Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Опорний конспект лекцій 08.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.7 Mб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

МАКРОЕКОНОМІКА

опорний конспект лекцій

Дніпропетровськ-2008

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

МАКРОЕКОНОМІКА

Опорний конспект лекцій

для студентів усіх форм навчання,

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»,

6.030504 «Економіка підприємства»

Дніпропетровськ – 2008

Макроекономіка: Опорний конспект лекцій для студентів всіх форм навчання. -Дніпропетровськ, - ДДФА, 2008.- 158 с.

Опорний конспект лекцій для студентів всіх форм навчання з дисципліни “Макроекономіка” відповідно до навчального плану.

У посібнику комплексно розкриті теоретичні основи макроекономіки, фактори, що зумовлюють рівень зайнятості населення та методи боротьби з безробіттям; роль грошей в економіці і чинники, що сприяють попиту на гроші, механізми і заходи, за допомогою яких держава регулює національну економіку та міжнародні економічні відносини.

Опорний конспект лекцій призначений допомогти студентам у засвоєнні програмного матеріалу дисципліни.

Автори:

Є.В.Намлієв – к.е.н., доцент кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії.

Т.В.Корягіна – ст. викладач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії.

Рецензенти:

І.І.Вініченко – к.е.н., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпропетровського державного аграрного університету.

C.А.Корнієнко – к.е.н., доцент кафедри кафедри економічної Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск:

В.А. Табінський - к.е.н., завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою радою

економічного факультету

Протокол №__ від _______________р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

економічної теорії

Протокол № __ від ______________р.

Зміст

Вступ................................................................................................................

Тема 1. Макроекономіка як наука.................................................................

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків....

Тема 3. Ринок праці.........................................................................................

Тема 4. Товарний ринок.................................................................................

Тема 5. Грошовий ринок................................................................................

Тема 6. Інфляційний механізм.......................................................................

Тема 7. Споживання домогосподарств.........................................................

Тема 8. Приватні інвестиції............................................................................

Тема 9. Сукупні видатки і ВВП.....................................................................

Тема 10. Економічна динаміка ......................................................................

Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання..................

Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність...................................................

Термінологічний словник...............................................................................

Література.......................................................................................................

4

5

15

31

49

61

74

84

93

101

110

124

136

148

158

ВСТУП

Дисципліна “Макроекономіка” є складовою частиною економічної теорії, яка вивчає економіку в цілому, тобто, на рівні держави, національних ринків, міждержавних економічних відносин, але у тісному зв’язку з діями та уподобаннями елементарних суб’єктів економічної діяльності – домашніх господарств та підприємств. Курс макроекономіки тісно пов’язаний з дисциплінами “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Економіка підприємств” і дає можливість систематизувати й доповнити отримані знання.

Головною метою вивчення дисципліни є формування системи знань про механізм функціонування економічної системи в умовах ринкових відносин а також причини та наслідки спільної діяльності всіх агентів національної економіки.

Завдання дисципліни полягає у вивченні факторів, що зумовлюють рівень занятості населення та методів боротьби з безробіттям; у визначенні ролі грошей в економіці і чинників, що сприяють попиту на гроші також ролі відсоткової ставки як головного елементу, що забезпечує взаємозв’язок ринків благ і грошового ринку; у дослідженні механізмів і заходів, за допомогою яких держава регулює національну економіку та міжнародні економічні відносини.

Мета опорного конспекту лекцій – надати студентам глибокі теоретичні знання з питань основних макроекономічних процесів в економіці країни.

У опорному конспекті лекцій надається велика увага вивченню сучасних інструментів економічного аналізу, знання яких дозволяє кожному, хто вивчає дану науку, самостійно аналізувати складні економічніявища та процеси і робити правильні висновки.