQL (Structured Query Language) – це структурована мова запитів, яка створена для роботи з реляційними базами даних та дозволяє користувачам взаємодіяти з базами даних: переглядати, шукати, додавати та керувати даними.

Розрізняють мову визначення даних та мову управління даними.

Мова визначення даних дозволяє створювати та видаляти таблиці в базі даних, задавати індекси (ключи), описувати зв’язки між таблицями та накладати умови на таблиці в базі даних. Ці операції можуть виконуватися за допомогою конструктора таблиць та схеми даних, тому далі команди мови визначення даних розглядатися не будуть.

Мова управління даними призначена для виконання запитів, обновлення запитів, вставки нових записів та видалення існуючих.

До команд мови управління даними відносяться інструкції

 • SELECT – витягає дані із бази,

 • UPDATE – обновлює данні в базі.

 • DELETE – видаляє дані із бази.

 • INSERT – вставляє нові дані в базу.

Коли користувач створює запит у режимі конструктора, Access автоматично генерує відповідну інструкцію SQL. Користувач має можливість подивлятися та змінювати створену інструкцію у режимі SQL. Зміни, внесені в запит в режимі SQL, приведуть к відповідним змінам у бланку запиту у режимі конструктора.

Мова управління даними за свою структурою проста та доступна для розуміння. Складні запити в багатьох випадках краще формувати за допомогою мови SQL, ніж розробляти їх у конструкторі. До того ж деякі запити не можуть бути сформовані за допомогою конструктора. Це запити до серверу, керуючі запити та запити на об’єднання.

Інструкція SELECT має наступний синтаксис:

SELECT [предикат] список полів с вказівкою (якщо необхідно) їх псевдонімів [INTO нова таблиця [IN зовнішняБазаДаних]]

FROM вираження [, ...] [IN зовнішняБазаДаних]

[ORDER BY список полів с вказівкою для кожного поля порядку сортування [ASC | DESC]

[WHERE умова Відбору Записів]

[GROUP BY групованіПоля]

[HAVING умоваНаГрупування]

Інструкція UPDATE створює запит на обновлення, який змінює значення заданих таблиць на підставі заданих умов. Синтаксис:

UPDATE таблиця

SET нове_значення

WHERE умови_відбору;

Інструкція UPDATE особливо зручна при необхідності внесення змін у велику кількість записів або коли записи, які необхідно змінити, перебувають у декількох таблицях. Компоненти інструкції UPDATE наведені у табл.2.2.

Таблиця 2.2