Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Бібліографічний список до практичного заняття

1.(371-394); 2.( 499-560); 3.(168-180); 4.(435-515); 6.(174-191)

4. Методичні рекомендації до вИконання індивідуальних завдань

Індивідуальна розрахункова робота є однією з форм самостійної навчальної роботи студентів.

Мета дослідної роботи полягає в тому, щоб навчити студентів пов'язувати теорію з практикою, користуватися літературою, статистичними даними, розвинути уміння аналізувати складні питання та робити висновки.

Робота студента складається з наступних етапів: нагромадження теоретичного матеріалу; розрахунок і оформлення завдання.

Студенти представляють роботи на кафедру не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії разом із самостійною роботою та домашньою контрольною роботою.

Робота повинна мати наступну структуру: теоретичний матеріал по виконанню завдання, формули, виклад докладного поетапного розрахунку завдання, висновок.

Велике значення має правильне оформлення роботи. На титульному листі необхідно вказати назва вузу, факультету, варіант завдання, групу, своє прізвище, ім’я та по батькові.

Робота повинна бути написано розбірливо. Текст роботи пишеться з одного боку листа з залишенням полів, кожне завдання з нової сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані.

В кінці дослідження приводиться список використаної літератури.

Студент вибирає свій варіант завдання згідно з номером у списку групи, шістнадцятий номер по списку знову отримує перший варіант, сімнадцятий номер по списку отримує другий варіант і т.д.

Завдання індивідуальних розрахункових робіт

Індивідуальне завдання 1.

Аналіз основних макроекономічних показників розвитку економіки країни.

Задача 1

В таблиці 1. наведені умовні дані про значення деяких макроекономічних показників в національній економіці.

На основі цих даних розрахуйте: ВВП, ЧВП, НД, особистий дохід; дохід після сплати податків, реальний ВВП.

Задача 2

В таблиці 2. наведені дані про надходження грошових коштів в бюджети різних суб’єктів національної економіки та їх витрати.

На основі цих даних розрахуйте:

    • Заощадження домогосподарств;

    • Національний дохід країни;

    • Обсяг чистих інвестицій фірм;

    • ВВП.

Задача 3

На основі даних таблиці 3 обчислити темп приросту та темп зростання ВВП країни у 2007 році порівняно з 2006 роком.

Індивідуальне завдання 2.

Макроекономічний аналіз економічної ситуації в країні

Задача 1

Сукупна робоча сила становить R млн., зайнятих L млн., номінальний ВВП дорівнює Y млн. Знайдіть втрати реального ВВП від циклічного безробіття, якщо структурне і фрикційне безробіття становить відповідно us та uf % від сукупної робочої сили. Ціни, протягом звітного періоду зросли на ΔР%. Значення показників наведено в таблиці 4.

Задача 2

Кількість грошей, що знаходиться в обігу дорівнює – Q од., а попит на гроші пояснюється формулою L. Крім того, відомі функції споживання С та функція інвестицій.

  1. складіть рівняння сукупного попиту;

  2. як зміниться обсяг сукупного попиту при підвищенні рівня цін з 1 до 2?

Відповідний вигляд функцій наведено у таблиці 5.

Задача 3

На ринку грошей пропозиція грошей задається формулою MS; швидкість їх обігу дорівнює N обертів за період. Попит домашніх господарств на гроші як активи характеризується функцією MA.

а) Виведіть рівняння рівноваги на ринку грошей та побудуйте графік LM;

б) визначте рівноважну ставку відсотку, якщо впродовж розглянутого періоду створюється реальний доход в розмірі Y гр. од.;

в) як зміниться положення лінії LM, якщо:

1) швидкість обігу грошей знизиться у X рази;

2) рівень цін знизиться на Z %.

Значення показників та вигляд функцій наведено в таблиці 6.